Home首页 / Previous上一个 / Next下一个
|| envelope
Mongolian language directory

蒙文阅读: 3-22Mongolian Reading: 3-22

Mongolian script does not work properly on all systems or browsers. It may help to download Mongolian White Font. 有的系统和浏览器老蒙文文字显示不对。如果有问题的话,下载一下蒙古文白体

1. Mongol Bichig1. 老蒙文

(Hover cursor to see Inner Mongolian pronunciation) (光标悬停在文本上显示内蒙的口语发音)       

ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠲᠣ ᠡᠬᠡ ᠦᠭᠡᠯᠦᠨ ᠦᠵᠢᠨ

ᠶᠢᠰᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠭᠠᠲᠣᠷ ᠲᠠᠲ᠋ᠠᠷᠴᠣᠳ ᠲᠣ ᠬᠣᠣᠷᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠦᠬᠦᠭᠰᠡᠨ ᠦ ᠰᠡᠭᠦᠯᠡᠷ ᠲᠠᠢᠴᠢᠭᠣᠳ ᠨᠠᠷ ᠦᠨᠦᠴᠢᠨ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠢ ᠨᠢ ᠪᠠᠯᠴᠢᠷ ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠭᠡᠯᠦᠨ ᠦᠵᠢᠨ ᠢ ᠪᠡᠯᠪᠡᠰᠦᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠡᠯᠳᠡᠪ ᠵᠢᠡᠷ ᠳᠣᠷᠣᠮᠵᠢᠯᠠᠨ ᠳᠠᠷᠣᠯᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠲᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠨ ᠦᠭᠡᠯᠦᠨ ᠦᠵᠢᠨ ᠢ ᠦᠨᠦᠴᠢᠨ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠲᠡᠢ ᠨᠢ ᠨᠣᠲᠣᠭ ᠲᠣ ᠨᠢ ᠣᠷᠬᠢᠭᠠᠳ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠦᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠵᠢᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠣᠯᠣᠨ ᠣᠨᠣᠨ ᠮᠦᠷᠡᠨ ᠦᠭᠡᠳᠡ ᠨᠡᠭᠦᠪᠡ᠃

ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠨᠢᠳᠦ ᠪᠡᠷ ᠵᠢᠠᠨ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠵᠢᠠᠨ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠯᠦᠨ ᠦᠵᠢᠨ᠄《ᠪᠢ ᠠᠮᠢᠰᠬᠣᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠯᠠ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠴᠠᠭ ᠲᠣ ᠶᠢᠰᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠭᠠᠲᠣᠷ ᠦᠨ ᠭᠠᠯ ᠭᠣᠯᠣᠮᠲᠠ ᠵᠢ ᠰᠠᠬᠢᠵᠣ᠂ ᠬᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠵᠢᠨ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠲᠡᠭᠦᠵᠦ ᠡᠪᠡᠰᠦᠨ ᠦ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦ ᠮᠠᠯᠲᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠠᠳ ᠴᠣ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠦᠨᠦᠴᠢᠨ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠢ ᠨᠢ ᠦᠰᠬᠡᠨ ᠦᠭᠴᠦ᠂ ᠣᠨᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠣᠭ ᠢ ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠨ ᠦᠨᠳᠦᠷᠯᠢᠭ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠠᠬᠢᠨ ᠮᠠᠨᠳᠣᠭᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ》 ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠣᠷᠬᠠᠨ ᠬᠠᠯᠳᠣᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠩᠭᠠᠷᠢᠭᠯᠠᠭᠠᠳ ᠬᠠᠲᠠᠭᠣᠵᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠵᠣᠷᠢᠭ ᠰᠢᠢᠳᠪᠡ᠃

ᠰᠢᠨᠳᠠᠰᠣ ᠬᠠᠲᠠᠭᠣ ᠪᠣᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠭᠦᠨ ᠦᠭᠡᠯᠦᠨ ᠡᠬᠡ ᠣᠭᠣᠲᠣᠷ ᠬᠣᠷᠮᠣᠢ ᠪᠠᠨ ᠰᠢᠭᠣᠨ ᠪᠦᠰᠡᠯᠡᠵᠦ ᠣᠨᠣᠨ ᠮᠦᠷᠡᠨ᠂ ᠪᠣᠷᠬᠠᠨ ᠬᠠᠯᠳᠣᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠵᠢ ᠦᠭᠰᠦᠨ ᠣᠷᠣᠭᠣᠳᠠᠵᠤ ᠵᠢᠷᠮᠢᠭ ᠵᠢᠮᠢᠰ᠂ ᠬᠠᠯᠠᠭᠠᠢ᠂ ᠲᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠭᠣᠭᠣᠳ᠂ ᠮᠠᠩᠭᠢᠷ ᠲᠡᠭᠦᠵᠦ ᠰᠦᠳᠦᠨ ᠭᠢᠵᠢᠭᠢᠨ᠎ᠡ ᠵᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦ ᠮᠠᠯᠲᠠᠨ ᠦᠨᠦᠴᠢᠨ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠵᠢᠠᠨ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠵᠦ ᠳᠣᠳᠣᠮᠳᠠᠨ ᠦᠰᠬᠡᠵᠡᠢ᠃

ᠡᠬᠡ ᠵᠢᠨ ᠵᠢᠠᠨ ᠠᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠦᠭᠡᠯᠡᠢ ᠪᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠦᠨᠦᠴᠢᠨ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠨᠢ ᠠᠩ ᠠᠩᠨᠠᠵᠤ ᠵᠢᠭᠠᠰᠣ ᠭᠦᠬᠢᠳᠡᠨ ᠠᠴᠢᠲᠣ ᠡᠬᠡ ᠪᠠᠨ ᠠᠰᠠᠷᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠂ ᠡᠭᠦᠨ ᠵᠢᠡᠷ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠰᠡᠷᠭᠦᠯᠡᠩ ᠣᠶᠣᠨ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠰᠢᠨᠲᠠᠷᠠᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠰᠢᠷᠭᠠᠭᠣ ᠲᠡᠮᠡᠴᠠᠯ ᠵᠢᠡᠷ ᠵᠢᠠᠨ ᠲᠠᠷᠠᠬᠠᠢ ᠪᠣᠳᠠᠷᠬᠠᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠢ ᠨᠢᠭᠡᠳᠬᠡᠭᠡᠳ ᠶᠡᠬᠡ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠣᠯᠣᠰ ᠢ ᠪᠠᠢᠭᠣᠯᠪᠠ᠂ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠦᠭᠡᠯᠦᠨ ᠦᠵᠢᠨ ᠢ ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠲᠣ ᠡᠬᠡ ᠪᠡᠷ ᠡᠷᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠪᠡ᠃⤵︎

2. Cyrillic2. 新蒙文

Гавьяат эх Өэлүн үжин

Есүхэй баатар Татарчуудад хорлогдож үхсний сүүлээр Тайчиуд нар өнчин хүүхэдийг нь балчир гэж Өэлүн үжинийг бэлэвсэн гэж элдэвээр доромжлoн дарлах болжээ. Тэрчлэн Өэлүн үжинийг өнчин хүүхэдтэй нь нутагт нь ойрхоод аймагын олоноо дагуулан Онон мөрөн өөд нүүв.

Эдгээр байдалыг нүдээрээ үзэж биеэрээ өнгөрүүлсөн Өэлүн үжин: "Би амьсгаатай л байсан цагт Есүхэй баатарын гал голомтыг сахиж хээрийн жимс түүж өвсний үндэс малтаж байгаад ч гэсэн өнчин хүүхэдийг өсгөн өгч, унсан тугыг нь Монголын өнгөрлөг дээр дахин мандуулана" гэж Бурхан Халдун ууландаа тангараглаад хатуужин амьдрахаар зориг шийдэв.

Шандас хатуу бодлого гүн Өэлүн эх өгтөр хормойгоо шуун бүслэж Онон мөрөн, Бурхан Халдун уулыг өгсөн уруудаж зэрлэг жимс, халгай, таана, гогод, мангир түүж сөдөн гичгэний үндэс малтан өнчин хүүхэдээ тэжээж додомдон өсөгжээ.

Эхинxээ ачаар өөлий болсон өнчин хүүхэд нь ан агнаж загас гөхийдөн ачит эхээ асрах болжээ, үүнээр барахгүй цэцэн сэргэлэн оюун ухаан, шантрашгүй шаргуу тэмцлээрээ тархай бутархай Монголын олон аймагийг нэгтгээд их Монгол улсыг байгуулав, тэгээд Өэлүн үжинийг гавьяат эxээр өргөмжлөв.

gabja:d əx oəlun uʤin

jəsugəi ba:tǎr tatǎrʧʊ:dǎd xɔrlɔ̌gdɔ̌ʤ uxsni: su:lə:r tæ:ʧgʊ:d nar onʧin xu:xə̌di:g n balʧir gəʤ oəlun uʤini:g bələ̌bsə̌n gəʤ əldəbə:r dɔrɔ̌mʤlɔ̌n darlǎx bɔlʤæ: tərʧlə̌n oəlǔn uʤini:g onʧin xu:xədtəi n nʊtǎgt n œrxɔ:d æmǎgi:n ɔlɔ̌nɔɔ dagʊ:lǎn ɔnɔ̌n morǒn o:d nu:b

ədgə:r bæ:dǎli: nudə:rə:n uʤə̌ʤ bəjə:rə:n onggǒru:lsǒn oəlun uʤin: "bi æmsga:tæ: l bæ:sǎn tsagt jəsugəi ba:tari:n gal gɔlɔ̌mti: sæxiʤ xə:ri:n ʤims tu:ʤ obsni: undə̌s maltǎʤ bæ:ga:d ʧ gəsə̌n onʧin xu:xə̌di: osgǒn ogʧ, ʊnsǎn tʊgi: n mɔŋgɔ̌li:n ondǒrlǒg də:r dæxin mandʊ:lǎna:" gəʤ bʊrxǎn xaldʊ̌n ʊ:lǎnda:n taŋgǎrǎgla:d xatʊ:ʤɪn æmdrǎxa:r ʤœri: ʃi:də̌b

ʃɪndǎs xatʊ: bɔdlɔ̌g gun oəlun əx ɔgtɔ̌r xɔrmœ:gɔ:n ʃʊ:n busə̌lʤ ɔnɔ̌n morǒn, bʊrxǎn xaldʊ̌n ʊ:li: ogsǒn ʊrʊ:dǎʤ ʤirlə̌g ʤims, xalg:æ, ta:n, gɔgɔ̌d, mæŋgɪr tu:ʤ sodǒn giʧgə̌ni: undə̌s maltǎn onʧin xu:xə̌də:n təʤə:ʤ dɔdɔ̌mdɔ̌n osǒgʤæ:

əxi:nxə:n aʧa:r o:lø: bɔlsɔ̌n onʧin xu:xə̌d n aŋ agnǎʤ ʤagǎs goxi:dǒn aʧɪt əxə:n asrǎx bɔlʤæ:, u:nə:r barǎxgui səʧə̌n sərgə̌lə̌ŋ ɔjʊ:n ʊxa:n, ʃɪntrǎʃgui ʃargʊ: təmʧilə:rə:n tarxæ: bʊtǎrxæ: mɔŋgɔ̌li:n ɔlɔ̌n æ:mǎgi: nəgtgə:d ix mɔŋgɔ̌l ʊlsi:g bæ:gʊ:lǎb, təgə:d oəlun uʤini: gabja:t əxə:r orgǒmʤlǒb


3. 词汇 3. Vocab 語彙

ᠭᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ
(ɣabiy-a)
gabja:
гавьяа
【merit, achievement, exploit】 【功劳, 功】
ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠲᠤ
(ɣabiyatu)
gabja:t
гавьяат
【outstanding, meritorious, distinguished】 【有功劳的, 有功的】
ᠥᠭᠡᠯᠦᠨ ᠦᠵᠢᠨ
(ögelün üǰin)
oəlun uʤin?
Өэлүн үжин
【Hoelun üjin, mother of Genghis Khan】 【月伦、诃额仑, 成吉思汗的母亲】
ᠡᠬᠡ
(exe)
əx
эх
【mother】 【母亲】
ᠶᠢᠰᠦᠭᠡᠢ
(yisügei)
jəsugei?
Есүхэй
【Yesugei, father of Genghis Khan】 【也速该, 成吉思汗的父亲】
ᠬᠣᠣᠷᠯᠠᠭᠳᠠᠬᠤ
(xoorlaɣdaxu)
xɔrlɔ̌gdɔ̌x
хорлогдох
【(passive of ᠬᠣᠣᠷᠯᠠᠬᠤ)↓, to be poisoned, hurt, killed 】 【(ᠬᠣᠣᠷᠯᠠᠬᠤ)的被动态)↓, 被害】
ᠬᠣᠣᠷᠯᠠᠬᠤ
(xoorlaxu)
xɔrlɔ̌x
хорлох
【to harm, hurt, poison, kill】 【害, 伤害】
ᠦᠬᠦᠬᠦ
(üxüxü)
uxə̌x
үхэх
【to die】 【死】
ᠰᠡᠭᠦᠯᠡᠷ
(següler)
su:lə:r
сүүлээр
【later, afterwards】 【之后】
ᠲᠠᠢᠴᠢᠭᠤᠳ
(taičiɣud)
tæ:ʧgʊ:d
Тайчууд
【Tayichiud】 【 泰亦赤兀惕】
ᠥᠨᠥᠴᠢᠨ
(önöčin)
onʧin
өнчин
【orphan】 【孤儿】
ᠪᠠᠯᠴᠢᠷ
(balčir)
balʧir
балчир
【infant, baby, young child】 【幼, 幼年】
ᠪᠡᠯᠪᠡᠰᠦᠨ
(belbesün)
bələ̌bsə̌n
бэлэвсэн ~ бэлбэсэн
【widow】 【寡, 寡孀】
ᠡᠯᠳᠡᠪ ᠵᠢᠡᠷ
(eldeb iyer)
əldəbə:r
элдэвээр
【with all kinds of】 【各种, 百般地】
ᠳᠣᠷᠣᠮᠵᠢᠯᠠᠬᠤ
(doromǰilaxu)
dɔrɔ̌mʤlɔ̌x
доромжлох
【to consider as inferior, to look down on, to humiliate】 【贱视, 鄙视, 鄙薄, 凌辱, 侮辱】
ᠳᠠᠷᠤᠯᠠᠬᠤ
(darulaxu)
darlǎx
дарлах
【suppress, oppress, humiliate, insult】 【压迫, 欺侮】
ᠲᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠨ
(terečilen)
tərʧlə̌n
тэрчлэн
【thus】 【并且, 而且, 正如那样】
ᠣᠷᠬᠢᠬᠤ
(orxixu)
œrxɪx
орхих
【to throw, cast away, leave, abandon】 【抛, 弃, 抛弃】
ᠠᠢᠮᠠᠭ
(aimaɣ)
æ:mǎg
аймаг
【clans】【部落】【氏族】
ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠬᠤ
(daɣaɣulxu)
dagʊ:lǎx
дагуулах
【(causative of ᠳᠠᠭᠠᠬᠤ)↓, to lead, cause to follow】 【(ᠳᠠᠭᠠᠬᠤ的使动态)↓, 带, 带领】
ᠳᠠᠭᠠᠬᠤ
(daɣaxu)
dagǎx
дагах
【to follow, accompany】 【随从, 跟随】
ᠣᠨᠣᠨ
(onon)
ɔnɔ̌n
Онон
【Onon (River)】 【鄂嫩(河)】
ᠮᠥᠷᠡᠨ
(mören)
morǒn
мөрөн (注)(Note)
【large river emptying into sea or lake】【江】
ᠥᠭᠡᠳᠡ
(ögede)
o:d
өөд
【up, upwards, uphill, towards】 【向着】
ᠨᠡᠭᠦᠬᠦ
(negüxü)
nu:x
нүүх
【to migrate, trek, move to a new place】 【搬, 迁移】
ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ
(edeger)
ədgə:r
эдгээр
【these】 【这些】
ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠬᠦ
(önggeregülxü)
oŋgǒru:lə̌x
өнгөрүүлэх
【to pass through, experience】 【经过, 度过】
ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠭ᠎ᠠ
(amisxuɣ-a)
æmsga:
амьсгаа
【breath】 【气, 气息, 呼吸】
ᠭᠠᠯ ᠭᠣᠯᠣᠮᠲᠠ
(ɣal ɣolomta)
gal gɔlɔ̌mt
гал голомт
【hearth, fireplace, yurt and equipment handed down to sons】 【家业, 家产】
ᠰᠠᠬᠢᠬᠤ
(saxixu)
sæxɪx
сахих
【to guard, to watch over, to take care】 【守, 看守】
ᠬᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ
(xeger-e)
xə:r
хээр
【steppe, wilderness, uninhabited place, wasteland】 【野外, 原野】
ᠵᠢᠮᠢᠰ
(ǰimis)
ʤims
жимс
【fruit】 【水果, 野果
ᠲᠡᠭᠦᠬᠦ
(tegüxü)
tu:x
түүх
【to gather, to pick】 【采, 摘】
ᠡᠪᠡᠰᠦ
(ebesü)
obs
өвс
【grass】 【草】
ᠦᠨᠳᠦᠰᠦ
(ündüsü)
undə̌s
үндэс
【root】【根, 根子】【根, 根っこ】
ᠮᠠᠯᠲᠠᠬᠤ
(maltaxu)
maltǎx
малтах
【to dig】 【挖】 【掘る】
ᠥᠰᠬᠡᠬᠦ
(ösxexü)
osgǒx
өсгөх
【(causative of ᠦᠰᠬᠦ)↓, to make to grow, raise】 【(ᠦᠰᠬᠦ的使动态)↓, 培养, 培育】 
ᠥᠰᠬᠦ
(ösxü)
osǒx
өсөх
【to grow】 【长, 发育, 生长】
ᠤᠨᠠᠬᠤ
(unaxu)
ʊnǎx
унах
【to fall, fall down】 【摔, 掉, 落, 坠】
ᠲᠤᠭ
(tug)
tʊg
туг
【flag, standard, banner】 【旗帜】
ᠥᠨᠳᠥᠷᠯᠢᠭ
(öndörlig)
ondǒrlǒg
өндөрлөг
【height, elevation, plateau】【高地, 高处, 高原】【高地, 高台, 高原】
ᠮᠠᠨᠳᠤᠭᠤᠯᠬᠤ
(manduɣulxu)
mandʊ:lǎx
мандуулах
【 (causative of ᠮᠠᠨᠳᠠᠬᠤ)↓, to cause to rise】【(ᠮᠠᠨᠳᠠᠬᠤ的使动态)↓, 使上升】【】
ᠮᠠᠨᠳᠤᠬᠤ
(manduxu)
mandǎx
мандах
【to rise】【上升】【昇る, 繁栄する】
ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠬᠠᠯᠳᠠᠨ
(burxan xaldan)
bʊrxǎn xaldʊ̌n
бурхан халдун
【Burkhan Khaldun (mountain)】 【布尔罕哈勒敦】
ᠲᠠᠩᠭᠠᠷᠢᠭᠯᠠᠬᠤ
(tangɣariɣlaxu)
taŋgǎrǎglǎx
тангараглах
【to take an oath, make a vow, swear】 【宣誓, 发誓】
ᠬᠠᠲᠠᠭᠤᠵᠢᠬᠤ
(xataɣuǰixu)
xatʊ:ʤɪx
хатуужих
【to harden, mortify oneself, develop endurance】 【变硬, 变坚硬, 受锻炼, 变坚强, 变坚韧】
ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠬᠤ
(amiduraxu)
æmdrǎx
амьдрах
【to live】 【生活】
ᠰᠢᠢᠳᠬᠦ
(siidxü)
ʃi:də̌x
шийдэх
【to decide, resolve】 【决定, 决断, 下决心】
ᠰᠢᠨᠳᠠᠰᠤ
(sindasu)
ʃɪndǎs
шандас
【nerve, tendon, sinew, vein】 【韧带, 韧性, 坚韧, 蔬菜的筋儿】
ᠬᠠᠲᠠᠭᠤ
(xatagu)
xatʊ:
хатуу
【hard, stiff, tough, strong】 【硬, 坚硬, 坚固】
ᠪᠣᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ
(bodolɣ-a)
bɔdlɔ̌g
бодлого
【thought, reflection】 【想法, 念头, 打算, 心计】
ᠭᠦᠨ
(gün)
gun
гүн
【deep】 【深】
ᠣᠭᠣᠲᠣᠷ
(oɣotor)
ɔgtɔ̌r
огтор
【short】 【短的】
ᠬᠣᠷᠮᠣᠢ
(xormoi)
xɔrmœ:
хормой
【lower flap, lower part of a skirt】 【下摆, 大襟】
ᠰᠢᠭᠤᠬᠤ
(siɣuxu)
ʃʊ:x
шуух
【to tuck up, turn up, pull up】 【卷起, 捋起, 挽起】
ᠪᠦᠰᠡᠯᠡᠬᠦ
(büselexü ~ böselexü)
buslə̌x, boslǒx
бүслэх
【to gird, belt, encircle】 【系, 束】
ᠥᠭᠰᠥᠬᠦ
(ögsöxü)
ogsǒx
өгсөх
【to go upward, go upstream】 【溯, 逆, 向上, 上坡, 向上行】
ᠤᠷᠤᠭᠤᠳᠠᠬᠤ
(uruɣudaxu)
ʊrʊ:dǎx
уруудах
【to go downward, downhill, downwind】 【下行, 往下走, 走下坡路, 下降】
ᠵᠡᠷᠯᠢᠭ
(ǰerlig)
ʤirlə̌g
зэрлэг
【wild】 【野, 野生】
ᠬᠠᠯᠠᠭᠠᠢ
(xalagai)
xalgæ:
халгай
【nettle (Urtica cannabina)】 【麻叶荨麻, 蝎子草 (Urtica cannabina)】
ᠲᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ
(tagan-a)
ta:n
таана
【wild leek】 【多根葱, 硷葱 (Allium polyrrhizum)】
ᠭᠣᠭᠣᠳ
(gogod)
gogǒd
гогод
【a variety of wild leek (Allium tuberosum or possibly lineare 【韭 (Allium tuberosum 或者 lineare)】
ᠮᠠᠩᠭᠢᠷ
(manggir)
mæŋgɪr
мангир
【wild onion (Allium senescens?)】 【山葱, 细野葱 (Allium senescens?)】
ᠰᠥᠳᠥ
(södö)
sod
сөд
【great burnet (Sanguisorba officinalis)】 【地榆, 黄瓜香 (Sanguisorba officinalis)】
ᠭᠢᠴᠢᠭᠢᠨ᠎ᠡ
(gičigin-e)
giʧgə̌n
гичгэнэ
【Type of groundsel (Tephroseris kirilowii) or silverweed (Potentilla anserina)】 【狗舌草 (Tephroseris kirilowii (也许是Potentilla anserina)】
ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠬᠦ
(teǰigexü)
təʤə:x
тэжээх
【to feed, raise】 【养, 喂】
ᠳᠣᠳᠣᠮᠳᠣᠬᠤ
(dodomdoxu)
dɔdɔ̌mdɔ̌x
додомдох
【to provide guidance】 【教诲, 管教, 教养】
ᠠᠴᠢ
(ači)

ач
【favour, grace, benefit, merit】 【恩, 恩惠】
ᠥᠭᠡᠯᠡᠢ
(ögelei)
o:lø:
өөлий
【big, husky】 【大】
ᠠᠩ
(ang)

ан
【beasts, wild animals, game】 【猎物】
ᠠᠩᠨᠠᠬᠤ
(angnaxu)
agnǎx
агнах
【to hunt, trap】 【打猎】
ᠵᠢᠭᠠᠰᠣ
(ǰiɣasu)
ʤagǎs
загас
【fish】 【鱼】
ᠭᠥᠬᠢᠳᠡᠬᠦ
(göxidexü)
goxi:dǒx
гөхийдөх
【to fish (with a fishhook)】 【钓鱼】
ᠠᠴᠢᠲᠤ
(ačitu)
aʧɪt
ачит
【benevolent, beneficent, gracious】 【有恩情的, 有恩的】
ᠠᠰᠠᠷᠠᠬᠤ
(asaraxu)
asrǎx
асрах
【to foster, care for, take care of, take charge of】 【照应, 照管, 照顾】
ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ
(baraxu ügei)
barǎxgui
барахгүй
【inexhaustible↓】 【完不了, 结束不了, 不尽↓】
ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ
(baraxu)
barǎx
барах
【to finish, terminate, squander】 【尽, 完, 终了】
ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠰᠡᠷᠭᠦᠯᠡᠩ
(sečen sergüleng)
səʧə̌n sərgə̌lə̌ŋ
цэцэн сэргэлэн
【wise, intelligent】 【聪明】
ᠣᠶᠤᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ
(oyun uxaɣan ~ uyun uxaɣan)
ɔjʊ:n ʊxa:n ~ ʊjʊ:n ʊxa:n
оюун ухаан
【spiritual, mental】 【理智, 智力, 精神】
ᠰᠢᠨᠳᠡᠷᠡᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ
(sintarasi ügei)
ʃɪntrǎʃgui
шантрашгүй
【unflinching↓】 【不气馁的, 不泄气的, 不灰心的↓】
ᠰᠢᠨᠳᠠᠷᠠᠬᠤ
(sintaraxu)
ʃɪntrǎx
шантрах
【to be disheartened, discouraged】 【气馁, 胆怯, 畏惧, 畏缩, 泄气, 灰心】
ᠰᠢᠷᠭᠠᠭᠤ
(sirɣaɣu)
ʃargʊ:
шаргуу
【stubborn, obstinate, persistent】 【顽强的, 坚韧的, 奋发的, 刻苦的】
ᠲᠡᠮᠡᠴᠢᠯ
(temečil)
təmʧil
тэмцэл
【struggle, fight, contest, competition】 【斗争】
ᠲᠠᠷᠠᠬᠠᠢ ᠪᠤᠲᠠᠷᠬᠠᠢ
(taraxai butarxai)
tarxæ: bʊtǎrxæ:
тархай бутархай
【scattered, dispersed】【零散, 分散】【分散した, 四散した】
ᠨᠢᠭᠡᠳᠬᠡᠬᠦ
(nigedxexü)
nəgtgə̌x
нэгтгэх
【to unite】 【统一, 联合, 归并, 合并】
ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠬᠤ
(baiɣulxu)
bæ:gʊ:lǎx
байгуулах
【to organise, establish, build】 【建立, 成立, 建设, 建树, 树立】
ᠡᠷᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠬᠦ
(ergümǰilexü)
orgǒmʤlǒx
өргөмжлөх
【to grant a title, bestow an honour, elevate to a rank】 【封, 授予....称号】

4. Notes4. 备注

ᠣᠨᠣᠨ ᠮᠥᠷᠡᠨ 在蒙古国一般叫ᠣᠨᠣᠨ ᠭᠣᠣᠯ ɔnɔ̌n gɔl / Онон гол In M usually called ᠣᠨᠣᠨ ᠭᠣᠣᠯ ɔnɔ̌n gɔl / Онон гол. (回去) (Back)
Back to Top