Đây là bảng tham khảo. Trang Web ở đây.

0 Original On ne voit bien qu'avec le cœur. E or F
  Vietnamese  
1 Long 2000-1 Người ta chỉ nhìn thấy thật rõ bằng trái tim mình.
'One only sees truly clearly with one's heart.'
F
2 Long 2000-2 Người ta chỉ nhìn thấy thật rõ bằng trái tim mình.
'One only sees truly clearly with one's heart.'
F
3 Đại 2005 Người ta chỉ thấy rõ với cả trái tim.
'One only sees truly clearly with the whole heart.'
F
4 Giáng ND Người ta chỉ nhìn thấy rõ là với trái tim.
'One only sees clearly with the heart.'
F
5 Lạc ND Người ta chỉ nhìn thấy thật rõ ràng bằng trái tim.
'One only sees truly clearly with the heart.'
F

See these sentence split up into individual elements (ignoring word order).

Back to Top