HARRY POTTER PROJECT
envelope

The Sorting Hat's Song (Book 4)

The Sorting Hat sings a new song every year. We first get to hear the Sorting Hat's song in Harry Potter and the Philosopher's Stone (Book One Chapter Seven, The Sorting Hat), but then there is a gap of two years. In Book 2, Harry arrives by flying car, too late for the sorting ceremony. And in Book 3 Harry missed the sorting because he was in the hospital wing recovering from the effects of a Dementor.

In Harry Potter and the Goblet of Fire, we hear the Sorting Hat's song for the second time (Chapter 12, The Triwizard Tournament), and this is how it goes:

 

English
arrow up
A thousand years or more ago,
When I was newly sewn,
There lived four wizards of renown,
Whose names are still well known:
Bold Gryffindor, from wild moor,
Fair Ravenclaw, from glen,
Sweet Hufflepuff, from valley broad,
Shrewd Slytherin from fen.
They shared a wish, a hope, a dream,
They hatched a daring plan
To educate young sorcerors
Thus Hogwarts school began.
Now each of these four founders
Formed their own house, for each
Did value different virtues
In the one's they had to teach.
By Gryffindor, the bravest were
Prized far beyond the rest;
For Ravenclaw, the cleverest
Would always be the best;
For Hufflepuff, hard workers were
Most worthy of admission;
And power-hungry Slytherin
Loved those of great ambition.
While still alive they did divide
Their favourites from the throng,
Yet how to pick the worthy ones
When they were dead and gone?
'Twas Gryffindor who found the way,
He whipped me off his head
The founders put some brains in me
So I could choose instead!
Now slip me snug about your ears,
I've never yet been wrong,
I'll have a look inside your mind
And tell you where you belong!

In this we hear a little of the history of Hogwarts, including how the Sorting Hat got its function. The song includes a brief portrayal of the founders of the four houses.

Name Origin Qualities Preferred Type of Student
Gryffindor from wild moor bold the bravest
Ravenclaw from glen fair the cleverest
Hufflepuff from valley broad sweet hard workers
Slytherin from fen shrewd, power-hungry those of great ambition

Problem words are the geographical terms 'glen' and 'valley', and the adjective 'fair'.

Words relating to valleys are regularly mistranslated in Chinese and Japanese. The English word 'valley' often refers to the flood plain of a river, implying broad flats, but this is regularly translated using the character , which refers more to a ravine or gully.

The word 'fair' here would normally be interpreted as 'pretty, attractive', but several translators go for the alternative meaning of 'fair-minded'.

The four translations are interesting for the way in which these are emphasised or de-emphasised. Some elaborate on the geographical features, others elaborate on the qualities of character.

 

Simplified Chinese (China)
arrow up
那是一千多年前的事情,
我刚刚被编织成形,
有四个大名鼎鼎的巫师,
他们的名字流传至今:
勇敢的格兰芬多,来自荒芜的沼泽,
美丽的拉文克劳,来自宁静的河畔,
仁慈的赫奇帕奇,来自开阔的谷地,
精明的斯莱特林,来自那一片泥潭。
他们共有一个梦想、一个心愿,
同时有了一个大胆的打算,
要把年轻的巫师培育成材,
霍格沃茨学校就这样创办。
这四位伟大的巫师
每人都把自己的学院建立,
他们在所教的学生身上
看重的才华想法不一。
格兰芬多认为,最勇敢的人
应该受到最高的奖励;
拉文克劳觉得,头脑最聪明者
总是最有出息;
赫奇帕奇感到,最勤奋努力的
才最有资格进入学院;
而渴望权力的斯莱特林
最喜欢那些有野心的少年。
四大巫师在活着的年月
亲自把得意门生挑选出来,
可是当他们长眠于九泉,
怎样挑出学生中的人才?
是格兰芬多想出了办法,
他把我从他头上摘下,
四巨头都给我注入了思想,
从此就由我来挑选、评价!
好了,把我好好地扣在头上,
我从来没有看走过眼,
我要看一看你的头脑,
判断你属于哪个学院!
Nà shì yī-qiān-duō nián qián de shìqing,
Wǒ gānggāng bèi biānzhī xíngchéng,
Yǒu sìge dàmíng dǐngdǐng de wūshī,
Tāmen de míngzì liú-chuán-zhì-jīn:
Yǒnggǎn de Gélánfénduō, lái zì huāngwú de zhǎozé,
Měilì de Lāwénkèláo, lái zì níngjìng de hépàn,
Rénzī de Hèqípàqì, lái zì kāikuò de gǔdì,
Jīngmíng de Sīláitèlín, lái zì nà yī piān nítán.
Tāmen gòngyǒu yīge mèngxiǎng, yīge xīnyuàn,
Tóngshí yǒu le yīge dàdǎn de dǎsuàn,
Yào bǎ niánqīng de wūshī péiyù chéng cái,
Huògéwōcì Xuéxiào zhèyáng chuàngbàn.
Zhè sìwèi wěidà de wūshī
Měirén dōu bǎ zìjì de xuéyuàn jiànlì,
Tāmen zài suǒ jiāo de xuésheng shēnshàng
Kànzhòng de cáihuá xiǎngfǎ bù yī.
Géláifénduō rènwéi, zuì yǒnggǎn de rén
Yīnggāi shòudào zuìgāo de jiǎnglì;
Lāwénkèláo juéde, tóunǎo zuì cōngmíngzhě
Zǒngshì zuì yǒu chūxì;
Hèqípàqí gǎndào, zuì qínfén nǔlì de
Cái zuì yǒu zīgé jìnrù xuéyuàn;
Ér kěwàng quánlì de Sīláitèlín
Zuì xǐhuān nàxiē yǒu yěxīn de shàonián.
Sìdà wūshī zài huó-zhe de niányuè
Qīnzì bǎ déyì ménshēng tiāoxuǎn-chūlái,
Kěshì dāng tāmen chángmián yú jiǔquán,
Zěnyàng tiāochū xuésheng-zhōng de réncái?
Shì Gélánfēnduō xiǎng bànfǎ,
Tā bǎ wǒ cóng tā tóu-shang zhāi-xià,
Sì-jùtóu dōu gěi wǒ zhùrù le sīxiǎng,
Cóng cǐ jiù yóu wǒ lái tiāoxuǎn, píngjià!
Hǎo le, bǎ wǒ hǎohǎo de kòu zài tóu-shang,
Wǒ cónglái méi yǒu kànzǒu-guo yǎn,
Wǒ yào kàn yī kàn nǐ de tóunǎo,
Pánduàn nǐ shǔyú nǎge xuéyuàn!

The Mainland translator tries to create a rhyme scheme.

The descriptions of the four founders are as follows:

Name Origin Qualities Preferred Type of Student
格兰芬多 荒芜的沼泽 勇敢 最勇敢的人
拉文克劳 宁静的河畔 美丽 头脑最聪明者
赫奇帕奇 开阔的谷地 仁慈 最勤奋努力的
斯莱特林 一片泥潭 精明, 渴望权利 有野心的少年

 

Traditional Chinese (Taiwan)
arrow up
大約在一千多年以前,
我才剛被縫製得亮麗新鮮,
有四位非常著名的巫師,
他們的名字至今依然廣為人知:
來自荒野,英勇無匹的葛來分多,
出身峽谷,公正無私的雷文克勞,
溫柔和藹的赫夫帕夫,成長於寬闊溪谷,
精明機智的史萊哲林,生活在沼潭泥淖,
他們共同擁有一個願望,一種希冀,一份夢想,
他們籌劃出一個大膽的計畫,
準備教育年輕的魔法家,
而霍格華茲學院這樣開始打出天下。
現在這四位創辦人,
分別成立屬於自己的學院,
因為每個人對於學生所應具備的優點,
都有著各自不同的意見。
葛來分多認為,勇者
比其他人更加珍貴;
雷文克勞覺得,智者
總是格外出類拔萃;
赫夫帕夫心想,勤奮的人
最有資格入學用功;
而渴望權力的史萊哲林,
卻對野心勃勃的人情有獨鍾。
當他們還活在世上,
選擇愛徒時就已經各自為謀,
等他們死了以後,
這個問題不是就變得更加棘手?
於是葛來分多想出明路一條,
他伸手一揮,讓我從他頭上往下掉,
四名創辦人分別給了我一點兒聰明腦,
所以我就可以代他們來好好挑一挑!
現在快把我舒舒服服套上你的耳朵,
我可從來沒出過半點兒差錯,
讓我來好好看清你的心靈,
並告訟你該到哪張餐桌去坐!
Dàyuē yīqiān duō nián yǐqián,
Wǒ cái gāng bèi féngzhì de liànglì xīnxiān,
Yǒu sìwèi fēicháng zhūmíng de wūshī,
Tāmen de míngzì zhìjīn yīrán guǎng wéi rén zhī:
Lái zì huāngyě, yīngxióng wúpǐ de Gěláifēnduō,
Chūshēn xiágǔ, gōngzhèng wúsī de Léiwénkèláo,
Wēnróu hé'ǎi de Hèfūpàfū, chéngzhǎng yú kuānkuò xīgǔ,
Jīngmíng jīzhì de Shǐláizhélín, shēnghuó zài zétán nínào,
Tāmen gòngtóng yōngyǒu yīge yuànwàng, yīzhǒng xījì, yīfèn mèngxiǎng,
Tāmen chóuhuà-chū yīge dàdǎn de jìhuà,
Zhǔnbèi jiàoyù niánqīng de mófǎ-jiā,
Ér Huògéhuázī Xuéyuàn zhèyàng kāishǐ dǎchū tiānxià.
Xiànzài zhè sìwèi chuàngbànrén,
Fēnbié chénglì shǔyú zìjǐ de xuéyuàn,
Yīnwèi měigè rén duì yú xuésheng suǒ yīng jùbèi de yōudiǎn,
Dōu yǒu-zhe gèzì bùtóng de yìjiàn.
Gěláifēnduō rènwéi, yǒngzhě
Bǐ qítā rén gèngjiā zhēn'guì;
Léiwénkèláo juéde, zhìzhě
Zǒngshì géwài chūlèi-bácuì;
Hèfūpàfū xínxiǎng, qínfèn de rén
Zuì yǒu zīgé rùxué yònggōng;
Ér kěwàng quánlì de Shǐláizhélín,
Què duì yěxīn-bóbó de rénqíng yǒu dúzhōng.
Dāng tāmen hái huó zài shìshàng,
Xuǎnzé àitú shí jiù yǐjīng gèzì wéi móu,
Děng tāmen sǐ le yǐhòu,
Zhège wèntí bú shì jiù biànde gèngjiā jíshǒu?
Yúshì Gěláifēnduō xiǎngchū mínglù yītiáo,
Tā shēnshǒu yī huī, ràng wǒ cóng tā tóu-shang wǎng xià diào,
Sìmíng chuàngbànrén fēnbié gěi le wǒ yīdiǎnr cōngmíng nǎo,
Suǒyǐ wǒ jiù kěyǐ dài tāmen lái hǎohǎo tiāo yī tiāo!
Xiànzài kuài bǎ wǒ shūshūfúfú tàoshang nǐ de ěrduo,
Wǒ kě cónglái méi chū-guo bàndiǎnr chācuò,
Ràng wǒ lái hǎohǎo kànqīng nǐ de xīnlíng,
Bìng gàosu nǐ gāi dào nǎzhāng cānzhuō qù zuò!

The translator does her best to come up with a rhyme scheme, even at times changing the sense to accommodate the rhyme.

The four house founders are portrayed as follows.

Name Origin Qualities Preferred Type of Student
葛來分多 荒野 英勇無匹 勇者
雷文克勞 峽谷 公正無私 智者
赫夫帕夫 寬闊溪谷 溫柔和藹 勤奮的人
史萊哲林 沼潭泥淖 精明機智, 渴望權力 野心勃勃的人

 

Japanese
arrow up
いまを去ること一千年、そのまた昔その昔
私は縫われたばっかりで、糸も新し、真新し
そのころ生きた四天王
いまなおその名を轟かす

荒野から来たグリフィンドール
勇猛果敢なグリフィンドール

谷川から来たレイブンクロー
賢明公正レイブンクロー

谷間から来たハッフルパフ
温厚柔和なハッフルパフ

湿原から来たスリザリン
俊敏狡猾スリザリン

ともに語らう夢、希望
ともに計らう大事業
魔法使いの卵をば、教え育てん学び舎で
かくしてできたホグワーツ

四天王のそれぞれが
四つの寮を創立し
各自異なる徳目を
各自の寮で教え込む

グリフィンドールは勇気をば
何よりもよき徳とせり

レイブンクローは賢きを
だれよりも高く評価せり

ハッフルパフは勤勉を
資格あるものとして選びとる

力に飢えしスリザリン
野望を何より好みけり

四天王の生きしとき
自ら選びし寮生を
四天王亡きその後は
いかに選ばんその資質?

グリフィンドールその人が
素早く脱いだその帽子
四天王たちそれぞれが
帽子に知能を吹き込んだ
代わりに帽子が選ぶよう!

被ってごらん。すっぽりと
私がまちがえたことはない
私が見よう。みなの頭
そして教えん。寮の名を!

Ima o saru koto issen-nen, sono mata mukashi sono mukashi
Watashi wa nuwarate bakari de, ito mo atarashi, ma-atarashi
Sono koro ikita yon-tennō
Ima nao sono na o todorokasu

Kōya kara kita Gurifindōru
Yūmō kakan na Gurifindōru

Tanigawa kara kita Reibunkurō
Kenmei kōsei Reibunkurō

Tanima kara kita Haffurupafu
Onkō nyūwa na Haffurupafu

Shitsugen kara kita Surizarin
Shunbin kōkatsu Surizarin

Tomo ni katarau yume, kibō
Tomo ni hakarau dai-jigyō
Mahō-zukai no tamago o ba, oshie-sodaten manabi-ya de
Kakusite dekita Hoguwātsu

Shitennō no sorezore ga
Yotsu no ryō o sōritsu shi
Kakuji kotonaru tokumoku o
Kakuji no ryō de oshie-komu

Gurinfindōru wa yūkan o ba
Nani yori mo yoki toku to seri

Reibunkurō wa kashikoki o
Dare yori mo takaku hyōka seri

Haffurupafu wa kinben o
Shikaku aru mono to shite erabi-toru

Chikara ni ueshi Surizarin
Yabō o nani yori konomikeri

Shitennō no ikishi toki
Mizukara erabishi ryōsei o
Shitenō naki sono nochi wa
Ika ni eraban sono shisitsu?

Gurinfindōru sono hito ga
Subayaku nuida sono bōshi
Shintennō-tachi sorezore ga
Bōshi ni chinō o fuki-konda
Kawari ni bōshi ga erabu yō!

Kabutte goran. Suppori to
Watashi ga machigaeta koto wa nai
Watashi ga miyō. Mina no atama
Soshite oshien. Ryō no na o!

As in many other places, the Japanese translator elevates the tone by using semi-classical language.

The four founders are described as follows:

Name Origin Qualities Preferred Type of Student
グリフィンドール 荒野 勇猛果敢 勇気
レイブンクロー 谷川 賢明公正 賢き
ハッフルパフ 谷間 温厚柔和 勤勉
スリザリン 湿原 俊敏狡猾, 力に飢えし 野望

 

Vietnamese
arrow up
Một ngàn năm trước hay xưa hơn nữa,
Khi tôi vừa mới được may nên
Có bốn lão phù thủy lẫy lừng tên tuỗi
Cho đến bây giờ vẫn được biết tên:
Gryffindor gan dạ xứ đồng hoang,
Ravenclaw sòng phẳng vùng thung lũng hẹp,
Hufflepuff ngọt ngào vùng thung lũng rộng,
Slytherin sắc sảo xứ đầm lầy.
Họ có chung một hoài bão, một hy vọng, một ước mơ
Họ ấp ủ một kế hoạch táo bạo:
Đào tạo những phù thủy trẻ tuổi
Và trường Hogwarts ra đời.
Mỗi một nhà sáng lập
Có một trường phái riêng
Mỗi trường phái coi trọng một đức tính khác nhau
Ở những đệ tử mà họ dạy dỗ
Đối với Gryffindor thì kẻ dũng cảm nhứt
Được đề cao hơn tất cả những kẻ khác.
Đối với Ravenclaw thì kẻ khéo léo nhứt luôn luôn là kẻ giỏi nhứt
Đối với Hufflepuff thì có chuyên cần
Mới đử tiêu chuẩn để vào nhập học.
Và Slytherin khát khao quyền lực
Thì yêu tất cả những ai nhiều tham vọng
Khi còn sống họ đã chọn lọc
Những kẻ họ yêu thích nhứt từ trong đám đông
Nhưng cách chọn người xứng đáng nhứt
Khi họ đã chết rồi thì sao?
Chính Gryffindor đã tìm ra cách này
Ông lột tôi ra khỏi đầu ông
Mỗi nhà sáng lập nhét vào tôi một chút não của họ
Để mà tôi chọn lựa dùm
Bây giờ hãy đội tôi lên đầu bạn
Tôi chưa bao giờ chọn nhầm
Tôi sẽ nhìn vô trong óc bạn
Và nói bạn thuộc Nhà nào.

The four founders are described as follows:

Name Origin Qualities Preferred Type of Student
Gryffindor đồng hoang gan dạ kẻ dũng cảm nhứt
Ravenclaw lũng hẹp sòng phẳng kẻ khéo léo nhứt
Hufflepuff lũng rộng ngọt ngào có chuyên cần
Slytherin đầm lầy sắc sảo, khát khao quyền lực những ai nhiều tham vọng