HARRY POTTER PROJECT
envelope

'Weasley is our King'

This is the vicious song that Malfoy wrote in order to undermine Ron's confidence as a Keeper in Quidditch and throw him off balance during matches. When it backfired the Griffindors sang a new and different version.

English

Weasley is our King

Weasley cannot save a thing,
He cannot block a single ring,
That's why Slytherin's all sing:
Weasley is our King.

Weasley was born in a bin
He always lets the Quaffle in
Weasley will make sure we win
Weasley is our King.

Gryffindor version:

Weasley is our King,
Weasley is our King,
He didn't let the Quaffle in
Weasley is our King.

Weasley can save anything,
He never leaves a single ring,
That's why Gryffindors all sing:
Weasley is our King.

 

Simplified Chinese (China)

韦斯莱那个小傻样,
他一个球也不会挡,
斯莱特林人放声唱,
韦斯莱是我们的王。

韦斯莱生在垃圾箱,
他总把球往门里放,
韦斯莱保我赢这场,
韦斯莱是我们的王。

(格兰芬多)

韦斯莱是我们的王,
韦斯莱是我们的王,
绝不把球往门里放,
韦斯莱是我们的王。

韦斯莱真真是好样,
一个球都不往门里放,
格兰芬多人放声唱:
韦斯莱是我们的王。

Wěisīlái nàge xiǎo shǎyàng,
Tā yíge qiú yě bú huì dǎng,
Sīláitèlín rén fàng shēng chàng,
Wěisīlái shì wǒmen de wáng.

Wěisīlái shēng zài lājī xiāng,
Tā zǒng bǎ qiú wǎng ménlǐ fàng,
Wěisīlái bǎo wǒ yíng zhè chǎng,
Wěisīlái shì wǒmen de wáng.

(Gélánfēnduō)

Wěisīlái shì wǒmen de wáng,
Wěisīlái shì wǒmen de wáng,
Jué bù bǎ qiú wǎng mén lǐ fàng,
Wěisīlái shì wǒmen de wáng.

Wěisīlái zhēn zhēn shì hǎoyàng,
Yíge qiú dóu bù wǎng mén lǐ fàng
Gélánfēnduō rén fàng shēng chàng:
Wěisīlái shì wǒmen de wáng.

The Mainland translation not only manages to have each line rhyme, it also keeps every line exactly the same length. This translation has Ron born in a rubbish bin.

 

Traditional Chinese (Taiwan)

衛斯理球技不強,
他連一球都無法抵擋,
我們史萊哲林高聲歌唱,
衛斯理是我們的王。

衛斯理誕生在臭垃圾場,
看到快浮他就閃到一旁,
衛斯理使我們勝利在望,
衛斯理是我們的王

(葛來分多)

衛斯理是我們的王,
衛斯理是我們的王,
看到快浮他就擋到一旁,
衛斯理是我們的王。

衛斯理球技高強,
誰來射門他全抵擋,
我們葛來分多高聲歌唱,
衛斯理是我們的王。

Wèisīlǐ nàge xiǎo shǎyàng,
Tā lián yí-qiú dōu wúfǎ dǐdǎng,
Wǒmen Shǐláizhélín gāo shēng gē chàng,
Wèisīlǐ shì wǒmen de wáng.

Wèisīlǐ dànshēng zài chòu lèsè-chǎng,
Kàn dào Kuàifú tā jiù shǎn dào yì páng,
Wèisīlǐ shǐ wǒmen shènglì zài wàng,
Wèisīlǐ shì wǒmen de wáng.

(Gěláifēnduō)

Wèisīlǐ shì wǒmen de wáng,
Wèisīlǐ shì wǒmen de wáng,
Kàn dào Kuàifú tā jiù dǎng dào yì páng,
Wěisīlái shì wǒmen de wáng.

Wèisīlǐ zhēn zhēn shì hǎoyàng,
Shéi lái shè mén tā quán dǐdǎng,
Wǒmen Gěláifēnduō gāo shēng gē chàng,
Wèisīlǐ shì wǒmen de wáng.

The Taiwanese version also manages to have each line rhyme, although there is some variation in line length. Ron was born in a rubbish tip according to this translation.

 

Japanese

ウィーズリーは守れない 
万に一つも守れない
だから歌うぞ, スリザリン 
ウィーズリーこそ我が王者

ウィーズリーの生まれは
豚小屋だ
いつでもクアッフルを見逃した
おかげで我らは大勝利
ウィーズリーこそ我が王者

グリフィンドール)

ウィーズリーは我が王者 
ウィーズリーは我が王者
クアッフルをば止めたんだ
ウィーズリーは我が王者

ウィーズリーは守れるぞ
万に一つも逃さぬぞ
だから歌うぞ, グリフィンドール 
ウィーズリーは我が王者

Wiizurii wa mamorenai
Man ni hitotsu mo mamorenai
Dakara utau zo, Surizarin
Wiizurii koso waga ōja

Wiizurii no umare wa
Buta-goya da
Itsu demo Kuaffuru o minogashita
Okage de warera wa dai-shōri
Wiizurii koso waga ōja

(Gurifindōru)

Wiizurii wa waga ōja
Wiizurii wa waga ōja
Kuaffuru oba tometan'da
Wiizurii wa waga ōja

Wiizurii wa mamoreru zo
Man ni hitotsu mo nogasanu zo
Dakara utau zo, Gurifindōru
Wiizurii wa waga ōja

According to the Japanese translation, Ron was born in a pigsty.

Note the switch from ウィーズリーこそ我が王者 Wiizurii koso waga ōja ('Weasley is our king'), using the emphatic こそ koso, in the Slytherin version to the more neutral ウィーズリーは我が王者 Wiizirii wa waga ōja in the Gryffindor version.

 

Vietnamese

Weasley không thể chụp được cái gì hết
Nó không thể chắn được dù chỉ một cái vòng gôn
Cho nên Slytherin cùng hát
Weasley là vua của chúng ta.

Weasley đẻ trong sọt rác
Nó luôn để trái Quaffle lọt vô vòng
Weasley sẽ bảo đảm cho chiến thắng của chúng ta
Weasley là vua của chúng ta.

(Gryffindor)

Weasley là vua của chúng ta
Weasley là vua của chúng ta
Đã không để lọt vô trái Quaffle nào
Weasley là vua của chúng ta

Weasley có thể bảo vệ mọi khung thành
Không đời nào rời bỏ một vòng gôn
Vì vậy tất cả dân Griffindor cùng hát
Weasley là vua của chúng ta.

The Vietnamese translation puts Ron in a waste basket.