Home首页 / Previous上一个 / Next下一个
||envelope
Mongolian language directory

蒙文阅读: 2-10Mongolian Reading: 2-10

Mongolian script does not work properly on all systems or browsers. It may help to download Mongolian White Font. 有的系统和浏览器老蒙文文字显示不对。如果有问题的话,下载一下蒙古文白体

1. Mongol Bichig1. 老蒙文

(Hover cursor to see Inner Mongolian pronunciation) (光标悬停在文本上显示内蒙的口语发音)

ᠭᠠᠷ ᠪᠠ ᠪᠠᠭᠠᠵᠢ

ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠮᠦᠴᠢᠷ ᠢ ᠭᠠᠷ ᠵᠢᠠᠷ ᠬᠣᠭᠣᠯᠵᠣ ᠴᠢᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠮᠦᠷ ᠣᠲᠠᠰᠣ ᠵᠢ ᠵᠠᠭᠣᠳᠠᠭ ᠵᠢᠡᠷ ᠲᠠᠰᠣᠯᠵᠣ ᠴᠢᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃

ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠣᠨᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠯᠠᠯᠣᠭᠣᠷ ᠢ ᠭᠠᠷ ᠵᠢᠡᠷ ᠠᠪᠴᠣ ᠴᠢᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠠᠷ ᠴᠠᠭ ᠦᠨ ᠵᠢᠵᠢᠭ᠌ ᠱᠣᠷᠠᠭ ᠢ ᠬᠢᠮᠰᠠ ᠪᠠᠷ ᠴᠢᠮᠬᠢᠨ ᠠᠪᠴᠣ ᠴᠢᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃

ᠨᠠᠰᠣᠳᠠᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠮᠦᠷᠦ ᠵᠢ ᠨᠢᠳᠣᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠦᠩᠭᠡᠬᠡᠨ ᠰᠢᠭᠠᠵᠤ ᠦᠭᠭᠦᠨ᠎ᠡ᠃ ᠬᠡᠷᠡᠮ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠰᠣ ᠬᠠᠳᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠠᠯᠣᠬ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠰᠢᠭᠠᠵᠤ ᠣᠷᠣᠭᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃

ᠵᠠᠭᠣᠳᠠᠭ᠂ ᠬᠢᠮᠰᠠ᠂ ᠠᠯᠣᠬ᠎ᠠ ᠪᠣᠯ ᠪᠠᠭᠠᠵᠢ ᠮᠦᠨ᠂ ᠪᠠᠭᠠᠵᠢ ᠪᠣᠯ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠭᠠᠷ ᠵᠢᠡᠷ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠣᠷᠠᠯᠢᠭ ᠭᠠᠷ ᠮᠦᠨ᠃⤵︎

gar ba bagǎʤ

næri:n moʧiri: gara:r xʊgǎlʤ ʧɪdǎna tomǒr ʊtǎsi: ʤʊ:dǎga:r tasǎlʤ ʧɪdǎna

gaʤɪr ʊnsǎn ballʊ:ri: gara:r abʧ ʧɪdǎna gar ʧagi:n ʤiʤig ʃʊrǎgi: xɪmsa:ga:r ʧimxə̌n abʧ ʧɪdǎna

nastæ: xuni: mori: nʊdrǎga:r xoŋgǒxǒn ʃa:ʤ ogǒn xərəm də:r xada:s xadǎxǎd alxa:r ʃa:ʤ ɔrʊ:lǎn

ʤʊ:dǎg, xɪmsa:, alx bɔl bagǎʤ mon, bagǎʤ bɔl xuni: gara:r butə:sə̌n bas nəg ʤuili:n ʊrlǎg gar mon

2. Cyrillic2. 新蒙文

Гар ба багаж

Нарийн мөчрийг гараар хугалж чадна. Төмөр утсыг зуудагаар тасалж чадна.

Газар унсан баллуурыг гараар авч чадна. Гар цагийн жижиг шургыг хямсаагаар чимхэн авч чадна.

Настай хүний мөрийг нударгаар хөнгөхөн шааж өгнө. Хэрэм дээр хадаас хадахад алхаар шааж оруулана.

Зуудаг, хямсаа, алх бол багаж мөн, багаж бол хүний гараар бүтээсэн бас нэг зүйлийн урлаг гар мөн.


3. 词汇 3. Vocab 語彙

ᠭᠠᠷ
(ɣar)
gar
гар
【hand】 【手】
ᠪᠠᠭᠠᠵᠢ
(baɣaǰi)
bagǎʤ
багаж(注) (Note)
【tool】【工具】
ᠨᠠᠷᠢᠨ
(narin)
næri:n
нарийн
【thin, slender】【细的】
ᠮᠥᠴᠢᠷ
(möčir)
moʧir
мөчир
【twig, branch】 【树枝, 细枝】
ᠬᠤᠭᠤᠯᠬᠤ
(xuɣulxu)
xʊglǎx
хуглах
【to break, snap】【折, 断】
ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ
(čidaxu)
ʧɪdǎx
чадах
【to be able to】【能】
ᠲᠡᠮᠦᠷ
(temür)
tomǒr
төмөр
【iron】【铁】
ᠤᠲᠠᠰᠣ
(utasu)
ʊtǎs
утас
【thread, wire】【线, 丝】
ᠵᠠᠭᠤᠳᠠᠭ
(ǰaɣudaɣ)
ʤʊ:dǎg
зуудаг
【pliers】【钳子】
ᠲᠠᠰᠤᠯᠬᠤ
(tasulxu)
taslǎx
таслах
【to cut off】【弄断, 切断】
ᠤᠨᠠᠬᠤ
(unaxu)
ʊnǎx
унах
【to fall, fall down, drop】【摔, 掉, 落, 跌】
ᠪᠠᠯᠠᠯᠤᠭᠣᠷ
(balaluɣur)
ballʊ:r
баллуур
【rubber, eraser, duster】【橡皮, 黑板擦】
ᠠᠪᠬᠤ
(abxu)
abǎx
авах
【to pick up】【拿】
ᠭᠠᠷ ᠴᠠᠭ
(ɣar čaɣ)
gar ʧag
гар цаг (注)(Note)
【wrist watch】【手表】
ᠵᠢᠵᠢᠭ᠌
(ǰiǰig)
ʤiʤig
жижиг
【small, tiny】【小, 小小的】
ᠱᠤᠷᠠᠭ
(šuraɣ)
ʃʊrǎg
шураг
【screw】【螺丝钉, 螺丝】
ᠬᠢᠮᠰᠠ
(ximsa)
xɪmsa:
хямсаа
【nippers, tweezers】【镊子】
ᠴᠢᠮᠬᠢᠬᠦ
(čimxixü)
ʧimxə̌x
чимхэх
【to pinch, nip, seize with tongs】【镊】
ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ
(nasutai xümün ~ xömön)
nastæ: xun
настай хүн
【old person】【老人】
ᠮᠥᠷᠥ
(mörö)
mor
мөр
【shoulder】【肩, 肩膀】
ᠨᠢᠳᠤᠷᠭ᠎ᠠ
(nidurɣ-a)
nʊdrǎg
нудрага
【fist】【拳, 拳头】
ᠬᠥᠩᠭᠡᠬᠡᠨ
(xönggexen)
xoŋgǒxǒn
хөнгөхөн
【very lightly】【稍轻地】
ᠰᠢᠭᠠᠬᠤ
(siɣaxu)
ʃa:x
шаах
【to hit with the fist】【拳击, 扑打】
ᠥᠭᠬᠦ
(ögxü)
ogǒx
өгөх
【to do something for someone】【给...做】
ᠬᠡᠷᠡᠮ
(xerem)
xərə̌m
хэрэм (注)(Note)
【wall】【墙, 墙壁】
ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ
(deger-e)
də:r
дээр
【on】【上边】
ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠰᠤ
(xadaɣasu)
xada:s
хадаас
【nail】【钉子】
ᠬᠠᠳᠠᠬᠤ
(xadaxu)
xadǎx
хадах
【to drive in, knock in】【钉, 钉上】
ᠠᠯᠤᠬ᠎ᠠ
(alux-a)
alx
алх
【hammer】【锤子】
ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠬᠤ
(oroɣulxu)
ɔрʊ:lǎx
оруулах
【(causative of ᠣᠷᠣᠬᠤ)↓, to cause to go in, insert】【(ᠣᠷᠣᠬᠤ的使动态)↓, (弄, 引, 带, 赶等) 进, 入】
ᠣᠷᠣᠬᠤ
(oroxu)
ɔрɔ̌x
орох
【to go in, enter】【进, 进入】
ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠬᠦ
(bütügexü ~ bötögexü)
butə:x ~ boto:x
бүтээх
【to make, produce, create】【创造】
ᠵᠦᠢᠯ
(ǰüil)
ʤuil
зүйл
【kind, type】【种】
ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ
(uraliɣ)
ʊrlǎg
урлаг
【artful, skilful】【技巧, 精巧, 技艺】

4. Notes4. 备注(目前没有中文版)

ᠪᠠᠭᠠᠵᠢ There seems to be confusion over the correct pronunciation of ᠪᠠᠭᠠᠵᠢ. The teacher suggested that while the pronunciation bagǎʤ / багаж is used, bagʤ / багж is correct. This is against dictionary recommendation/usage in both IM and M. The form is possibly colloquial or dialectal. (回去) (Back)
ᠭᠠᠷ ᠴᠠᠭ ᠭᠠᠷ ᠴᠠᠭgar ʧag / гар цаг, from Chinese 手表, is normally ᠪᠣᠭᠣᠣᠨ ᠴᠠᠭbʊgʊɪn ʧag / бугуйн цаг in M. (回去) (Back)
ᠬᠡᠷᠡᠮ Also ᠬᠠᠨ᠎ᠠxan / хана. (回去) (Back)

ᠱᠣᠷᠠᠭ ᠢ is pronounced шургий in IM (accusative form avoids using г after a word ending in г). M uses шургийг.

Back to Top