Home首页 / Previous上一个 / Next下一个
|| envelope
Mongolian language directory

蒙文阅读: 1-06Mongolian Reading: 1-06

Mongolian script does not work properly on all systems or browsers. It may help to download Mongolian White Font. 有的系统和浏览器老蒙文文字显示不对。如果有问题的话,下载一下蒙古文白体

1. Mongol Bichig1. 老蒙文

(Hover cursor to see Inner Mongolian pronunciation) (光标悬停在文本上显示内蒙的口语发音)

ᠬᠣᠯᠣᠰᠣ ᠪᠠᠷᠢᠵᠣ ᠬᠣᠲᠠ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ

ᠡᠷᠳᠡ ᠣᠷᠢᠳᠣ ᠴᠠᠭ ᠲᠣ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠣᠷᠲᠣ ᠬᠣᠯᠣᠰᠣ ᠪᠠᠷᠢᠵᠣ ᠬᠣᠲᠠ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠵᠣ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠬᠣᠲᠠ ᠵᠢᠨ ᠬᠠᠭᠠᠯᠭᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠦᠷᠦᠭᠡᠳ ᠬᠣᠯᠣᠰᠣ ᠪᠠᠨ ᠪᠣᠰᠣᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠷᠢᠭᠠᠳ ᠣᠷᠣᠬᠣ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠳᠤ ᠦᠨᠳᠦᠷᠳᠡᠭᠡᠳ ᠣᠷᠣᠵᠣ ᠳᠡᠢᠯᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠬᠦᠨᠳᠡᠯᠡᠨ ᠵᠢᠡᠷ ᠪᠠᠷᠢᠭᠠᠳ ᠣᠷᠣᠬᠣ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠲᠣᠳᠠᠭᠠᠳ ᠪᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃

ᠲᠡᠷᠡ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠠᠳ ᠵᠣᠭᠰᠣᠵᠣ ᠪᠠᠢᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠡᠪᠦᠭᠡᠨ ᠬᠦᠷᠴᠦ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ᠄ 《ᠡᠨᠡ ᠴᠢᠨᠢ ᠠᠮᠠᠷᠬᠠᠨ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ ᠰᠢᠳᠡ᠂ ᠡᠨᠡ ᠣᠷᠲᠣ ᠬᠣᠯᠣᠰᠣ ᠪᠠᠨ ᠳᠣᠮᠳᠠᠭᠣᠷ ᠨᠢ ᠬᠢᠷᠦᠭᠡᠳᠡᠭᠡᠳ ᠪᠣᠭᠣᠨᠢᠰᠬᠠᠪᠠᠯ ᠠᠪ ᠠᠮᠠᠷᠬᠠᠨ ᠣᠷᠣᠴᠢᠬᠠᠬᠤ ᠪᠢᠰᠢ ᠣ᠋ᠣ!》ᠭᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠡᠪᠦᠭᠡᠨ ᠦ ᠦᠭᠡ ᠵᠢ ᠰᠣᠨᠣᠰᠣᠭᠠᠳ ᠦᠨᠡᠬᠡᠷ ᠣᠷᠲᠣ ᠬᠣᠯᠣᠰᠣ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠷᠢᠴᠢᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃

xʊls bærʤ xɔtɔ̌d ɔrsɔ̌n n

ərt ʊrd ʧagt nəg xun ʊrt xʊls bærʤ xɔtɔ̌d ɔrʤ gənə: xɔti:n xa:lǎgǎn də:r xurə:d xʊlsa:n bɔsɔ:gɔ:r bæra:d ɔrɔ̌x gəsə̌nd ondǒrdo:d ɔrʤ di:lə̌xgui, xondǒlǒno:r bæra:d ɔrɔ̌x gəsə̌nd ʊrtǎda:d bɔlsɔ̌ngui gənə:

tər xun arga: bara:d ʤɔgsɔ̌ʤ bæ:tǎl, nəg obgǒn xurʧ irə:d ""ən ʧin amǎrxǎn jabdǎl ʃidə:, ən ʊrt xʊlsa:n dʊndʊ:r n xoro:do:d bɔginsɔ̌gbɔ̌l ab amǎrxǎn ɔrʧixɔ̌x biʃ u:!" gəʤə: tər xun obgǒni: ugi: sɔnsɔ:d unxə:r ʊrt xʊlsa:n tæ:rʧixsǎn gənə:

2. Cyrillic2. 新蒙文

Хулс барьж хотод орсон нь

Эрт урьд цагт нэг хүн урт хулс барьж хотод орж гэнэ ээ. Хотын хаалган дээр хүрээд хулсаа босоогоор бариад орох гэсэнд өндөрдээд орж дийлэхгүй, хөндлөнөөр бариад орж гэсэнд уртадаад болсонгүй гэнэ ээ.

Тэр хүн аргаа бараад зогсож байтал, нэг өвгөн хүрч ирээд, "Энэ чинь амархан явдал шидээ. энэ урт хулсаа дундуур нь хөрөөдөөд богиносговол ав амархан орчихах биш үү!" гэжээ. Тэр хүн өвгөний үгийг сонсоод үнээр урт хулсаа тайрчихсан гэнэ ээ.


3. 词汇 3. Vocab 語彙

ᠬᠣᠯᠣᠰᠣ
(xulusu)
xʊls
хулс
【bamboo】【竹】【竹】
ᠪᠠᠷᠢᠬᠤ
(barixu)
bærx
барих
【to hold】【拿着】【持つ】
ᠬᠣᠲᠠ
(xota)
xɔt
хот
【city】【城, 城市】【都市】
ᠣᠷᠣᠬᠤ
(oroxu)
ɔrɔ̌x
орох
【to enter】【进】【入る】
ᠬᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠠᠨ
(xaɣalɣ-a)
xa:lǎg
хаалга
【gate】【门】【門】
ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ
(deger-e)
də:r
дээр
【on top of, on, above, in, at】【上, 上边】【の上に】
ᠬᠦᠷᠬᠦ
(xürxü)
xurə̌x
хүрэх
【to arrive at】【达, 达到】【至る, 到達する】
ᠪᠣᠰᠣᠭ᠎ᠠ
(bosoɣ-a)
boso:
босоо
【upright, erect, vertical】【立的, 竖的, 立起的】【直立した, 垂直の】
ᠦᠨᠳᠦᠷᠳᠡᠬᠦ
(öndördexü)
ondǒrdǒx
өндөрдөх
【to be too high, tall】【嫌高, 显得太高】【過度の高くなる】
ᠳᠡᠢᠯᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ
(deilxü ügei)
di:lə̌xgui
дийлэхгүй
【to be unable to】【无法, 不能】【できない】
ᠬᠦᠨᠳᠡᠯᠡᠨ
(xöndelen)
xondlǒn
хөндлөн
【across, athwart, horizontal】【横的, 横着的】【横の, 横切って】
ᠣᠷᠲᠣᠳᠠᠬᠤ
(urtudaxu)
ʊrtdǎx
уртдах
【to be too long】【显得太长】【必要以上に長くなる】
ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ
(arɣ-a baraxu)
arǎg barǎx
арга барах
【at his wit's end】【计穷, 束手无策, 无计可施, 无可奈何】【万策尽きる, 苦境に陥る】
ᠵᠣᠭᠰᠣᠬᠤ
(ǰoɣsoxu)
ʤogsǒx
зогсох
【to stand, stand still】【站, 停留】【立ち止まる】
ᠡᠪᠦᠭᠡᠨ
(ebügen)
obgǒn
өвгөн
【old man】 【老翁, 老汉, 老头儿, 老人】
ᠢᠷᠡᠬᠦ
(irexü)
irə̌x
ирэх
【to come】【来】【来る】
ᠠᠮᠠᠷᠬᠠᠨ
(amarxan)
amǎrxǎn
амархан
【easy, simple】【容易, 简单】【簡単】
ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ
(yabudal)
yabdǎl
явдал
【business, matter, affair】【事, 事情】【物事, 事柄, 事】
ᠰᠢᠳᠡ
(side)
ʃidə:
шүү дээ
【sentence final particle of affirmation】【呗】【よ, じゃないか】
ᠳᠣᠮᠳᠠᠭᠣᠷ
(dumdaɣur)
dʊndʊ:r
дундуур
【in the middle, down the middle】【在...中, 打...中间, 经由...中间】【〜の中を】
ᠬᠢᠷᠦᠭᠡᠳᠡᠬᠦ
(xirögedexü)
xoro:dǒx
хөрөөдөх
【to saw】【锯, 锯开】【のこぎりでひく】
ᠪᠣᠭᠣᠨᠢᠰᠬᠠᠬᠤ
(boɣonisxaxu)
bœgɪnsgɔ̌x
богиносгох
【(causative of ᠪᠣᠭᠣᠨᠢᠰᠬᠠᠬᠤ)↓, to make shorter, shorten】【(ᠪᠣᠭᠣᠨᠢᠰᠬᠠᠬᠤ的使动态)↓, 弄断】ᠪᠣᠭᠣᠨᠢᠰᠬᠠᠬᠤの使役, 短くする】
ᠪᠣᠭᠣᠨᠢᠰᠬᠤ
(boɣonisxu)
bœgɪnsɔ̌x
богиносох
【to become shorter】【变短】【短くなる】
ᠠᠪ ᠠᠮᠠᠷᠬᠠᠨ
(ab amarxan)
ab amǎrxǎn
ав амархан
【easy as pie】【非常简单】【至って簡単】
ᠣᠷᠬᠤ
(orxu)
ɔrɔ̌x
орох
【to go】【去(完成)】【通る】
᠊ᠴᠢᠬᠠ᠊᠂ ᠊ᠴᠢᠬᠡ᠊
(-čixa ~ -čixe)
-ʧix-
-чих
【(indicates completion)】 【(完成体)】
ᠦᠨᠡᠬᠡᠷ
(ünexer)
unxə:r ~ unə:r
үнэхээр
【truly, really】【确实, 实在, 果真】【本当に, 実際に】
ᠲᠠᠭᠠᠷᠢᠬᠤ
(taɣarixu)
tæ:rǎx
тайрах
【to cut off, saw off, shorten】【切下, 截去, 剪去, 截断】【切断する, 切り取る】
Back to Top