HARRY POTTER PROJECT
envelope

 

Ghosts

(For the romanisation of Japanese, see Transliteration. To understand the writing systems of CJV, see Writing Systems. Note: Vietnamese transliterations are taken from footnotes to the main text.)

GHOSTS AND OTHERS
English
Mainland
Taiwan
Japanese
Vietnamese
Nearly Headless Nick 差点没头的尼克
Chà diǎn méi tóu de Nìkè
差點沒頭的尼古
Chà diǎn méi tóu de Nìgǔ (Book One)
差點沒頭的尼克
Chà diǎn méi tóu de Nìkè (Later books)
ほとんど首なしニック
Hotondo kubi-nashi Nikku
Nick Suýt Mất Đầu
Peeves 皮皮鬼
Pípí-guǐ
皮皮鬼
Pípí-guǐ
ピーブズ
Piibuzu
Peeves
(Pi-vờ)
The Fat Friar 胖修士幽灵
Pàng xiūshì yōulíng
胖修士
Pàng xiūshì
太った修道士
Futotta Shūdō-shi
Thầy Tu Béo
Moaning Myrtle 哭泣的桃金娘
Kūqì de Táojīnniáng
愛哭鬼麥朵
Aì kū guǐ Màiduǒ
嘆きのマートル
Nageki no Mātoru
ma khóc nhè Myrtle
(Myrtle = Mớc-tồn)
The Grey Lady 格雷女士
Géléi Nǚshì
灰衣貴婦
Huīyī Guìfù
灰色のレディー
Hai-iro no redii
Bà Xám
The Bloody Baron 血人巴罗
Xuèrén bāluó
血腥男爵
Xuèxīng Nájué
血みどろ男爵
Chi-midoro danshaku
Nam tước Đẫm Máu

 

arrow up