Home首页 / Next下一个
||envelope
Mongolian language directory

各种蒙文文章: 01Miscellaneous Mongolian Reading: 01

Mongolian script does not work properly on all systems or browsers. It may help to download Mongolian White Font. 有的系统和浏览器老蒙文文字显示不对。如果有问题的话,下载一下蒙古文白体

This is an entirely unremarkable propaganda piece of 28 April 2015, probably released by the Xilinhot authorities. Its main interest is as an example of the leaden prose of Chinese officialdom (as expressed in Mongolian) and the large number of compound nouns.这片文章没有特别大的意思,日期是2015年4月28日。看来是本地政府发的宣传。最值得注意的是带中国官僚特色的又枯燥又死板的文体和多数由两个名词组成的词汇。

1. Mongol Bichig1. 老蒙文

      

ᠰᠢᠯᠢ ᠵᠢᠨ ᠬᠣᠲᠠ 12 ᠲᠣᠨ ᠮᠠᠯ ᠦᠨ ᠦᠬᠦᠳᠡᠯ ᠢ ᠬᠠᠣᠯᠢ ᠪᠣᠰᠣ ᠪᠠᠷ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠣᠷᠠᠭᠣᠯᠵᠣ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠢ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠪᠡ

ᠦᠷᠭᠡᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠦᠨ ᠬᠠᠣᠯᠢ ᠶᠣᠰᠣᠨ ᠦ ᠡᠷᠬᠡ ᠠᠰᠢᠭ ᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠲᠣ ᠠᠮᠣᠷ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡ ᠣᠮᠳᠠᠭᠠᠨ ᠦ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠨ ᠢ ᠬᠠᠩᠭᠠᠬᠤ ᠵᠢᠨ ᠲᠣᠰᠠᠳᠠ᠂ ᠰᠢᠯᠢ ᠵᠢᠨ ᠬᠣᠲᠠ ᠵᠢᠨ ᠦᠢᠯᠳᠡᠪᠦᠷᠢ ᠬᠣᠳᠠᠯᠳᠠᠭᠠᠨ ᠦ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠳᠣᠲᠣᠭᠠᠳᠣ ᠵᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠠᠮᠲᠣᠷᠠᠨ ᠪᠦᠲᠣᠮᠵᠢᠲᠡᠢ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠪᠴᠣ᠂ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠢ ᠵᠠᠰᠠᠨ ᠴᠡᠭᠴᠡᠯᠡᠬᠦ ᠪᠠᠨ ᠴᠢᠩᠠᠳᠠᠬᠵᠣ᠂ ᠬᠢᠨᠡᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠠᠬᠤ ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠦᠷᠭᠡᠳᠭᠡᠵᠦ᠂ ᠣᠯᠠᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡ ᠦ ᠠᠮᠣᠷ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠢ ᠪᠠᠲᠣᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠣᠢᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ᠂ ᠰᠢᠯᠢ ᠵᠢᠨ ᠬᠣᠲᠠ ᠵᠢᠨ ᠴᠠᠢᠳᠠᠮ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ ᠠᠷᠠᠳ ᠦᠨ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ ᠳᠠᠬᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠠᠷᠠᠰᠣ ᠨᠣᠣᠰᠣ ᠬᠣᠳᠠᠯᠳᠣᠨ ᠠᠪᠬᠣ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠦᠨ ᠬᠢ ᠨᠢ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠳᠣᠮᠳᠠ ᠪᠠᠨ ᠮᠠᠯ ᠦᠨ ᠦᠬᠦᠳᠡᠯ ᠣᠪᠣᠭᠠᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠠᠵᠢᠯᠲᠠᠳ ᠨᠢ ᠶᠠᠭ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ ᠨᠢ ᠳᠣᠲᠣᠷᠠᠬᠠᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠣᠨᠢ ᠵᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠣᠷᠠᠭᠣᠯᠣᠨ ᠪᠣᠭᠣᠳᠠᠯᠯᠠᠵᠤ ᠬᠦᠢᠲᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠷᠭᠡ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠭᠣᠯᠵᠣ ᠪᠠᠢᠬᠣ ᠵᠢ ᠬᠠᠣᠯᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠴᠢ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠵᠡᠢ᠃ ᠬᠠᠣᠯᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠴᠢᠳ ᠡᠴᠡ ᠬᠦᠷᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠮᠠᠯ ᠦᠨ ᠦᠬᠦᠳᠡᠯ ᠦᠨ ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ ᠵᠢᠴᠢ ᠬᠠᠮᠢᠭᠠᠰᠢ ᠪᠣᠷᠣᠯᠠᠭᠤᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠡᠵᠡᠩᠨᠡᠭᠴᠢ ᠡᠴᠡ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠠᠰᠠᠭᠣᠨ ᠯᠠᠪᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠠᠬᠤᠢ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠳᠤ ᠬᠠᠣᠯᠢ ᠪᠣᠰᠣ ᠪᠡᠷ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠣᠷᠠᠭᠣᠯᠵᠣ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠮᠠᠯ ᠦᠨ ᠦᠬᠦᠳᠡᠯ ᠢ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠨ ᠠᠪᠬᠣ ᠵᠢᠨ ᠬᠠᠮᠲᠣ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠵᠣ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠬᠦᠢᠲᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠷᠭᠡ ᠵᠢ ᠪᠢᠲᠡᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠵᠡᠢ᠃

ᠣᠯᠠᠨ ᠮᠦᠮᠡᠨ ᠦ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠮᠠᠬᠪᠣᠳ ᠦᠨ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠴᠢᠭᠢᠷᠠᠭ ᠪᠠ ᠠᠮᠣᠷ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠨ ᠢ ᠪᠠᠲᠣᠯᠠᠬᠤ ᠵᠢᠨ ᠲᠣᠰᠠᠳᠠ᠂ ᠬᠠᠣᠯᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠴᠢᠳ ᠪᠠᠰᠠ ᠰᠢᠯᠢ ᠵᠢᠨ ᠬᠣᠲᠠ ᠵᠢᠨ ᠥᠢᠷ᠎ᠠ ᠬᠣᠪᠢ ᠳᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠮᠠᠯ ᠦᠨ ᠠᠰᠢᠭ ᠰᠢᠮ᠎ᠡ ᠵᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢ ᠪᠡᠷ ᠭᠦᠨᠵᠡᠭᠡᠢᠷᠡᠨ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠭᠠ ᠬᠢᠵᠣ᠂ ᠬᠣᠳᠠᠯ ᠬᠠᠭᠣᠷᠠᠮᠠᠭ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ ᠨᠢ ᠲᠥᠳᠥᠷᠬᠠᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠣᠨᠢ ᠦᠬᠡᠷ ᠦᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠣᠷᠠᠭᠣᠯᠵᠣ ᠪᠠᠢᠬᠣ ᠡᠰᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠵᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠬᠢᠵᠦ᠂ ᠡᠵᠡᠭᠨᠡᠭᠴᠢ ᠵᠢᠨ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠦᠨ ᠭᠡᠷᠡᠴᠢ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠ᠂ ᠬᠣᠳᠠᠯᠳᠣᠨ ᠠᠪᠣᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠ ᠪᠣᠷᠣᠯᠠᠭᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠳᠠᠩᠰᠠ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠡᠰᠡᠬᠦ ᠵᠢ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠣᠷᠣᠯᠠᠭᠤᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠦᠬᠡᠷ ᠬᠣᠨᠢᠨ ᠦ ᠮᠢᠬᠠᠨ ᠦ ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠢ᠂ ᠳᠠᠩᠰᠠ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠ ᠪᠦᠷᠢᠨ᠂ ᠠᠮᠣᠷ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠪᠠᠢᠬᠣ ᠵᠢ ᠪᠠᠲᠣᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠦᠷᠭᠡᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠲᠣ ᠠᠮᠣᠷ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠦᠬᠡᠷ ᠬᠣᠨᠢᠨ ᠦ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠬᠠᠩᠭᠠᠬᠤ ᠵᠢ ᠪᠠᠲᠣᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠡᠨᠡ ᠣᠳᠠᠭᠠᠨ ᠦ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠳᠣᠨᠳᠠ᠂ 12 ᠲᠣᠨ ᠮᠠᠯ ᠦᠨ ᠦᠬᠦᠳᠡᠯ ᠢ ᠬᠠᠣᠯᠢ ᠪᠣᠰᠣ ᠪᠠᠷ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠣᠷᠠᠭᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠣᠷᠠᠭᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠢ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠨ ᠠᠪᠴᠣ ᠰᠢᠢᠳᠪᠣᠷᠢᠯᠠᠵᠡᠢ᠃

ᠠᠷᠠᠳ ᠦᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠡᠴᠡ ᠰᠢᠯᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠨ ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠪᠡ᠃

2. Cyrillic2. 新蒙文

Шилийн хот 12 тон малын үхдэлийг хууль бусаар боловсруулж байгаа хэргийг байцаан илрүүлэв

Өргөн олон хэрэглэгчидийн хууль ёсны эрх ашгыг хамгаалаж, хэрэглэгчдэд амар түвшин идээн ундааны орчин тойроныг хангахын тусад, Шилийн Хотын Үйлдвэр Худалдааны Товчоо, Дотоодыг Хамгаалах Товчоо хамтран бүтэмжтэй арга хэмжээ авч, зах дэлгүүрийг засан цэгцлэхээ чангатгаж, хянан хамаарах хүрээ хэвчээгээ өргөтгөж олон түмний хэрэглээний амар түвшинийг баталж байна.

Ойрд, Шилийн Хотын Цайдам Нүүдэл Ардын Тойрог дахь нэгэн арьс ноос худалдан авах газрынх нь хүрээн дундаа малын үхдэл овоолж, ажилтад нь яг сайхан ирэлт нь тодорхойгүй хоныг боловсруулан боодоллож хүйтэн хөмрөгөд оруулж байхыг хууль хэрэгжүүлэгчидээс хүрээнд байгаа малын үхдэлийн ирэлт жич хааш борлуулж байгааг эзэнгэгчээс нарийн асуун лавлаж, ахуй талбайд хууль бусаар боловсруулж байгаа малын үхдэлыг хураамжлан авахаа хамт мах хадгалж байгаа хүйтэн хөмрөгийг битүүмжлээ.

Олон түмний бие махбодын эрүүл чийрэг ба амар түвшин хэрэглээний орчин тойроныг батлахын тусад, хууль хэрэгжүүлэгчид бас Шилийн Хотын ойр хувид байгаа малын ашиг шимийн үйлдвэрээр гүнзгийрэн байцаалт хийж, худал хуурмаг болон ирэлт нь тодорхойгүй хонь үхрийн мах боловсруулж байх эсэхэд чанга байцаалт хийж, эзэгнэгчийн эл төрлийн гэрч баримт, худалдан авсан ба борлуулсан данс тэмдэглэл бүрэн эсэхийг нарийн байцааж, зах дэлгүүр дээр борлуулж байгаа үхэр хониний мах болон хөлдүү үхэр хонины махны ирэлт доторхой, данс баримт бүрэн, амар түвшин байхыг батлаж, өргөн олон хэрэглэгчдэт амар түвшин үхэр хонины мах хангахыг баталж байна.

Энэ удааны байцаалт дунд, 12 тон малын үхдэлийг хууль бусаар боловсруулсан, боловсруулсан махыг бүхэнийг хураан авч шийдвэрлжээ.

Ардын Сүлжээгээс шилжүүлэн нийтлэв


3. 词汇 3. Vocab 語彙

ᠰᠢᠯᠢ ᠵᠢᠨ ᠬᠣᠲᠠ
(sili-yin xota)
ʃili:n xɔt
Шилийн Хот
【Xilinhot】【錫林浩特】
ᠲᠣᠨ
(ton)
tɔn
тонн
【ton】【吨】
ᠦᠬᠦᠳᠡᠯ
(üxüdel)
uxdə̌l
үхдэл
【corpse】【尸体】
ᠬᠠᠣᠯᠢ ᠪᠣᠰᠣ
(xauli busu)
xʊɪl bʊs
хууль бус
【illegal】【非法】
ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠣᠷᠠᠭᠣᠯᠬᠤ
(bolbasuraɣulxu)
bɔlɔ̌bsrʊ:lǎx
боловсруулах
【to manufacture, process】【加工】
ᠬᠡᠷᠡᠭ
(xereg)
xərə̌g
хэрэг
【case, matter】【事件】
ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠬᠤ
(baičaɣaxu)
bæ:ʧa:x
байцаах
【to inspect, investigate】【检查】
ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠬᠦ
(ileregülxü)
ilru:lə̌x
илрүүлэх
【to expose】【揭露, 揭示】
ᠦᠷᠭᠡᠨ
(örgen)
orgǒn
өргөн
【broad】【宽的, 阔的】
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢᠳ
(xereglegčid)
xərə̌glə̌gʧid
хэрэглэгчид
【users, consumers】【使用者, 消费者 (复数)】
ᠬᠠᠣᠯᠢ ᠶᠣᠰᠣ
(xauli yoso)
xʊɪl jɔs
хууль ёс
【law, rule and custom】【法律, 法规】
ᠡᠷᠬᠡ ᠠᠰᠢᠭ
(erxe asiɣ)
ərx aʃɪg
эрх ашиг
【interests】【权益】
ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ
(xamaɣalaxu)
xamga:lǎx
хамгаалах
【to protect】【保护, 维护】
ᠠᠮᠣᠷ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ
(amur tübsin)
amǎr tubʃin
амар түвшин
【safety】【安全】
ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠣᠮᠳᠠᠭᠠᠨ
(idegen umdaɣan)
idə:n ʊnda:n
идээн ундаан
【food and beverage】【饮食品】
ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠨ
(orčin toɣorin)
ɔrʧɪn tœ:rɔ̌n
орчин тойрон
【environment】【环境】
ᠬᠠᠩᠭᠠᠬᠤ
(xangɣaxu)
xaŋgǎx
хангах
【to provide, to furnish】【共给, 供应】
ᠲᠣᠰᠠᠳᠠ
(tusada)
tʊsǎd
тусад (注)(Note)
【in order to】【为了】
ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢ ᠬᠣᠳᠠᠯᠳᠣᠭᠠᠨ ᠦ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ
(üiledbüri xudalduɤan u tobčiy-a)
uildbə̌r xʊdǎlda:ni: tɔbʧɔ:
үйлдвэр худалдааны товчоо
【Industrial and Commercial Bureau】【工商局】
ᠳᠣᠲᠣᠭᠠᠳᠣ ᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ
(dotoɣadu i xamaɣalaxu tobčiy-a)
dɔtɔ:di: xamga:lǎx tɔbʧɔ:
Дотоодыг Хамгаалах Товчоо
【Public Security Bureau】【公安局】
ᠬᠠᠮᠲᠣᠷᠠᠬᠤ
(xamturaxu)
xamtrǎx
хамтрах
【to cooperate, act jointly】【结合, 协同】
ᠪᠦᠲᠦᠮᠵᠢᠲᠡᠢ
(bütümǰitei ~ bötömǰitei)
butə̌mʤte: ~ botǒmʤtø:
бүтэмжтэй
【successfully】【有成绩的, 有成就的】
ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ
(arɣ-a xemǰiy-e)
arǎg xəmʤə:
арга хэмжээ
【measures】【措施】
ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ
(ǰax-a delgegür)
ʤax dəlgu:r
зах дэлгүүр
【market】【市场】
ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ
(ǰasaxu)
ʤasǎx
засах
【to improve, correct, adjust】【整理, 改正, 修正】
ᠴᠡᠭᠴᠡᠯᠡᠬᠦ
(čegčelexü)
ʧigʧlə̌x
цэгцлэх
【to put in order】【整顿, 整理】
ᠴᠢᠩᠭᠠᠳᠬᠠᠬᠤ
(čingɣadxaxu)
ʧaŋgǎtgǎx
чангатгах
【to strengthen】【加强】
ᠬᠢᠨᠠᠬᠤ
(xinaxu)
xɪnǎx
хянах
【to examine carefully, investigate】【审查, 审核】
ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠬᠤ
(xamiyarxu)
xama:rǎx
хамаарах
【to take charge of】【管制】
ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶ᠎ᠡ
(xüriy-e xebčiy-e)
xurə: xəbʧə:
хүрээ хэвчээ (注)(Note)
【scope】【范围】
ᠦᠷᠭᠡᠳᠭᠡᠬᠦ
(örgedxexü)
orgǒtgǒx
өргөтгөх
【to broaden】【放宽, 加宽】
ᠥᠯᠠᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ
(olan tümen)
ɔlɔ̌n tumə̌n
олон түмэн
【the public, the masses】【群众, 公众】
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡ
(xereglege)
xərə̌glə:
хэрэглээ
【use, consumption】【消费】
ᠪᠠᠲᠣᠯᠠᠬᠤ
(batulaxu)
batlǎx
батлах
【to guarantee, to strengthen】【保证】
ᠥᠢᠷ᠎ᠠ ᠳᠣ
(oir-a du)
œ:rd
ойрд
【recently】【最近】
ᠴᠠᠢᠳᠠᠮ
(čaidam)
ʧæ:dǎm
цайдам (注)(Note)
【saline land】【盐碱地, 盐沼地】
ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ ᠠᠷᠠᠳ
(negüdel arad)
nu:də̌l ard
нүүдэл ард
【nomadic people】【牧民】
ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ
(toɣoriɣ)
tœ:rɔ̌g
тойрог
【district】【区, 地区】
ᠠᠷᠠᠰᠣ
(arasu)
ars
арьс
【leather】【皮革】
ᠨᠣᠣᠰᠣ
(nooso)
nɔ:s
ноос
【wool, fur】【毛 (羊、骆驼)】
ᠬᠣᠳᠠᠯᠳᠣᠨ ᠠᠤᠬᠤ
(xudaldun abxu)
xʊdǎldǎn abǎx
худалдан авах
【to buy】【买, 购买, 采购】
ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ
(xüriy-e)
xurə:
хүрээ
【enclosure, compound】【院子】
ᠣᠪᠣᠭᠠᠯᠠᠬᠤ
(oboɣalaxu)
ɔbɔ:lɔ̌x
овоолох
【to pile up, stack】【堆, 堆积】
ᠠᠵᠢᠯᠲᠠᠨ
(aǰiltan)
aʤɪltǎn
ажилтан
【worker】【工作人员】
ᠶᠠᠭ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ
(yag saixan)
jag sæ:xǎn
яг сайхан
【just happened to be】【正好】
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ
(irelte)
irə̌lt
ирэлт (注)(Note)
【source, origin】【来源】
ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠢ ᠦᠭᠡᠢ
(todorxai ügei)
tɔdɔ̌rxø: gui
тодорхойгүй
【indefinite, unclear】【不明】
ᠪᠣᠭᠣᠳᠠᠯᠯᠠᠬᠤ
(boɣodallaxu)
bɔ:dɔ̌llɔ̌x
боодоллох (注)(Note)
【to pack】【包, 捆, 包装】
ᠬᠦᠢᠲᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠷᠭᠡ
(xüiten xömörge)
huitə̌n xomrǒg
хүйтэн хөмрөг (注)(Note)
【cold store】【冷库】
ᠣᠷᠣᠭᠣᠯᠬᠤ
(oroɣulxu)
ɔrʊ:lǎx
оруулах
【to put into】【弄进, 放进】
ᠬᠠᠣᠯᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠴᠢ
(xauli xeregǰigülügči)
xʊɪl xərə̌gʤu:lə̌gʧ
хууль хэрэгжүүлэгч (注)(Note)
【law enforcer】【法律实行者】
ᠵᠢᠴᠢ
(ǰiči)
ʤiʧ
жич
【and also, furthermore】【除此之外, 另外】
ᠬᠠᠮᠢᠭᠠᠰᠢ
(xamiɣasi)
xa:ʃ
хааш
【where to】【往何处, 往哪儿】
ᠪᠣᠷᠣᠯᠠᠭᠣᠯᠬᠤ
(borolaɣulxu)
bɔrlʊ:lǎx
борлуулах
【to sell】【销, 销售】
ᠡᠵᠡᠩᠨᠡᠭᠴᠢ
(eǰengnegči)
əʤignə̌gʧ
эзэгнэгч (注)(Note)
【operator】【经营者】
ᠨᠠᠷᠢᠨ
(narin)
næri:n
нарийн
【detailed, close】【详细的, 周密的】
ᠯᠠᠪᠯᠠᠬᠤ
(lablaxu)
lablǎx
лавлах
【to inquire, investigate】【询问, 追问】
ᠠᠬᠤᠢ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ
(axui talabai)
ахʊɪ talbæ:
ахуй талбай
【the site】【场地, 现场】
ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠬᠤ
(xuriyamǰilaxu)
xʊra:mʤlǎx
хураамжлах
【to put in order, collect, assemble】【整理, 收集, 综合】
ᠮᠢᠬ᠎ᠠ
(mix-a)
max
мах
【meat】【肉】
ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ
(xadaɣalaxu)
xadgǎlǎx
хадгалах
【to store】【储藏, 储存, 保存】
ᠪᠢᠲᠡᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠬᠦ
(bitegumǰilexü)
bitu:mʤlə̌x
битүүмжлэх
【to seal】【封, 封闭】
ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠮᠠᠬᠠᠪᠣᠳ
(bey-e maxabod)
bəj maxbɔ̌d
бие махбод
【body, physique】【健壮, 健康】
ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠴᠢᠬᠢᠷᠠᠭ
(eregül čigiraɣ)
əru:l ʧɪ:rǎg
эрүүл чийрэг
【health】【储藏, 储存, 保存】
ᠣᠢᠷ᠎ᠠ ᠬᠣᠪᠢ
(oir-a xubi ~ xobi)
œ:r xʏb ~ xœb
ойр хувь
【environs】【附近】
ᠠᠰᠢᠭ ᠰᠢᠮ᠎ᠡ
(asiɣ sim-e)
aʃɪg ʃim
ашиг шим
【livestock products】【储藏, 储存, 保存】
ᠭᠦᠨᠵᠡᠭᠡᠢᠷᠡᠬᠦ
(günǰegeirexü)
gunʤgə:rə̌x
гүнзгийрэх
【to deepen】【储藏, 储存, 保存】
ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ
(baičaɣalta)
bæ:ʧa:lt
байцаалт
【investigation】【检查, 调查】
ᠬᠣᠳᠠᠯ ᠬᠠᠭᠣᠷᠠᠮᠠᠭ
(xudal xaɣurmaɣ)
xʊdǎl xʊ:rmǎg
худал хуурмаг
【fake】【虚伪的, 虚假的】
ᠡᠰᠡᠬᠦ
(esexü)
əsə̌x
эсэх
【whether or not】【是否】
ᠴᠢᠩᠭ᠎ᠠ
(čingɣ-a)
ʧaŋgǎ
чанга
【strict】【严格】
ᠡᠯ᠎ᠡ ᠲᠦᠷᠦᠯ
(el-e töröl)
əl torǒl
эл төрөл
【every kind of】【各种】
ᠭᠡᠷᠡᠴᠢ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠ
(gereči barimta)
gərʧ bærɪmt
гэрч баримт
【evidence, proof】【证据, 根据】
ᠳᠠᠩᠰᠠ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ
(dangsa temdeglel)
daŋs təmdə̌glə̌l
данс тэмдэглэл
【records】【备案】
ᠪᠦᠷᠢᠨ
(bürin ~ börin)
burə̌n ~ borǒn
бүрэн
【complete】【完全】
ᠬᠦᠯᠳᠡᠭᠦᠦ
(xöldegüü)
xoldu:
хөлдүү
【frozen】【冻的, 冰冻的】
ᠪᠦᠬᠦᠨ
(böxön ~ büxün)
boxǒn ~ buxə̌n
бүхэн
【all】【全部】
ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠬᠤ
(xuriyaxu)
xʊra:x
хураах
【every kind of】【收, 收起, 收回】
ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ
(siidbürilexü)
ʃi:dbə̌rlə̌x
шийдвэрлэх
【to deal with, dispose of】【处理, 处置】
ᠠᠳᠠᠳ ᠦᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ
(arad-yin sülǰiy-e)
ardi:n sulʤə:
Ардын сүлжээ
【people.cn】【人民网】
ᠰᠢᠯᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠨ
(silǰigülxü)
ʃilʤu:lə̌x
шилжүүлэх
【to transfer】【转移】
ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠬᠦ
(neitelexü)
ni:tlə̌x
нийтлэх
【to publish】【刊登】

4. Notes4. 备注

ᠲᠣᠰᠠᠳᠠ I have not found the term ᠲᠣᠰᠠᠳᠠ тусад in any dictionary, but an Inner Mongolian friend assures me that it means 'in order to'. 我没能在任何字典找到 ᠲᠣᠰᠠᠳᠠ тусад这个词儿,但是我的内蒙朋友告诉我意思就是“为了”。 (回去) (Back)

ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶ᠎ᠡ

ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶ᠎ᠡ хүрээ хэвчээ is mainly an IM usage not used in Mongolia.ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶ᠎ᠡ хүрээ хэвчээ主要是中国的说法,蒙古国不用。 (回去) (Back)

ᠴᠠᠢᠳᠠᠮ

ᠴᠠᠢᠳᠠᠮ цайдам is probably a place name. The most famous place called "Chaidam" is Da Qaidam in Qinghai province.ᠴᠠᠢᠳᠠᠮ цайдам好像是地名。青海有一个行政区叫大柴旦行政区。 (回去) (Back)

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ In Mongolia, the term ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ ирэлт appears to mean 'coming' or 'arrival'. 在蒙古国, ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ ирэлт 的意思好像是"来到"、"到达"。 (回去) (Back)

ᠪᠣᠭᠣᠳᠠᠯᠯᠠᠬᠤ In Mongolia, the term ᠪᠣᠭᠣᠳᠠᠯᠯᠠᠬᠤ боодоллох appears to be little used. Terms for 'wrapping' include ᠪᠣᠭᠣᠬᠤ боох and ᠰᠠᠪᠯᠠᠬᠤ савлах. 在蒙古国, ᠪᠣᠭᠣᠳᠠᠯᠯᠠᠬᠤ боодоллох 看来很少用。"打包"、"包装"的意思由ᠪᠣᠭᠣᠬᠤ боох 以及 ᠼᠠᠪᠯᠠᠬᠤ савлах 表达。 (回去) (Back)

ᠬᠦᠢᠲᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠷᠭᠡ

The Mongolian word for 'cold store' or 'cold storage' appears to be ᠬᠦᠷᠦᠭᠡᠭᠦᠷ ᠲᠡᠢ ᠠᠭᠣᠯᠬᠤ хөргүүртэй агуулах.在蒙古国冷库好像叫ᠬᠦᠷᠦᠭᠡᠭᠦᠷ ᠲᠡᠢ ᠠᠭᠣᠯᠬᠤ хөргүүртэй агуулах (回去) (Back)

ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠴᠢ

This noun does not appear to be used at all in Mongolia.看来这个名词在蒙古国完全不用。 (回去) (Back)

ᠡᠵᠡᠩᠨᠡᠭᠴᠢ

ᠡᠵᠡᠩᠨᠡᠭᠴᠢ эзэгнэгч is not known in Mongolia.蒙古国不用ᠡᠵᠡᠩᠨᠡᠭᠴᠢ эзэгнэгч这个词。 (回去) (Back)

Back to Top