HARRY POTTER PROJECT
envelope

The Sorting Hat's New Song (Book 5)

This is the very long song that the Sorting Hat sang in fifth year, warning the four houses that they must pull together. The hat's warning is prophetic in view of what happened in the sixth book. The song appears at Chapter 11, The Sorting Hat's New Song.

 

English
arrow up
In times of old when I was new
And Hogwarts barely started
The founders of our noble school
Thought never to be parted:
United by a common goal,
They had the selfsame yearning,
To make the world's best magic school
And pass along their learning.
'Together we will build and teach!'
The four good friends decided
And never did they dream that they
Might some day be divided,
For were there such friends anywhere
As Slytherin and Griffindor?
Unless it was the second pair
Of Hufflepuff and Ravenclaw?
So how could it have gone so wrong?
How could such friendships fail?
Why, I was there and so can tell
The whole sad, sorry tale.
Said Slytherin, 'We'll teach just those
Whose ancestry is purest.'
Said Ravenclaw, 'We'll teach those whose
Intelligence is surest.'
Said Gryffindor, 'We'll teach all those
With brave deeds to their name,'
Said Hufflepuff, 'I'll teach the lot,
And treat them just the same.'
These differences caused little strife
When first they came to light,
For each of the four founders had
A house in which they might
Take only those they wanted, so,
For instance, Slytherin
Took only pure-blood wizards
Of great cunning, just like him,
And only those of sharpest mind
Were taught by Ravenclaw
While the bravest and the boldest
Went to daring Gryffindor.
Good Hufflepuff, she took the rest,
And taught them all she knew,
Thus the houses and their founders
Retained friendships firm and true.
So Hogwarts worked in harmony
For several happy years,
But then discord crept among us
Feeding on our faults and fears
The houses that, like pillars four,
Had once held up our school,
Now turned upon each other and,
Divided, sought to rule.
And for a while it seemed the school
Must meet an early end,
What with duelling and with fighting
And the clash of friend on friend
And at last there came a morning
When old Slytherin departed
And though the fighting then died out
He left us quite downhearted.
And never since the founders four
Were whittled down to three
Have the houses been united
As they once were meant to be.
And now the Sorting Hat is here
And you all know the score:
I sort you into houses
Because that is what I'm for,
But this year I'll go further,
Listen closely to my song:
Though condemned I am to split you
Still I worry that it's wrong,
Though I must fulfil my duty
And must quarter every year
Still I wonder whether Sorting
May not bring the end I fear.
Oh, know the perils, read the signs,
The warning history shows,
For our Hogwarts is in danger
From external, deadly foes
And we must unite inside her
Or we'll crumble from within
I have told you, I have warned you...
Let the Sorting now begin.

 

Simplified Chinese (China)
arrow up
很久以前我还是顶新帽,
那时霍袼沃茨还没有建好,
高贵学堂的四位创建者,
以为他们永远不会分道扬镳。
同一个目标将他们联在一起,
彼此的愿望是那么相同一致:
要建成世上最好的魔法学校,
让他们的学识相传、延续。
“我们将共同建校,共同教学!”
四位好友的主意十分坚决,
然而他们做梦也没有想到,
有朝一日他们会彼此分裂。
这个世上还有什么朋友,
能比斯莱特林和格兰芬多更好?
除非你算上另一对挚友 —
赫奇帕奇和拉文克劳?
这样的好事怎么会搞糟?
这样的友情怎么会一笔勾销?
唉,我亲眼目堵了这个悲哀的故事,
所以能在这里向大家细述。
斯莱特林说:“我们所教的学生,
他们的血统必须最最纯正。”
拉文克劳说:“我们所教的学生,
他们的智力必须高人一等。”
格兰芬多说:“我们所教的学生,
必须英勇无畏,奋不顾身。”
赫奇帕奇说:“我要教许多人,
并且对待他们一视同仁。”
这些分歧第一次露出端倪,
就引起了一场小小的争吵。
四位创建者每人拥有一个学院,
只招收他们各自想要的少年。
斯莱特林收的巫师如他本人,
血统纯正、诡计多端。
只有那些头脑最敏锐的后辈,
才能聆听拉文克劳的教诲。
若有谁大胆无畏、喜爱冒险,
便被勇敢的格兰芬多收进学院。
其余的人都被好心的赫奇帕奇接收,
她把自己全部的本领向他们传授。
四个学院和它们的创建人,
就这样保持着牢固而真挚的友情。
在那许多愉快的岁月里,
霍格沃茨的教学愉快而和谐。
可是后来慢慢地出现了分裂,
并因我们的缺点和恐惧而愈演愈烈。
四个学院就象四根石柱,
曾奖我们的学校牢牢撑住。
现在却互相反目,纠纷不断,
各个都想把大权独搅。
有那么一段时光,
学校眼看着就要夭亡。
无数的吵闹,无数的争斗,
昔日的好朋友反目成仇。
后来终于在某一天清晨,
年迈的斯莱特林突然出走。
尽管那时纷争已经平息,
他还是灰心地离我们而去。
四个创建者只剩下三个,
从此四个学院的情形,
再不像过去设想的那样
和睦相处,团结一心。
现在分院帽就在你们面前,
你们都知道了事情的渊源:
我把你们分进四个学院,
因为我的职责不容改变。
但是今年我要多说几句,
请你们把我的新歌仔细听取:
尽管我注定要使你们分裂,
但我担心这样做并不正确。
尽管我必须履行我的职责,
把每年的新生分成四份,
但我担心这样的分类,
会导致我所惧怕的崩溃。
哦,知道危险,读懂征兆,
历史的教训给我们以警告,
我们的霍格沃茨面临着危险,
潇外的仇敌正虎视眈眈。
我们的内部必须紧密团结,
不然一切就会从内部瓦解。
我已对你们直言相告,
我已为你们拉响警报……
现在让我们开始分院。

Hěnjiǔ yǐqián wǒ háishì dǐng xīn mào,
nà shí Huògēwòcí hái méi yǒu jiàn-hǎo,
gāoguì xuétáng de sì-wèi chuàngjiàn-zhě,
yǐwéi tāmen yǒngyuǎn bù huì fēndào yángbiāo.
Tóng yīgè mùbiāo jiāng tāmen lián zài yīqǐ,
bǐcǐ de yuànwàng shì nàme xiāngtóng yīzhì:
Yào jiànchéng shìshàng zuì hǎo de mófǎ xuéxiào,
ràng tāmen de xuéshì xiāngchuán, yánxù.
“Wǒmen jiāng gòngtóng jiànxiào, gòngtóng jiàoxué!”
Sì wèi hǎoyǒu de zhǔyì shífēn jiānjué,
rán'ér tāmen zuòmèng yě méiyǒu xiǎngdào,
yǒuzhāo yīrì tāmen huì bǐcǐ fēnliè.
Zhège shìshàng hái yǒu shémme péngyǒu,
néng bǐ Sīláitèlín hé Gélánfēnduō gèng hǎo?
Chúfēi nǐ suàn shàng lìng yī duì zhìyǒu —
Hèqípàqí hé Lāwénkèláo?
Zhèyàng de hǎo shì zěnme huì gǎo zāo?
Zhèyàng de yǒuqíng zěnme huì yībǐ gōuxiāo?
Āi, wǒ qīnyǎn mùdǔl e zhège bēi'āi de gùshì,
suǒyǐ néng zài zhèlǐ xiàng dàjiā xìshù.
Sīláitèlín shuō: “Wǒmen suǒ jiào de xuéshēng,
tāmen de xuètǒng bìxū zuì zuì chúnzhèng.”
Lāwénkèláo shuō: “Wǒmen suǒ jiào de xuéshēng,
tāmen de zhìlì bìxū gāorén yīděng.”
Gélánfēnduō shuō: “Wǒmen suǒ jiào de xuéshēng,
bìxū yīngyǒng wúwèi, fènbùgùshēn.”
Hèqípàqí shuō: “Wǒ yào jiào xǔduō rén,
bìngqiě duìdài tāmen yīshì tóngrén.”
Zhèxiē fēnqí dì-yī-cì lùchū duānní,
jiù yǐnqǐ le yī-chǎng xiǎo-xiǎo de zhēngchǎo.
Sì wèi chuàngjiàn-zhě měi-rén yǒngyǒu yīgè xuéyuàn,
zhǐ zhāoshōu tāmen gèzì xiǎng yào de shàonián.
Sīláitèlín shōu de wūshī rú tā běnrén,
xuètǒng chúnzhèng, guǐjì duōduān.
Zhǐyǒu nàxiē tóunǎo zuì mǐnruì de hòubèi,
cáinéng língtīng Lāwénkèláo de jiàohuì.
Ruò yǒu shéi dàdǎn wúwèi, xǐ'ài màoxiǎn,
biàn bèi yǒnggǎn de Gélánfēnduō shōu jìn xuéyuàn.
Qíyú de rén dōu bèi hǎoxīn de Hèqípàqí jiēshōu,
tā bǎ zìjǐ quánbù de běnlǐng xiàng tāmen chuánshòu.
Sì-gè xuéyuàn hé tāmen de chuàngjiàn-rén,
jiù zhèyàng bǎochí-zhe láogù ér zhēnzhì de yǒuqíng.
Zài nà xǔduō yúkuài de suìyuè-lǐ,
Huògéwòcí de jiàoxué yúkuài ér héxié.
Kěshì hòulái mànmàn de chūxiàn le fēnliè,
bìng yīn wǒmen de quēdiǎn hé kǒngjù ér yùyǎn yùliè.
Sì-gè xuéyuàn jiù xiàng sì-gēn shízhù,
céng jiǎng wǒmen de xuéxiào láoláo chēngzhù.
Xiànzài què hùxiāng fǎnmù, jiūfēn bùduàn,
gège dōu xiǎng bǎ dàquán dújiǎo.
Yǒu nàme yīduàn shíguāng,
xuéxiào yǎnkàn-zhe jiù yào yāowáng.
Wúshǔ de chǎonào, wúshǔ de zhēngdòu,
xīrì de hǎo péngyǒu fǎnmù chéngchóu.
Hòulái zhōngyú zài mǒu yītiān qīngchén,
niánmài de Sīláitèlín túrán chūzǒu.
Jǐnguǎn nà-shí fēnzhēng yǐjīng píngxí,
tā háishì huīxīn de lí wǒmen ér qù.
Sì-gè chuàngjiàn-zhě zhǐ shèngxià sān-gè,
cóngcǐ sì-gè xuéyuàn de qíngxíng,
zài bu xiàng guòqù shèxiǎng de nàyàng
hémù xiāngchǔ, tuánjié yīxīn.
Xiànzài fēnyuànmào jiù zài nǐmen miànqián,
nǐmen dōu zhīdào le shìqíng de yuānyuán:
Wǒ bǎ nǐmen fēn-jìn sì-gè xuéyuàn,
yīnwèi wǒ de zhízé bùróng gǎibiàn.
Dànshì jīnnián wǒ yào duō shuō jǐ-jù,
qǐng nǐmen bǎ wǒ de xīn gē zǐxì tīngqǔ:
Jǐnguǎn wǒ zhùdìng yào shǐ nǐmen fēnliè,
dàn wǒ dānxīn zhèyàng zuò bìng bù zhèngquè.
Jǐnguǎn wǒ bìxū lǚxíng wǒ de zhízé,
bǎ měinián de xīnshēng fēnchéng sì-fèn,
dàn wǒ dānxīn zhèyàng de fēnlèi,
huì dǎozhì wǒ suǒ jùpà de bēngkuì.
Ó, zhīdào wéixiǎn, dúdǒng zhēngzhào,
lìshǐ de jiàoxùn gěi wǒmen yǐ jǐnggào,
wǒmen de Huògéwòcí miànlín-zhe wéixiǎn,
xiāowài de chóudí zhèng hǔshì dāndān.
Wǒmen de nèibù bìxū jǐnmì tuánjié,
bùrán yīqiè jiù huì cóng nèibù wǎjiě.
Wǒ yǐ duì nǐmen zhíyán xiānggào,
wǒ yǐ wèi nǐmen lā-xiǎng jǐngbào……
xiànzài ràng wǒmen kāishǐ fēnyuàn.

The line "He left us quite downhearted" is mistranslated as 他还是灰心地离我们而去 ("He was downhearted when he left us.").

 

Traditional Chinese (Taiwan)
arrow up
許久以前當我還嶄新亮麗,
霍格華茲也才剛剛成立,
我們這所高貴學校的創辦人,
深信他們將永不分離;
他們擁有共同的理想目標,
有著同一份渴望需要,
創建一所全世界最棒的魔法學校,
讓他們的學識火種代代延燒。
『我們將一同興校傳道!』
四名好友立定目標,
但他們完全夢想不到,
有朝一日他們將會分到揚鑣。
現在這四位創辦人,
分別成立屬於自己的學院,
想想看,有哪對死黨的情誼
比得上史萊哲林和葛來分多?
誰說赫夫帕夫和雷文克勞的交情
不能夠被人引為傳說?
誰能料到這會處任何差錯?
深厚情誼怎可能就此打破?
我當年曾在場目睹經過,
讓我來把這整個悲傷的故事好好說一說。
史萊哲林表示:『我們的學生必須血統純正。』
雷文克勞認為:『我們的學生必須智冠群倫。』
葛來分多堅持:『我們的學生必須無比英勇。』
赫夫帕夫則說:『我是有教無類,對學生完全一視同仁。』
當這些差異才剛剛出現,
只造成一些小小紛爭歧見,
這是因為,四位創辦人分別擁有自己的專屬學院,
他們所㨂選的學生必定如其所願。
比方說,史萊哲林
只選擇那些跟他一樣狡猾機智,
並且血統純正的巫師。
唯有聰明頂的有識之士,
才能跟隨雷文克勞專心求知。
英勇無匹的葛來分多,
專門歡迎那些大無畏的勇士。
而他們挑剩的人就交給赫夫帕夫,
她總是毫不保留的盡傳所知,
正因如此,四個學院和他們的創辦人
才能長保友情堅定真摯。
霍格華茲就這樣在安定中成長,
度過許多年的快樂時光,
但不和的種子已悄悄潛入我們之間,
並在我們的錯誤與恐懼中長大茁壯。
過去學院宛如四根擎天大柱,
共同撐起霍格華茲的一片青天,
此刻卻互相心生嫌怨,
各自爭著想要掌管大權。
曾有一段時間,
這所學校似乎將提前走到終點,
決鬥與紛爭頻頻出現,
朋友之間的衝突屢見不鮮。
最後,在一天清晨,
老史萊哲林憤而掉頭離去,
此後紛爭雖漸漸平息,
我們卻有些感傷唏噓。
在四名創辦縮減為三人之後,
我們再也無法回到從前,
如當初一般團結共修。
現在分類帽已來到此處,
大家都知道我到此的緣故:
我將你們分到各個學院,
那就是我肩負的任務,
但今年我將更進一步,
仔細聆聽我的歌曲,切莫心有旁騖:
我不得不將你們分散各處,
但我擔心自己會犯下錯誤,
雖然我必須執行任務,
每年將學生分成四部,
我卻害怕分類儀式會帶來惡果,
使我們日後步上歧途。
喔,正視危險,注意警兆,
歷史正對我們提出警告,
霍格華茲此刻已危機四伏,
面臨外來恐怖仇敵的威脅,
我們若不能一心團結,
就會因內訌而崩塌瓦解。
我已通知各位,我已警告過各位……
現在,讓我們的分類儀式就此揭開。

Xǔjiǔ yǐqián dāng wǒ hái zhǎnxīn liànglì,
Huògéhuázī yě cái gānggāng chénglì,
wǒmen zhè-suǒ gāoguì xuéxiào de chuàngbàn-rén,
shēnxìn tāmen jiāng yǒng bù fēnlí;
tāmen yǒngyǒu gòngtóng de lǐxiǎng mùbiāo,
yǒu-zhe tóngyī fèn kěwàng xūyào,
chuàngjiàn yī-suǒ quánshìjiè zuì bàng de mófǎ xuéxiào,
ràng tāmen de xuéshì huǒzhòng dàidài yánshāo.
“Wǒmen jiāng yītóng xìngxiào chuándào!”
Sì-míng hǎoyǒu lìdìng mùbiāo,
dàn tāmen wánquán mèngxiǎng-bù-dào,
yǒuzhāo yīrì tāmen jiāng huì fēndào yángbiāo.
Xiànzài zhè sì-wèi chuàngbàn-rén,
fēnbié chénglì shǔyú zìjǐ de xuéyuàn,
xiǎng xiǎng kàn, yǒu nǎ-duì sǐdǎng de qíngyì
bǐ-de-shàng Shǐláizhélín hé Géláifēnduō?
Shuí shuō Hèfūpàfū hé Léiwénkèláo de jiāoqing
bù nénggòu bèi rén yǐn wéi chuánshuō?
Shuí néng liào-dào zhè huì chǔ rènhé chācuò?
Shēnhòu qíngyì zěn kěnéng jiùcǐ dǎpò?
Wǒ dāngnián céng zàichǎng mùdǔ jīngguò,
ràng wǒ lái bǎ zhè zhěnggè bēishāng de gùshì hǎohǎo shuō yī shuō.
Shǐláizhélín biǎoshì: “Wǒmen de xuéshēng bìxū xuètǒng chúnzhèng.”
Léiwénkèláo rènwéi: “Wǒmen de xuéshēng bìxū zhìguān qúnlún.”
Géláifēnduō jiānchí: “Wǒmen de xuéshēng bìxū wúbǐ yīngyǒng.”
Hèfūpàfū zé shuō: “Wǒ shì yǒu jiào wúlèi, duì xuéshēng wánquán yīshì tóngrén.”
Dāng zhè-xiē chāyì cái gānggāng chūxiàn,
zhǐ zàochéng yī-xiē xiǎo xiǎo fēnzhēng qíjiàn,
zhè shì yīnwèi, sì-wèi chuàngbàn-rén fēnbié yǒngyǒu zìjǐ de zhuānshǔ xuéyuàn,
tāmen suǒ dǒngxuǎn de xuéshēng bìdìng rú qí suǒ yuàn.
Bǐfāng shuō, Shǐláizhélín
zhǐ xuǎnzé nàxiē gēn tā yīyàng jiǎohuá jīzhì,
bìngqiě xuètǒng chúnzhèng de wūshī.
Wéi yǒu cōngmíng dǐng de yǒushí zhī shì,
cáinéng gēnsuí Léiwénkèláo zhuānxīn qiúzhī.
Yīngyǒng wúpǐ de Géláifēnduō,
zhuānmén huānyíng nà-xiē dàwúwèi de yǒngshì.
Ér tāmen tiāo-shèng de rén jiù jiāo gěi Hèfūpàfū,
tā zǒng shì háo-bù-bǎoliú de jǐnchuán suǒ zhī,
zhèng yīn rúcǐ, sì-gè xuéyuàn hé tāmen de chuàngbàn-rén
cáinéng zhǎngbǎo yǒuqíng jiāndìng zhēnzhì.
Huògéhuázī jiù zhèyàng zài āndìng-zhōng chéngzhǎng,
dùguò xǔduō nián de kuàilè shíguāng,
dàn bù hé de zhǒngzǐ yǐ qiāoqiāo qiánrù wǒmen zhī jiān,
bìng zài wǒmen de cuòwù yǔ kǒngjù zhōng zhǎngdà zhuózhuàng.
Guòqù xuéyuàn wǎnrú sì-gēn qíngtiān dàzhù,
gòngtóng chēng-qǐ Huògéhuázī de yīpiàn qīngtiān,
cǐkè què hùxiāng xīn shēng xiányuàn,
gèzì zhēng zhuóxiǎng yào zhǎngguǎn dàquán.
Céng yǒu yīduàn shíjiān,
zhè suǒ xuéxiào sìhū jiāng tíqián zǒu-dào zhōngdiǎn,
juédòu yǔ fēnzhēng pínpín chūxiàn,
péngyǒu zhī jiān de chōngtú lǚjiàn bùxiān.
Zuìhòu, zài yītiān qīngchén,
lǎo Shǐláizhélín fèn ér diàotóu lí-qù,
cǐhòu fēnzhēng suī jiànjiàn píngxí,
wǒmen què yǒuxiē gǎnshāng xīxū.
Zài sì-míng chuàngbàn suōjiǎn wèi sān-rén zhīhòu,
wǒmen zài yě wúfǎ huí-dào cóngqián,
rú dāngchū yībān tuánjié gòngxiū.
Xiànzài fēnlèi mào yǐ lái dào cǐ chù,
dàjiā dōu zhīdào wǒ dào cǐ de yuángù:
Wǒ jiāng nǐmen fēn-dào gège xuéyuàn,
nà jiùshì wǒ jiānfù de rènwù,
dàn jīnnián wǒ jiāng gèng jìnyībù,
zǐxì língtīng wǒ de gēqǔ, qiè mò xīn yǒu pángwù:
Wǒ bù dé bù jiāng nǐmen fēnsàn gè-chù,
dàn wǒ dānxīn zìjǐ huì fàn xià cuòwù,
suīrán wǒ bìxū zhíxíng rènwù,
měinián jiāng xuéshēng fēnchéng sìbù,
wǒ què hàipà fēnlèi yíshì huì dàilái èguǒ,
shǐ wǒmen rìhòu bù-shàng qítú.
Ō, zhèngshì wéixiǎn, zhùyì jǐngzhào,
lìshǐ zhèng duì wǒmen tíchū jǐnggào,
Huògéhuázī cǐkè yǐ wéijī sìfú,
miànlín wàilái kǒngbù chóudí de wēixié,
wǒmen ruò bù néng yīxīn tuánjié,
jiù huì yīn nèihòng ér bēngtā wǎjiě.
Wǒ yǐ tōngzhī gèwèi, wǒ yǐ jǐnggào-guò gèwèi……
xiànzài, ràng wǒmen de fēnlèi-yíshì jiùcǐ jiē kāi.

 

arrow up

昔々のその昔、私がまだまだ新しく
ホグワーツ校も新しく
気高い学び舎の創始者は
別れることなど思わずに
同じ絆で結ばれた

同じ望みは類なき
魔法の学び舎興すこと
四人の知識を残すこと
「ともに興さん、教えん!」と
四人の友は意を決し
四人が別れる日が来ると
夢に思わず過ごしたり

これほどの友あり得るや?
スリザリンとグリフィンドール
匹敵するはあと二人?
ハッフルパフとレイブンクロー
なれば何故間違うた?
何故崩れる友情や?
なんとその場に居合わせた
私が悲劇を語ろうぞ

スリザリンの言い分は、
「学ぶものをば選ぼうぞ。祖先が純血ならばよし」
レイブンクローの言い分は、
「学ぶものをば選ぼうぞ。知性に勝るものはなし」
グリフィンドールの言い分は、
「学ぶものをば選ぼうぞ。勇気によって名を残す」
ハッフルパフの言い分は、
「学ぶものをば選ぶまい。すべてのものを隔てなく」

こうした違いは格別に
亀裂の種になりもせず
四人がそれぞれ寮を持ち
創始者好みの生徒をば
この学び舎に入れしかば

スリザリンの好みしは
純血のみの生徒にて
己に似たる狡猾さ
もっとも鋭き頭脳をば
レイブンクローは教えたり
勇気溢るる若者は
グリフィンドールで学びたり
ハッフルパフは善良で
すべてのものをば教えたり

かくして寮と創始者の
絆は固く真実で
ホグワーツ校は和やかに
数年間を過ごしたり

それから徐々に忍び寄る
恐れと疑惑の不和のとき
四本柱の各寮が
それまで支えし学び舎を
互いに反目させし上
分断支配を試みた

もはやこれにて学び舎も
終わりと思いし日々なりき
決闘に次ぐ決闘と
友と友との衝突が
ある朝ついに決着し
学び舎を去るスリザリン

争い事こそ無くなれど
後に残りし虚脱感
四人がいまや三人で
その三人になりしより
創始者四人が目指したる
寮の結束ならざりき

組み分け帽子の出番なり
諸君も先刻ご存知の
諸君を寮に振り分ける
それが私の役目なり

しかし今年はそれ以上
私の歌を聴くがよい
私の役目は分けること
されど憂えるその結果

私が役目を果たすため
毎年行う四分割
されど憂うはその後に
恐れし結果が来はせぬか

ああ、願わくば聞きたまえ
歴史の示す警告を
ホグワーツ校は危機なるぞ
外なる敵は恐ろしや
我らが内にて固めねば
崩れ落ちなん、内部より
すでに告げたり警告を
私は告げたり警告を......

いざいざ始めん、組み分けを

Mukashi-mukashi no sono mukashi, watashi ga mada-mada atarashiku
Hoguwātsu-kō mo atarashiku
kedakai manabiya no sōshisha wa
wakareru koto nado omowazu ni
onaji kizuna de musubareta

onaji nozomi wa tagui-naki
mahō no manabiya okosu koto
yonin no chishiki o nokosu koto
'tomoni okosan, oshien!' to
yonin no tomo wa i o kesshi
yonin ga wakareru hi ga kuru to
yume ni omowazu sugoshitari

kore hodo no tomo ariuru ya?
Surizarin to Gurifindōru
hitteki suru ato futari?
Haffurupafu to Reibunkurō
nareba naze machigōta?
Naze kuzureru yūjō ya?
Nanto sono ba ni i-awaseta
watashi ga higeki o katarō zo

Surizarin no iibun wa,
'Manabu mono oba erabō zo. Sosen ga junketsu naraba yoshi'
Reibunkurō no iibun wa,
'Manabu mono oba erabō zo. Chisei ni masaru mono wa nashi'
Gurifindōru no iibun wa,
'Manabu mono oba erabō zo. Yūki ni yotte na o nokosu'
Haffurupafu no iibun wa,
'Manabu mono oba erabu mai. Subete no mono o hedate-naku'

Kō shita chigai wa kakubetsu ni
kiretsu no tane ni nari mo sezu
yonin ga sorezore ryō o mochi
sōshisha-gonomi no seito oba kono manabiya ni ireshi kaba

Surizarin no konomishi wa
junketsu nomi no seito nite
onore ni nitaru kōkatsu-sa
mottomo surudoki zunō oba
Reibunkurō wa oshietari
yūki afururu wakamono wa
Gurifindōru de manabitari
Haffurupafu wa zenryō de
subete no mono oba oshietari

kakushite ryō to sōshisha no
kizuna wa kataku shinjitsu de
Hoguwātsu-kō wa nagoyaka ni
sū-nenkan o sugoshitari

sore kara jojo-ni shinobiyoru
osore to giwaku no fuwa no toki
shihonbashira no kaku ryō ga
sore made sasaeshi manabiya o
tagai-ni hanmoku saseshi ue
bundan shihai o kokoromita

mohaya kore nite manabiya mo
owari to omoishi hibi nariki
kettō ni tsugu kettō to
tomo to tomo to no shōtotsu ga
aru asa tsui ni ketchaku shi
manabiya o saru Surizarin

arasoigoto naku naredo
ato ni nokorishi kyodatsu-kan
yonin ga imaya sannin de
sono sannin ni narishi yori
sōshisha yonin ga mezashitaru
ryō no kessoku narazariki

kumiwake-bōshi no deban nari
shokun mo senkoku gozonji no
shokun o ryō ni furiwakeru
sore ga watashi no yakume nari

shikashi kotoshi wa sore ijō
watashi no uta o kiku ga yoi
watashi no yakume wa wakeru koto
saredo ureeru sono kekka

watashi ga yakume o hatasu tame
maitoshi okonau yonbunkatsu
saredo ureu sono nochi ni
osoreshi kekka ga ki wa senu ka
ā, negawakuba kikitamae
rekishi no shimesu keikoku o
Hoguwātsu-kō wa kiki naru zo
soto-naru teki wa osoroshi ya
warera ga uchi nite katameneba
kuzureochinan, naibu yori
sude ni tsugetari keikoku o
watashi wa tsugetari keikoku o... ...

Iza iza hajimen, kumi-wake o

The Japanese is written in a mock Classical Japanese style. For instance, 教えん is equivalent to modern 教えよう, なり means であり, is a past tense marker, たり is another past tense marker, but with a different function, 鋭き is the Classical form of 鋭い, をば is an old form of , etc.

 

Vietnamese
arrow up
Vào thưở xưa khi ta còn mới
Và Hogwarts chỉ mới bắt đầu
Những người sáng lập ngôi trường cao quí
Tưởng rằng chẳng bao giờ họ bị cách chia:
Hợp nhất vì một mục tiêu chung
Họ đều có mơ ước giống nhau
Tạo lập một ngôi trường pháp thuật tốt nhất thế giới
Và truyền bá kiến thức của mình
"Chúng ta sẽ cùng nhau dựng xây và dạy dỗ"!
Bốn người bạn thân quyết định
Và họ chẳng hề ngờ rằng họ
Sẽ bị chia rẽ sau này
Bởi vì ở đâu có được những người bạn
Như Slytherin vả Gryffindor?
Trừ khi kể đến cặp thứ hai
Là Hufflepuff và Ravenclaw
Vậy thì làm sao có họ thể sai lầm?
Làm sao tình bạn như thế vỡ tan?
Làm sao ư? Tôi đã ở đó và tôi có thể kể
Cả một câu chuyện buồn đáng tiếc
Slytherin nói: "Chúng ta sẽ dạy dỗ những người
Mà tổ tiên thuần chủng nhất"
Ravenclaw nói: "Chúng ta sẽ dạy tốt cả những người
Mà trí thông minh chắc chắn nhất"
Gryffindor nói: "Chúng ta sẽ dạy tốt cả những ai
Coi hành động dũng cảm là danh dự"
Hufflepuff thì nói: "Tôi sẽ dạy hết cả lũ
Và đối xử chúng như nhau."
Những khác biệt này gây ra những xung đột nho nhỏ
Khi mới hình thành
Vì mỗi người trong bốn nhà sáng lập
Có riêng một Nhà để họ nhận
Những đệ tử họ muốn dạy mà thôi
Thí dụ Slytherin
Chỉ nhận phù thủy thuần chủng
Cực kỳ khôn khéo như chính ông ta
Và chỉ những người đầu óc sắc xảo nhất
Mới được Ravenclaw dạy dỗ
Trong khi những người dũng cảm nhất can trường nhất
Được Gryffindor gan góc thu nhận
Những kẻ còn lại đều được Hufflepuff tốt bụng nhận hết
Và truyền dạy hết những gì bà hiểu biết
Như thế bốn nhà và những người sáng lập
Giữ được tình bạn vững vàng và chân chính
Trường Hogwarts hoạt động hài hòa như thế
Trong nhiều năm vui vẻ
Nhưng rồi mối bất hòa len lỏi vào giữa họ
Được nuôi bằng sai lầm và nỗi sợ hãi của chúng ta
Bốn Nhà, giống như bốn cột trụ
Từng chống đỡ ngôi trường của chúng ta
Giờ đây quay ra chống cự lẫn nhau và
Chia rẽ, tranh giành quyền thống trị
Và có một lúc dường như ngôi trường
Phải sớm dẹp tiệm thôi
Nào là đấu tay đôi với đánh loạn xạ
Nào là xung đột chan chát giữa bạn với bè
Và cuối cùng vào một buổi sáng
Slytherin già nua ra đi
Và mặc dù hết đánh nhau nữa
Chúng ta vẫn nản lòng vì sự ra đi của cụ
Và từ đó những người sáng lập không còn đủ bốn
Mà giảm xuống còn ba
Đã đoàn kết các Nhà lại
Như ý đồ ban đầu khi lập chúng ra
Và bây giờ cái Nón Phân loại ở đây
Và tất cả các trò đều biết lý do:
Ta phân loại các trò vô các Nhà
Bởi vì đó là nhiệm vụ của ta
Nhưng niên học này ta sẽ làm nhiều hơn thế
Hãy lắng nghe kỹ bài ca của ta
Mặc dù chẳng muốn tí nào ta vẫn phải phân chia các trò
Nhưng ta vẫn lo như thế là sai
Mặc dù ta phải làm tròn nhiệm vụ
Và phải chia tư các trò mỗi năm
Ta vẫn tự hỏi liệu việc phân chia
Có đưa tới một kết thúc mà ta lo sợ
Ôi, biết được hiểm nguy, đọc được mật hiệu
Bài học lịch sử cho thấy
Đối với Hogwarts của chúng ta khi cơn nguy biến
Đến từ những kẻ tử thù bên ngoài
Chúng ta phải đoàn kết từ bên trong trường
Nếu không chúng ta sẽ sụm bà chè từ trong ra
Ta đã bảo các trò, đã cảnh cáo trước
Bây giờ hãy để việc phân loại bắt đầu.