HARRY POTTER PROJECT
envelope

 

Hogwarts Staff

(For the romanisation of Japanese, see Transliteration. To understand the writing systems of CJV, see Writing Systems. Note: Vietnamese transliterations are taken from footnotes to the main text.)

Kuireru kyōju
TEACHERS AND STAFF OF HOGWARTS
Albus Dumbledore
阿不思・邓布利多
Ābùsī Dèngbùlìduō
阿不思鄧不利多
Ābùsī Dèngbùlìduō
アルバス・ダンブルドア
Arubasu Danburudoa
Albus Dumbledore
(An-bớt Đâm-bơ-đo)
Dumbledore is a venerable authority figure but his name is actually an old word for 'bumblebee'!
Chinese: Both Chinese translations use the comical sounding 鄧不利多 Dèngbùlìduō, which in the Taiwanese version means 'Deng not profit many'. / 'Deng' is a Chinese surname as in 'Deng Xiao-ping', the late supreme leader of China. The Mainland version changes 'not' () to 'cloth' (also ), losing the effect somewhat. The meaning of 阿不思 Ābùsī is 'ah not think' or 'Mr not think' ('Ah' is attached to names in the south of China to add a feeling of familiarity).
Japanese: Straightforward transliteration.
Vietnamese: Transliteration found only in original instalments.
(Full name)
Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore
阿不思・珀西瓦尔・伍尔弗里克・布赖恩・邓布利多
Ābùsī Pòxīwǎ'ěr Wū'ěrfúlǐkè Bùlài'ēn Dèngbùlìduō
阿不思・博知維・巫服利・布萊恩・鄧不利多
Ābùsī Bózhīwéi Wūfúlì Bùlái'ēn Dèngbùlìduō
アルバス・パーシバル・ウルフリック・ブライアン・ダンブルドア
Arubasu Pāshibaru Urufurikku Buraian Danburudoa

Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore
(An-bơtx Pơc-xi-van Gu-phric Brai-ân Đâm-bơ-đơ)

Chinese: The comical name in English just turns into a long name in Chinese. There is no way in Chinese to convey the incongruity of having Wulfric and Brian in the same name! The Mainland translator is more meticulous in transliterating the name. The Taiwanese translator is rough and ready, but the first character in Wulfric, meaning 'wizard', is a nice touch.
Japanese: Straightforward transliteration.
Vietnamese: Transliteration found only in original instalments.
Minerva McGonagall
米勒娃・麦格
Mǐlèwá Màigé
麥米奈娃
Mài Mǐnàiwá
ミネルバ・マクゴナガル
Mineruba Makugonagaru
giáo sư McGonagall
(giáo sư Mắc-gôn-gôn)

Chinese: Mài (Taiwanese version) is a real Chinese surname. Curiously, McGonagall's name is put in Chinese order (surname first) in this version.

Japanese: ミネルバ Mineruba is the Roman goddess of learning, which is why her name is transliterated with the Latin reading (the 'r' is pronounced), not the English. マクゴナガル Makugonagaru is technically accurate (every consonant and vowel is fully represented), but the pronunciation is nothing like the English! The name would not be found strange by the マクドナルド Makudonarudo ('McDonald's') generation.

Vietnamese, with its repeated 'gon' sound, is less accurate phonetically than the Japanese but sounds more congenial.

Dolores Jane Umbridge
多洛雷斯・简・乌姆里奇
Duōluòléisī Jiǎn Wūmǔlǐqí
桃樂絲·珍·恩不里居
Táolèsī Zhēn Ēnbùlǐjū
ドローレス・ジェーン・アンブリッジ
Dorōres Jēn Anburijji
Dolores Jane Umbridge
(Umbridge = Âm-brit-giơ)
Severus Snape
西弗勒斯・斯内普
Xīfúlèsī Sīnèipǔ
賽佛勒斯・石內卜
Sàifólèsī Shínèibǔ
セブルス・スネイプ
Seburusu Suneipu
Severus Snape
(Xi-vi-rớt Xi-nạp)
Professor Quirrel
奇洛教授
Qíluò jiàoshòu
奎若教授
Kuíruò jiàoshòu
クィレル教授
giáo sư Quirrell
(giáo sư Quia ria)
Mr Flitwick
弗立维教授
Fúlìwéi jiàoshòu
孚立維教授
Fúlìwéi jiàoshòu
フリットウィック先生
Furittouikku sensei
giáo sư Flitwick
(giáo sư Fít-guých)
Professor Sprout
斯普劳特教授
Sīpǔláotè jiàoshòu
芽菜教授
Yá-cài jiàoshòu
スプラウト先生
Supurauto sensei
giáo sư Sprout
(giáo sư X-prao)
Professor Binns
宾斯教授
Bīnsī jiàoshòu
丙斯教授
Bǐngsī jiàoshòu
ビンズ先生
Binzu sensei
giáo sư Binns
(giáo sư Bi-ni / giáo sư Bin)
Gilderoy Lockhart
吉德罗・洛哈特
Jídéluó Luòhātè
吉德羅・洛哈
Jídéluó Luòhā
ギルデロイ・ロックハート
Giruderoi Rokkuhāto
Gilderoy Lockhart
(Gin-đơ-roi Lốc-hác)
Remus Lupin
卢平教授
Lúpíng jiàoshòu
雷木思・路平
Léimùsī Lùpíng
リーマス・ルーピン
Riimasu Rūpin
Lupin
(Lu-pin)
Sybill Trelawny
西比尔・特里劳妮
Xībǐ'ěr Tèlǐláonī
西碧・崔老妮
Xībì Cuīlǎonī
シビル・トレローニー
Shibiru Torerōnii
Sibyll Trelawney
(Si-biu tri-lon-ni)
Professor Grubbly-Plank
格拉普兰教授
Gélāpǔlán jiàoshòu
葛柏蘭教授
Gěbólán jiàoshòu
グラブリー・プランク先生
Guraburii Puranku sensei
giáo sư Grubbly-Plank
(giáo sư Grấp-bli Planh)
Mad-eye Moody
疯眼汉穆迪
Fēng-yǎn-hàn Mùdì
瘋眼穆敵
Fēng-yǎn Mùdì
マッド ‒ アイ・ムーディ
Maddo-ai Mūdi
Moody Mắt- Điên
Griselda Marchbanks
玛奇斑教授
Mǎqíbān jiàoshòu
溫順・馬治邦
Wēnshùn Mǎzhìbāng
 
giáo sư Marchbanks
Madam Pomfrey
庞弗雷夫人
Pángfúléi fūrén
龐芮夫人
Pángruì fūrén
マダム・ポンフリー
Madamu Ponfurii
bà Pomfrey
(bà Pom-phị)
Madam Hooch
霍琦夫人
Huòqí fūrén
胡奇夫人
Húqí fūrén
マダム・フーチ
Madamu Fūchi
bà Hooch
(bà Húc)
Madam Pince
平斯夫人
Píngsī fūrén
朋夫人
Péng fūrén
マダム・ピンス
Madamu Pinsu
bà Pince
(bà Panh-xờ)
Professor Tofty
托福迪教授
Tuōfúdì jiàoshòu
禿福教授
Tūfú jiàoshòu
 
giáo sư Tofty
Professor Sinistra
辛尼斯塔教授
Xīn'nísītǎ jiàoshòu
辛尼區教授
Xīn'níqū jiàoshòu
 
giáo sư Sinistra
Horace Slughorn
霍拉斯・斯拉格霍恩
Huòlāsī Sīlāgéhuò'ēn
赫瑞司・史拉轟
Hèruìsī Shǐlāhōn
ホラス・スラグホーン
Horace Slughorn
Argus Filch
费尔奇
Fèi'ěrqí
飛七
Fēiqī
アーガス・フィルチ
Āgasu Firuchi
Argus Filch
(ông Fít / ông Phích / A-gớt)
Rubeus Hagrid
鲁伯・海格
Lǔbó Hǎigé
魯霸・海格
Lǔbà Hǎigé
ルビウス・ハグリッド
Rubiusu Haguriddo
Hagrid
(Hả-gờ-rịt)

 

arrow up