HARRY POTTER PROJECT
envelope

 

Wizards and Magical Folk

(For the romanisation of Chinese and Japanese, see Transliteration. To understand the writing systems of CJV, see Writing Systems.) Note: Vietnamese transliterations are taken from footnotes to the main text.

 

VARIOUS WIZARDING FOLK
English
Mainland
Taiwan
Japanese
Vietnamese
Voldemort 腹地魔
Fú-dì-mó
佛地魔
Fó-dì-mó
ヴォルデモート
Vorudemōto
Voldermort
(Vòi-đờ-mọt)
You Know Who 神秘人
shénmì-rén
那個人
nà-ge rén
例の「あの人」
rei no "ano hito"
Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy
Tom Riddle 汤姆・里德尔
Tāngmǔ Lǐdé'ěr
湯姆・瑞斗
Tāngmǔ Ruìdǒu
トム・リドル
Tomu Ridoru
Tom Riddle
Marvolo 马沃罗
Mǎwòluó
魔佛羅
Mófóluó
マールヴォロ
Māruvoro
Marvolo
Merope 梅洛普
Méiluòpǔ
魔柔
Móróu
メローピー
Merōpii
Merope
Morfin 莫芬
Mòfēn
魔份
Mófèn
モーフィン
Mōfin
Morfin
Grindelwald 格林德沃
Gélíndéwō
葛林戴華德
Gělíndàihuádé
  Grindelwald
James Potter 詹姆・波特
Zhānmǔ Bōtè
詹姆・波特
Zhānmǔ Pōtè or Bōtè
ジェームズ・ポッター
Jēmuzu Pottā
James Potter
Lily Potter 莉莉・波特
Lìlì Bōtè
莉莉・波特
Lìlì Pōtè or Bōtè
リリー・ポッター
Ririi Pottā
Lily Potter
Sirius Black 小天狼星・布莱克
Xiǎo-tiānláng-xīng Bùláikè
天狼星・布莱克
Tiānláng-xīng Bùláikè
シリウス・ブラック
Shiriusu Burakku
Sirius Đen
(Si-rớt Đen /
Xi-rớt Đen)

Sirius Black
(Si-rớt Bờ-lếch /
Xi-rớt Bờ-lếch)
Peter Pettigrew 小矮星彼得
Xiǎo'ǎixīng Bǐdé
彼得・佩迪魯
Bǐdé Pèidìlǔ
ピーター・ペティグリュー
Piitā Petiguryū
Peter Pettigrew
(Pi-tơ Pét-ti-gru)
Nymphadora Tonks 尼法朵拉・唐克斯
Nífǎduǒlā Tángkèsī
小仙女・東施
Xiǎo-xiānnǚ Dōngshī
ニンファドーラ・トンクス
Ninfadōra Tonkusu
Nymphadora Tonks
(Nim-pha-đô-ra Tângs)
Kingsley Shacklebolt 金斯莱・沙克尔
Jīnsīlái Shākè'ěr
金利・俠鉤帽
Jīnlì Xiágōumào
キングズリー・シャックルボルト
Kinguzurii Shakkuruboruto
Kingsley Shacklebolt
(Kinh-slây Sêc-cơn-bôn
)
Ludo Bagman 卢多・巴格曼
Lúduō Bāgémàn
魯多・貝漫
Lǔduō Bèimàn
ルードマン・バグマン
Rūdo Baguman
Ludo Bagman
(Lu-đô Bách-man)
Cornelius Oswald Fudge 康奈利・奥斯瓦尔德・福吉
Kāngnaìlì Aòsīwǎ'ěrdé Fújí
康泥留斯・傲司沃・夫子
Kāngníliúsī Aōsīwō Fūzǐ
コーネリウス・オズワルド・ファッジ
Kōneriusu Ozuwarudo Fajji
Cornelius Oswald Fudge
(Cornelius Fudge = Coọc-neo-lớt Phớt)
Rufus Scrimgeour 鲁弗斯・斯克林杰
Lǔfúsī Sīkèlínjié
盧夫・昆爵
Lúfū Kūnjué
ルーファス・スクリムジョール
Rūfasu Sukurimujōru
Rufus Scrimgeour
Barty Crouch 巴蒂・克劳奇
Bādì Kèláoqí
巴堤・柯羅奇
Bātí Kēluóqí
バーティ・クラウチ
Bāti Kurauchi
Barty Crouch
(Bác-ti Cờ-rúc)
Amelia Susan Bones 阿美莉亚・苏珊・博恩斯
Āměilìyà Sūshān Bó'ēnsī
愛蜜莉・蘇珊・波恩
Aìmìlì Sūshān Bō'ēn
アメリア・スーザン・ボーンズ
Ameria Sūzan Bōnzu
Amelia Susan Bones
Arthur Weasley 亚瑟・韦斯莱
Yàsè Wéisīlái
亞瑟・衛斯理
Yàsè Wèisīlǐ
アーサー・ウィーズリー
Āsā Wiizurii
Arthur Weasley
(A-ctơ Guýt-li /
Ác-tơ Guýt-li)
Molly Weasley 莫丽・韦斯莱
Mòlì Wéisīlái
茉莉・衛斯理
Mòlì Wèisīlǐ
モリー・ウィーズリー
Morii Wiizurii
Molly Weasley
(Mơ-li Guýt-li /
Môn-li Guýt-li)
Bertha Jorkins 伯莎・乔金斯
Bóshā Qiáojīnsī
柏莎・喬金
Bóshā Qiáojīn
バーサ・ジョーキンズ
Bāsa Jōkinzu
Bertha Jorkins
(Béc-ta Gioóc-kin)
Mundungous Fletcher 蒙顿格斯・弗莱奇
Měngdùngésī Fúláiqí
蒙當葛・弗列契
Měngdānggě Fúlièqì
マンダンガス・フレッチャー
Mandangasu Furetchā
Mundungous Fletcher
Lucius Malfoy 卢修斯・马尔福
Lúxiūsī Mǎ'ěrfú
魯休思・馬份
Lǔxiūsī Mǎfèn
ルシウス・マルフォイ
Rushiusu Marufoi
Lucius Malfoy
Amycus Carrow 阿米库斯・卡罗
Āmǐkùsī Kǎluó
艾米克
Àimǐkè
  Amycus Carrow
Alecto Carrow 阿莱克托・卡罗
Āláikètuō Kǎluó
艾朵
Àiduǒ
  Alecto Carrow
Rita Skeeter 丽塔・斯基特
Lìtǎ Sījītè
麗塔・史譏
Lìtǎ Shǐjī
リータ・スキーター
Riita Sukiitā
Rita Skeeter
(Ri-ta Xki-tơ)
Mr Ollivander 奥利凡德先生
Àolìfándé xiānsheng
奧利凡德先生
Àolìfándé xiānsheng
オリバンダー老人
Oribandā rōjin
cụ Olivander
(cụ Ô-li-van-đơ)
Igor Karkaroff 伊戈尔・卡卡洛夫
Yīgē'ěr Kǎkǎluòfū
依果・卡卡夫
Yīguǒ Kǎkǎfū
イゴール・カルカロフ
Igōru Karukarofu
Igor Karkaroff
Viktor Krum 威克多尔・克鲁姆
Weīkèduō'ěr Kèlǔmǔ
維克多・喀浪
Wéikèduō Kāláng
ビクトール・クラム
Bikutōru Kuramu
Viktor Krum
(Víc-to Cờ-rum)
Olympe Maxime 奥利姆・马克西姆
Aòlìmǔ Mǎkèxīmǔ
歐琳・美心
Oūlín Měixīn
オリンペ・マキシーム
Orinpe Makishiimu
Olympe Maxime
Fleur Delacour 芙蓉・德拉库尔
Fúróng Délākù'ěr
花兒・戴樂古
Huār Dàilègǔ
フラー・デラクール
Furā Derakūru
Fleur Delacour
(Phơ-lơu Đô-la-cua)
Stan Shunpike 斯坦・桑帕克
Sītǎn Sāngpàkè
史坦・桑派
Shǐtǎn Sāngpài
スタン・シャンパイク
Sutan Shanpaiku
Stan Shunpike
(Xten Sân-pai)
Ernie Prang (Ern) 厄恩・普兰(厄恩)
È'ēn Pǔlán (È'ēn)
爾尼・普蘭(老爾)
Ěrní Pǔlán (Lǎo Ěr)
アーニー・プラング(アーン)
Ānii Purangu (Ān)
Ernie Prang
(Éc-ni Prang)

 

THE FOUR FRIENDS (THE ANIMAGI)
English
Mainland
Taiwan
Japanese
Vietnamese
Moony 月亮脸
Yuèliang-liǎn
月影
Yuè-yǐng
ムーニー
Mūnii
Mơ mộng ngớ ngẩn
Wormtail 虫尾巴
Chóng-wěiba
蟲尾
Chóng-wěi
ワームテール
Wāmutēru
Đuôi trùn
Padfoot 大脚板
Dà-jiǎobǎn
獸足
Shòu-zú
パッドフット
Paddofutto
Chân nhồi bông
Prongs 尖头叉子
Jiāntóu chāzi
鹿角
Lù-jiǎo
プロングズ
Puronguzu
Dây nhợ lòng thòng

 

MAGICAL FOLK
English
Mainland
Taiwan
Japanese
Vietnamese
Ronan 罗南
Luónán
如男
Rúnán
ロナン
Ronan
Ronan
(Rô-nan)
Bane 贝恩
Bèi'ēn
禍頭
Huòtóu
ベイン
Bein
Bane
(Bên)
Firenze 费伦泽
Fèilúnzé
翡冷翠
Fěilěngcuì
フィレンツェ
Firentse
Firenze
(Phi-ren-zờ)
Griphook 拉环
Lāhuán
拉環
Lāhuán
グリップフック
Gurippufukku
Griphook
(Gờ-rip-huc)
Dobby 多比
Duōbǐ
多比
Duōbǐ
ドビー
Dobii
Dobby
(Đôp-bi)
Winky 闪闪
Shǎnshǎn
眨眨
Zhǎzhǎ
ウィンキー
Winkii
Winky
(Guyn-ki)
Kreacher 克利切
Kèlìqiè
怪角
Guàijiǎo
クリーチャー
Kuriichā
Kreacher
(Cric-chơ)
Fenrir Greyback 芬里尔・格雷伯克
Fēnlǐ'ěr Géléibókè
焚銳・灰背
Fénruì Huībèi
フェンリール・グレイバック
Fenriiru Gureibakku
Fenrir Greyback

 

arrow up