HARRY POTTER PROJECT
envelope

"Oh, Potter, you rotter", as chanted by Peeves (Book 2)

Peeves' little verse, sung after Nearly-Headless Nick was discovered black and smoky, floating immobile and horizontal, after another attack by the Basilisk (Book 2, Chapter 11).

English

Oh, Potter, you rotter, oh what have you done?
You're killing off students, you think it's good fun.

Simplified Chinese (China)

哦,波特,你这个讨厌鬼,看你做的好事,
你把学生弄死了,自己觉得怪有趣。

O, Bōtè, nǐ zhège tǎoyànguǐ, kàn nǐ zuò de hǎoshì,
Nǐ bǎ xuésheng nòngsǐ le, zìjǐ juéde guài yǒu qù.

Traditional Chinese (Taiwan)

喔,哈利,你這個垃圾,喔,看看你乾的好事。
你要把學生全都殺光,你覺得這是件趣事。

O, Hālì, nǐ zhège lèsè, o, kàn kàn nǐ gàn de hǎo shì.
Nǐ yào bǎ xuésheng quán dōu shā-guāng, nǐ juéde zhè shì jiàn qùshì.

Japanese

オー、ポッター、いやなやつだー いったいおまえは何をしたー
おまえは生徒を皆殺し おまえはそれが大愉快


Ō, Pottā, iya na yatsu dā, ittai omae wa nani o shitā
Omae wa seito o mina-goroshi, omae wa sore ga ōyukai

Vietnamese

Ôi Potter, đồ thối tha, mày đã làm gì hả?
Giết lần học trò đi, chắc là mày khoái tỷ tỳ ty

Mongolian

Өө муу өөдгүй Поттер, юу хийснээ хардаа чи.
Олон сурагыийг үгүй хийх нь наргиан гэж бодоо юу