HARRY POTTER PROJECT
envelope

Magical Draughts and Potions

Simplified Chinese (Mandarin: China)
魔法药剂与药水
Mófǎ yàojì yǔ yàoshuǐ
魔法 mófǎ = 'magic'.
药剂 yàojì = 'medicament, drug'.
= 'and'.
药水 yàoshuǐ = 'medicine water' = '(liquid) medicine'.
Magical Medicaments and Medicines
Traditional Chinese (Mandarin: Taiwan)
魔法藥劑與藥水
Mófǎ yàojì yǔ yàoshuǐ
魔法 mófǎ = 'magic'.
藥劑 yàojì = 'medicament, drug'.
= 'and'.
藥水 yàoshuǐ = 'medicine water' = '(liquid) medicine'.
Magical Medicaments and Medicines
Japanese
魔法薬調合法
Mahō-yaku chōgō-hō
魔法 mahō = 'magic'.
-yaku = 'medicine, drug'.
調合 chōgō = 'compounding, preparation'.
-hō = 'method'.
Methods of Preparation of Magical Drugs
Vietnamese (Chinese characters show etymology)
Đề cương phép lạ và độc dược đề cương (提綱) = 'summary, thesis, draft'.
phép lạ = 'magical'.
= 'and'.
độc dược (毒藥) = 'poison medicine'.
Magical Theses and Poison Medicines
Mongolian (previous)
Шидэт түүхий эд болон шидэт үрэл
Shidet tüükhii ed bolon shidet üdel
шидэт shidet = 'having magic'.
түүхий эд tüükhii ed = 'raw materials'.
болон bolon = 'and'.
үрэл ürel = 'pill'.
Magic Raw Material and Pills
Mongolian (new)
Шидэт ханд ба уусмал
Shidet hand ba uusmal
шидэт shidet = 'having magic'.
ханд khand = 'decoction, extract, infusion'.
ба ba = 'and'.
уусмал uusmal = 'solution'.
Magic Decoctions and Solutions

'Draughts and Potions':

In English, draughts and potions are liquid preparations. 'Potions' has an old-fashioned, unscientific sound. For some reason this simple book title seems prone to reinterpretation and misinterpretation: