Home首页 / Previous上一个 / Next下一个
||envelope
Mongolian language directory

蒙文阅读: 1-05Mongolian Reading: 1-05

Mongolian script does not work properly on all systems or browsers. It may help to download Mongolian White Font. 有的系统和浏览器老蒙文文字显示不对。如果有问题的话,下载一下蒙古文白体

1. Mongol Bichig1. 老蒙文

(Hover cursor to see Inner Mongolian pronunciation) (光标悬停在文本上显示内蒙的口语发音)

ᠭᠣᠷᠪᠠᠨ ᠳᠠᠢᠰᠣᠨ

ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠳᠤ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠰᠡᠷᠭᠡᠢᠯᠡᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠭᠣᠷᠪᠠᠨ ᠳᠠᠢᠰᠣᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠃

ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠠᠢᠰᠣᠨ ᠨᠢ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ᠃ ᠨᠦᠭᠦᠭᠡ ᠳᠠᠢᠰᠣᠨ ᠨᠢ ᠵᠠᠯᠬᠠᠭᠣ᠃ ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠠᠢᠰᠣᠨ ᠨᠢ ᠡᠷᠭᠢᠭᠦᠣ᠃

ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢ ᠰᠡᠷᠭᠡᠢᠯᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠠᠷᠢᠭᠣᠨ ᠴᠡᠪᠡᠷ ᠢ ᠬᠡᠵᠢᠶᠡᠳᠡ ᠡᠷᠬᠢᠮᠯᠡᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ᠃ ᠵᠠᠯᠬᠠᠭᠣ ᠵᠢ ᠰᠡᠷᠭᠡᠢᠯᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠬᠦᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢ ᠳᠤ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠬᠣ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ᠃ ᠡᠷᠬᠢᠭᠦᠦ ᠵᠢ ᠰᠡᠷᠭᠡᠢᠯᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠨᠣᠮ ᠢ ᠬᠠᠯᠠᠰᠢᠷᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠰᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ᠃︎

gʊrbǎn dæ:sǎn

xund urgə̌lʤ sərgi:lə̌x xərə̌gtəi gʊrbǎn dæ:sǎn bæ:dǎg

nəg dæ:sǎn n obʧin nogo: dæ:sǎn n ʤalxʊ: bas nəg dæ:sǎn n ərgu:

obʧini: sərgi:lə̌xə̌d ærɪʊn ʧibə̌ri: xəʤə:d ərxə̌mlə̌x xərə̌gtə: ʤalʊ:gi: sərgi:lə̌xə̌d aʤɪl xodǒlmǒr urgə̌lʤ ɔrɔ̌lʧɔ̌ʤ bæ:x xərə̌gtə: ərgu:gi: sərgi:lə̌xə̌d ərdə̌m nɔmi: xalʃrǎlgui sʊrǎlʧǎx xərə̌gtə:

2. Cyrillic2. 新蒙文

Гурван дайсан

Хүнд үргэлж сэргийлэх хэрэгтэй гурван дайсан байдаг.

Нэг дайсан нь өвчин. Нөгөө дайсан нь залхуу. Бас нэг дайсан нь эргүү.

Өвчинийг сэргийлхэд ариун цэврийг хэзээд эрхэмлэх хэрэгтэй. Залхууг сэргийлхэд ажил хөдөлмөрт үргэлж оролцож байх хэрэгтэй. Эргүүг сэргийлхэд эрдэм номыг халшралгүй суралцах хэрэгтэй.


3. 词汇 3. Vocab 語彙

ᠭᠣᠷᠪᠠ
(ɣurba)
gʊrǎb
гурав
【three】【三】【三つの】
ᠳᠠᠢᠰᠣᠨ
(daisun)
dæ:sǎn
дайсан
【enemy】【敌人】【敵】
ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢ
(ürgülǰi)
urgə̌lʤ
үргэлж
【constant, always, constantly, continually】【经常, 往往, 时常】【いつも, 常に, 絶えず】
ᠰᠡᠷᠭᠡᠢᠯᠡᠬᠦ
(sergeilexü)
sərgi:lə̌x
сэргийлэх
【to be cautious, guard against, to prevent】【警惕, 当心, 隄防, 防备, 警备】【防衛する, 注意する, 警戒する】
ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ
(xeregtei)
xərə̌gtə:
хэрэгтэй
【necessary, needed】【需要】【必要】
ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ
(ebedčin)
obʧin
өвчин
【illness, disease】【疾病】【病気, 疾病】
ᠨᠦᠭᠦᠭᠡ
(nögöge)
nogo:
нөгөө
【other】【其他】【他の】
ᠵᠠᠯᠬᠠᠭᠣ
(ǰalxaɣu)
ʤalxʊ:
залхуу
【lazy】【懒惰】【怠惰】
ᠪᠠᠰᠠ
(basa)
bas
бас
【again, also】【又, 再, 亦】【また, さらに】
ᠡᠷᠭᠢᠭᠦᠦ
(ergigüü)
ərgu:
эргүү
【foolish, stupid】【糊涂, 愚蠢】【ばかの, 愚かな】
ᠠᠷᠢᠭᠣᠨ ᠴᠡᠪᠡᠷ
(ariɣun čeber)
ærɪʊn ʧibə̌r
ариун цэвэр
【sanitary】【清洁, 纯洁】【清浄, 清潔】
ᠬᠡᠵᠢᠶᠡᠳᠡ
(xeǰiyede)
xəʤə:d
хэзээд
【always, continuously, all the time】【常, 常常 经常】【常に, 絶えず】
ᠡᠷᠬᠢᠮᠯᠡᠬᠦ
(erximlexü)
ərxə̌mlə̌x
эрхэмлэх
【to value, prize】【尊重, 重视, 注重, 珍惜】【尊ぶ, 尊敬する】
ᠠᠵᠢᠯ ᠬᠦᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢ
(aǰil xödelmüri)
aʤɪl xodǒlmǒr
ажил хөдөлмөр
【labour】【劳动】【労働】
ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠬᠤ
(orolčaxu)
ɔrɔ̌lʧɪx
оролцох
【to participate, take part in】【参加, 参与, 投入, 加入】【参加する, 加入する】
ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠨᠣᠮ
(erdem nom)
ərdə̌m nɔm
эрдэм ном
【knowledge, learning】【学识, 学问】【知識, 学問】
ᠬᠠᠯᠠᠰᠢᠷᠠᠯ  ᠦᠭᠡᠢ
(xalasiral ügei)
xalʃrǎlgui
халшралгүй
【without reluctance, without hesitation】【不懈的, 不灰心的, 不泄气的】【恐れずに, 躊躇せず】
ᠰᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠬᠤ
(surulčaxu)
sʊrǎlʧǎx
суралцах
【to study】【学习】【学ぶ, 勉強する】
Back to Top