Home首页 / Previous上一个 / Next下一个
||envelope
Mongolian language directory

蒙文阅读: 2-15Mongolian Reading: 2-15

Mongolian script does not work properly on all systems or browsers. It may help to download Mongolian White Font. 有的系统和浏览器老蒙文文字显示不对。如果有问题的话,下载一下蒙古文白体

1. Mongol Bichig1. 老蒙文

(Hover cursor to see Inner Mongolian pronunciation) (光标悬停在文本上显示内蒙的口语发音)       
(词汇 1)(Vocab 1)

ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠵᠢᠨ ᠪᠦᠮᠪᠦᠷᠴᠡᠭ ᠦᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢ - ᠣᠢ ᠰᠢᠭᠣᠢ

ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠣᠢ ᠰᠢᠭᠣᠢ ᠵᠢ ᠪᠠᠢᠭᠠᠯᠢ ᠵᠢᠨ ᠤᠰᠤ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠴᠦᠭᠦᠷᠦᠮ᠂ ᠠᠭᠣᠷ ᠠᠮᠢᠰᠬᠣᠯ ᠦᠨ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠣᠯᠣᠭᠴᠢ ᠪᠠ ᠨᠣᠲᠣᠭ ᠤᠰᠤᠨ ᠦ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠣᠢ ᠰᠢᠭᠣᠢ ᠲᠠᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠣᠷᠣᠨ ᠨᠢ ᠰᠠᠯᠬᠢ ᠰᠢᠭᠣᠷᠭ᠎ᠠ᠂ ᠦᠶᠡᠷ ᠲᠣ ᠳᠠᠭᠠᠷᠢᠭᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠰᠠᠯᠬᠢ ᠰᠢᠭᠣᠷᠭ᠎ᠠ ᠣᠢ ᠰᠢᠭᠣᠢ ᠲᠠᠢ ᠣᠴᠠᠷᠠᠪᠠᠯ ᠬᠦᠴᠦ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠨᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠡᠷ ᠪᠠᠭᠣᠷᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠠᠵᠢᠷᠭᠠᠨ ᠪᠣᠷᠣᠭᠠᠨ ᠣᠢ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠪᠡᠯ ᠪᠣᠷᠣᠭᠠᠨ ᠦ ᠤᠰᠤ ᠨᠢ ᠮᠣᠳᠣ ᠵᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠠᠭᠠᠵᠢᠮ ᠵᠢᠡᠷ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠣ ᠪᠠᠭᠣᠵᠣ᠂ ᠵᠣᠯᠭᠠᠷᠠᠵᠤ ᠣᠨᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠠᠪᠴᠢ ᠪᠠ ᠡᠪᠡᠰᠦ ᠮᠣᠳᠣᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠰᠢᠭᠳᠠᠵᠤ ᠬᠦᠷᠦᠰᠦᠨ ᠳᠤ ᠰᠢᠮᠠᠳᠳᠡᠭ ᠪᠣᠯᠬᠣᠷ ᠠᠮᠠᠷᠬᠠᠨ ᠦᠶᠡᠷᠯᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠣᠮ᠃ ᠬᠣᠷ᠎ᠠ ᠪᠣᠷᠣᠭᠠᠨ ᠴᠦᠭᠡᠨ ᠣᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳᠤ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠮᠵᠢ ᠵᠢᠨ ᠤᠰᠤᠨ ᠦ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠨᠢ ᠭᠣᠷᠣᠬ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠣᠷᠣᠰᠴᠣ᠂ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠠ ᠮᠠᠯ ᠦᠨ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠢ ᠣᠮᠳᠠᠯᠠᠳᠠᠭ᠂ ᠨᠢᠭᠡ ᠭᠡᠰᠡᠭ ᠨᠢ ᠮᠣᠳᠣᠨ ᠦ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠳᠤ ᠰᠢᠩᠭᠡᠵᠦ᠂ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠮᠣᠳᠣᠨ ᠦ ᠨᠠᠪᠴᠢ ᠡᠴᠡ ᠠᠭᠠᠷ ᠲᠣ ᠠᠭᠣᠷᠰᠢᠨ ᠪᠣᠷᠣᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯᠵᠣ ᠪᠠᠭᠣᠳᠠᠭ᠃ ᠣᠢᠲᠦ ᠣᠷᠣᠨ ᠦ ᠠᠭᠠᠷ ᠦᠨ ᠴᠢᠭᠢᠭ᠌ ᠨᠢ ᠣᠢ ᠰᠢᠭᠣᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠣᠷᠣᠨ ᠦ ᠬᠢ ᠡᠴᠡ ᠬᠣᠯᠠ ᠦᠨᠳᠣᠷ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠲᠡᠨᠳᠡᠬᠢ ᠬᠣᠷ᠎ᠠ ᠪᠣᠷᠣᠭᠠᠨ ᠦ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠣᠢ ᠰᠢᠭᠣᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠣᠷᠣᠨ ᠦ ᠬᠢ ᠡᠴᠡ ᠡᠯᠪᠡᠭ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠃

(词汇 2)(Vocab 2)

ᠣᠢ ᠰᠢᠭᠣᠢ ᠳᠤ ᠪᠦᠷᠬᠦᠭᠳᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠦᠨ ᠭᠠᠳᠠᠷᠭᠣ ᠨᠢ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠳᠤ ᠰᠢᠷᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠮᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠪᠠᠰᠠ ᠠᠭᠠᠷ ᠲᠣ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠦ ᠤᠰᠤ ᠠᠭᠣᠷᠰᠢᠭᠣᠯᠵᠣ᠂ ᠠᠭᠠᠷ ᠳᠠᠬᠢ ᠬᠠᠯᠠᠭᠣᠨ ᠢᠯᠴᠢ ᠵᠢ ᠲᠠᠰᠣᠷᠠᠯᠲᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠰᠢᠩᠭᠡᠭᠡᠨ ᠠᠪᠣᠭᠠᠳ ᠠᠭᠠᠷ ᠦᠨ ᠳᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠪᠠᠭᠣᠷᠠᠭᠣᠯᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠢᠮᠦ ᠡᠴᠡ ᠵᠣᠨ ᠦ ᠣᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳᠤ ᠣᠢ ᠰᠢᠭᠣᠢ ᠳᠣᠲᠣᠷᠠᠬᠢ ᠠᠭᠠᠷ ᠦᠨ ᠳᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠨᠢ ᠲᠣᠰ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠦᠨ ᠬᠣᠲᠠ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠣᠨ ᠦ ᠠᠭᠠᠷ ᠦᠨ ᠳᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠬᠡᠳᠣᠨ ᠭ᠌ᠷᠠᠳᠦ᠋ᠰ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠣᠢ ᠰᠢᠭᠣᠢ ᠶᠠᠭ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠠᠪᠣᠷᠭᠣ ᠰᠢᠬᠦᠷ ᠮᠡᠲᠣ ᠪᠡᠷ ᠣᠢ ᠳᠠᠬᠢ ᠬᠠᠯᠠᠭᠣᠨ ᠢᠯᠴᠢ ᠵᠢ ᠪᠦᠷᠭᠦᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠠᠳ ᠳᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ ᠪᠠᠭᠣᠷᠠᠭᠣᠯᠬᠣ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠲᠡᠢᠮᠦ ᠡᠴᠡ ᠣᠢ ᠰᠢᠭᠣᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠣᠷᠣᠨ ᠬᠦᠢᠲᠡᠷᠡᠬᠦ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ᠂ ᠣᠢ ᠰᠢᠭᠣᠢ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠮᠦᠨ ᠴᠣ ᠳᠣᠪ ᠳᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠃⤵︎

dəlxi:n bombǒrʧgi:n xamga:lǎgʧ - œ: ʃʊgʊɪ

xumu:s œ: ʃʊgʊɪ bæ:gǎli:n ʊs xadǎglǎx ʧo:rǒm, ʊ:r æmsgǎli:n tœxrʊ:lǎgʧ ba nʊtǎg ʊsni: xamga:lǎgʧ gədə̌g œ: ʃʊgʊɪtæ: gaʤɪr ɔrɔ̌n sælx ʃʊ:rǎg, ujirt dæ:rǎgdǎxgui bæ:dǎg sælx ʃʊ:rǎg œ: ʃʊgʊɪtæ: ʊʧirbǎl xuʧ ʧɪdǎl n ixə:r bʊ:rǎn, aʤrǎgǎn bɔrɔ:n œ:d xurbə̌l bɔrɔ:ni: ʊs n mɔdi: dagǎn a:ʤima:r gaʤɪrt bʊ:ʤ, ʤʊlgǎrʤ ʊnsǎn nabʧ ba obs mɔdɔ̌nd xaʃɪgdǎʤ xorsǒnd ʃimddə̌g bɔlxɔ:r amǎrxǎn ujirlə̌xgui jum. xʊr bɔrɔ:n ʧo:n ʊl,rǎld ədgə:r xadgǎlǎmʤi:n ʊsni: nəg xəsə̌l n gɔrx bɔlɔ̌n ʊrsǎʧ, tærɪan gaʤǎr ba mali:n bəlʧə:ri: ʊndǎldǎg, nəg xəsə̌g n mɔdni: undəsə̌nd ʃiŋgə̌ʤ, dæxɪn mɔdni: nabʧa:s aga:rt ʊ:rʃɪn bɔrɔ:n bɔlʤ bʊ:dǎg œ:t ɔrɔ̌ni: aga:ri:n ʧi:g n œ: ʃʊgʊɪgui gaʤɪr ɔrɔ̌ni:xɔ:s xɔl ondǒr bogo:d təndə̌x xʊr bɔrɔ:ni: xəmʤə: n œ: ʃʊgʊɪgui gaʤɪr ɔrɔ̌ni:xɔ:s əlbə̌g bæ:dǎg

œ: ʃʊgʊɪd burxə̌gdə̌ʤ bæga: gaʤɪri:n gadrǎg n narǎnd ʃarǎgdǎxgui morto:n bas aga:rt ix xəmʤə:ni: ʊs ʊ:rʃʊ:rlǎʤ, aga:r dæ:x xalʊ:n ilʧi: tasrǎltgui ʃiŋgə̌xə̌n aba:d aga:ri:n dʊla:ni: bʊ:rʊ:ldǎg bæ:n i:mə:s ʤʊni: ʊl,rǎld œ: ʃʊgʊɪ dɔtrɔ̌x aga:ri:n dʊla:n n tʊs gaʤɪri:n xɔt balgǎsni: aga:ri:n dʊla:na:s xədə̌n gɪra:dǎs dɔ:r bæ:dǎg œ: ʃʊgʊɪ jag nəgə̌n abrǎg ʃuxə̌r mətə:r œ: dæ:x xalʊ:n ilʧi: burxə̌n xamgǎla:d dʊla:ni turgə̌n bʊ:rʊ:lə̌xgui bæ:dǎg ti:mə:s œ: ʃʊgʊɪgui ɔrɔ̌n xuitrə̌x ujd, œ: ʃʊgʊɪ dɔtɔ̌r mon ʧ dʊb dʊla:n bæ:dǎg

2. Cyrillic2. 新蒙文

Дэлхийн бөмбөрцгийн хамгаалагч -- ой шугуй

Хүмүүс ой шугуйг байгалийн ус хадгалах цөөрөм, уур амьсгалын тохируулагч ба нутаг усны хамгаалагч гэдэг. Ой шугуйтай газар орон нь салхи шуурга, үерт дайрагдахгүй байдаг. Салхи шуурга ой шугуйтай учирвал хүч чадал нь ихээр буурана, азарган бороо ойд хүрвэл борооны ус нь модыг даган аажимаар газарт бууж, зулгарж унсан навч ба өвс модонд хашигдаж хөрсөнд шимтдэг болхоор амархан үерлэхгүй юм. Хур бороо цөөн улиралд эдгээр хадгаламжийн усны нэг хэсэг нь горхи болон урсач, тариан газар ба малын бэлчээрийг ундалдаг, нэг хэсэг нь модны үндэсэнд шингэж, дахин модны навчаас агаарт ууршин бороо болж буудаг. Ойт ороны агаарын чийг нь ой шугуйгүй газар ороныхоос хол өндөр бөгөөд тэндэх хур бороо хэмжээ нь ой шугуйгүй газар ороныхоос элбэг байдаг.

Ой шугуйд бүрхэгдэж байгаа газарын гадарга нь наранд шарагдахгүй мөртөө бас агаарт их хэмжээны ус ууршуулаж, агаар дахь халуун илчийг тасралтгүй шингээн аваад агаарын далууныг бууруулдаг байна. Иймээс зуны улиралд ой шугуй дотрох агаарын дулаан нь тус газрын хот балгасны агаарын дулаанаас хэдэн градус дор байдаг. Ой шугуй яг нэгэн аврага шухэр мэтээр ой дахь халуун илчийг бүрхэн хамгаалаад далууныг түргэн бууруулахгүй байдаг. Тиймээс ой шугуйгүй орон хүйтрэх үед ой шугуй дотор мөн ч дув дулаан байдаг.


3. 词汇 3. Vocab 語彙

(词汇 1)(Vocab 1) (回文章)(Back to passage)
ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ
(delexei)
dəlxi:
дэлхий
【world】 【世界】
ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢ
(xamaɣalaɣči)
xamga:lǎgʧ
хамгаалагч(注) (Note)
【defender, protector, guard】【保卫者, 好护着】【保護者, 擁護者】
ᠣᠢ ᠰᠢᠭᠤᠢ
(oi siɣui)
œ: ʃʊgʊɪ
ой шугуй (注)(Note)
【forests】【森林】【森林】
ᠬᠦᠮᠦᠰ
(xömüs ~ xümüs)
xumu:s
хүмүүс
【people】 【人, 人们】【人々】
ᠪᠠᠢᠭᠠᠯᠢ
(baiɣali)
bæ:gǎl ~ bæ:ga:l
байгаль
【nature】【大自然, 自然界】【自然, 自然界】
ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ
(xadaɣalaxu)
xadgǎlǎx
хадгалах
【to keep, save, preserve】【保存, 保管】【保存する, 保持する】
ᠴᠥᠭᠥᠷᠥᠮ
(čögöröm)
ʧo:rǒm
цөөрөм
【pond, small lake】【池塘, 水池】【池】
ᠠᠭᠤᠷ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯ
(aɣur amisxul)
ʊ:r æmsgǎl
уур амьсгал
【climate】【气候】
ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ
(toxiraɣuluɣči)
tœxrʊ:lǎgʧ
тохируулагч
【harmoniser, adjuster】【调配者, 调节者】【調節機】
ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠰᠤ
(nutuɣ usu)
nʊtǎg ʊs
нутаг ус
【locality (in the countryside)】【故土, 故乡】【郷土, 故郷】
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠣᠷᠣᠨ
(ɣaǰar oron)
gaʤɪr ɔrɔ̌n
газар орон
【area, place, country】【地方, 地区】【地域】
ᠰᠠᠯᠬᠢ ᠰᠢᠭᠣᠷᠭ᠎ᠠ
(salxi siɣurɣ-a)
sælx ʃʊ:rǎg
салхи шуурга (注)(Note)
【wind storm】【风暴】【暴風】
ᠦᠶᠡᠷ
(üyer)
ujir
үер
【inundation, flood】【汛, 洪水】【洪水】
ᠳᠠᠭᠠᠷᠢᠭᠳᠠᠬᠤ
(daɣariɣdaxu)
dæ:rǎgdǎx
дайрагдах
【(passive of ᠲᠠᠭᠠᠷᠢᠬᠤ)↓, to be knocked down, stricken, attacked】【(ᠲᠠᠭᠠᠷᠢᠬᠤ的被动态)↓, 被撞, 被冲, 被攻击】【(ᠲᠠᠭᠠᠷᠢᠬᠤの受動態)↓, 打ち倒される, 衝撃される】
ᠲᠠᠭᠠᠷᠢᠬᠤ
(daɣarixu)
dæ:rǎx
дайрах
【to attack】【撞, 冲, 攻击】【攻撃する, 襲いかかる】
ᠤᠴᠠᠷᠠᠬᠤ
(učaraxu)
ʊʧrǎx
учрах
【to meet, come across, occur】【遇到, 受到, 发生】【出会う, 遭遇する, 直面する】
ᠬᠦᠴᠦ ᠴᠢᠳᠠᠯ
(xüčü čidal)
xuʧ ʧɪdǎl
хүч чадал
【strength, might】【力量, 力气】【力, 強さ】
ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠡᠷ
(yexe ber)
ixə:r
ихээр
【greatly】【大量地】【大きく】
ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠬᠤ
(baɣuraxu)
bʊ:rǎx
буурах
【to decline, diminish】【衰弱, 摔落, 衰退】【落ちる, 弱くなる】
ᠠᠵᠢᠷᠭᠠᠨ ᠪᠣᠷᠣᠭᠠᠨ
(aǰirɣan boroɣan)
aʤrǎgǎn bɔrɔ:n
азраган бороон (注)(Note)
【heavy rain, downpour ("stallion rain")】【骤雨, 暴雨, 倾盆大雨】【土砂降り ("種馬雨")】
ᠳᠠᠭᠠᠬᠤ
(daɣaxu)
dagǎx
дагах
【to follow】【随, 从】【従う】
ᠠᠭᠠᠵᠢᠮ ᠵᠢᠡᠷ
(aɣaǰim iyer)
a:ʤima:r
аажимаар
【slowly】【缓慢的】【ゆっくりと】
ᠭᠠᠵᠠᠷ
(ɣaǰar)
gaʤɪr
газар
【ground】【地, 土地】【土地, 地面】
ᠪᠠᠭᠤᠬᠤ
(baɣuxu)
bʊ:x
буух
【to go down, come down】【下, 落下, 下来】【おりる】
ᠵᠤᠯᠭᠠᠷᠠᠬᠤ
(ǰulɣaraxu)
ʤʊlgǎrǎx
зулгарах
【to fall out, fall off, come off】【谢, 凋落, 凋谢; 脱落】【むけ落ちる, 脱け落ちる】
ᠤᠨᠠᠬᠤ
(unaxu)
ʊnǎx
унах
【to fall, fall down, drop】【摔, 掉, 落, 跌】【むけ落ちる, 脱け落ちる】
ᠨᠠᠪᠴᠢ
(nabči)
nabʧ
навч
【leaf】【叶子】【葉っぱ】
ᠡᠪᠡᠰᠦ ᠮᠣᠳᠣ
(ebesü modo)
obs mɔd
өвс мод (注)(Note)
【trees and grass, vegetation】【草木】【草木】
ᠬᠠᠰᠢᠭᠳᠠᠬᠤ
(xasiɣdaxu)
xaʃɪgdǎx
хашигдах
【(passive of ᠬᠠᠰᠢᠬᠤ)↓, to be blocked】【(ᠬᠠᠰᠢᠬᠤ的被动态)↓, 被堵, 被拦】【(ᠬᠠᠰᠢᠬᠤの受け身)↓, ふさげられる】
ᠬᠠᠰᠢᠬᠤ
(xasixu)
xaʃɪx
хаших
【to obstruct, stop, block】【堵, 截, 挡, 拦, 阻挡】【ふさぐ】
ᠬᠥᠷᠥᠰᠥ
(xörösö)
xors
хөрс
【topsoil, soil, earth】【 土, 土壤, 地皮】【土壌, 表土, 土地】
ᠰᠢᠮᠡᠳᠬᠦ
(simedxü)
ʃimdə̌x
шимтэх
【to penetrate into, become absorbed, become soaked】【渗入, 浸入】【しみ込む】(注)(Note)
ᠪᠣᠯᠬᠣᠷ
(bolxor)
bɔlxɔ:r
болохоор
【because】【因为, 由于】【...から, ...のために】
ᠠᠮᠠᠷᠬᠠᠨ
(amarxan)
amǎrxǎn
амархан
【easily】【容易地】【容易に】
ᠦᠶᠡᠷᠯᠡᠬᠦ
(üyerlexü)
ujirlə̌x
үерлэх
【to inundate, overflow, flood】【泛滥, 发大水, 洪水泛滥】【洪水になる, あふれる】
ᠬᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠣᠷᠣᠭᠠᠨ
(xur-a boroɣan)
xʊr bɔrɔ:n
хур бороон (注)(Note)
【rain】【雨水】【雨】
ᠴᠥᠭᠡᠨ
(čögen)
ʧo:n
цөөн
【few, less】【少】【少ない, わずかの】
ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ
(ularil)
ʊl,rǎl
улирал
【season】【季节】【季節】
ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ
(edeger)
ədgə:r
эдгээр
【these】【这些】【これらの, それらの】
ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠮᠵᠢ
(xadaɣalamǰi)
xadgǎlǎmʤ
хадгаламж
【depository, storehouse】【存放, 储蓄, 贮藏】【保管所, 貯蔵所, 倉庫】
ᠬᠡᠰᠡᠭ
(xeseg)
xəsə̌g
хэсэг
【part, piece】【部分】【部分】
ᠭᠣᠷᠣᠬ᠎ᠠ
(ɣorox-a)
gɔrx
горхи
【small river, stream】【小河, 小溪】【小川, 流れ】
ᠤᠷᠤᠰᠬᠤ
(urusxu)
ʊrsǎx
урсах
【to flow, run】【流】【流れる】
ᠲᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ
(tariy-a)
tærɪa
тариа
【grain, corn】【庄家, 农作物】【穀物, 農作物】
ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
(tariyan ɣaǰar)
tærɪan gaʤɪr
тариан газар
【farmland, cropland】【田地, 农田】【農地】
ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ
(belčiger)
bəlʧə:r
бэлчээр (注)(Note)
【pasture, grazing land】【牧场, 草场】【牧草地, 放牧場】
ᠤᠮᠳᠠᠯᠠᠬᠤ
(umdalaxu)
ʊndlǎx
ундлах
【to quench thirst】【解渴】【渇きをいやす】
ᠦᠨᠳᠦᠰᠦ
(ündüsü)
undə̌s
үндэс
【root】【根, 根子】【根, 根っこ】
ᠰᠢᠩᠭᠡᠬᠦ
(singgexü)
ʃiŋgə̌x
шингэх
【to soak】【渗入, 渗透】【しみ込む】
ᠠᠭᠠᠷ
(aɣar)
agǎ:r
агаар
【air, atmosphere】【空气, 大气】【空気, 大気】
ᠠᠭᠤᠷᠰᠢᠬᠤ
(aɣursixu)
ʊ:rʃɪx
уурших
【to evaporate】【气化, 蒸发】【蒸発する, 気化する】
ᠣᠢᠲᠤ ᠣᠷᠣᠨ
(oitu oron)
œ:t ɔrɔ̌n
ойт орон
【forested areas】【有树林的地方, 林区】【森のある地域】
ᠳᠠᠬᠢᠨ
(daxin)
dæxɪn
дахин
【again】【再一次】
ᠴᠢᠭᠢᠭ᠌
(čigig)
ʧi:g
чийг
【moisture, humidity】【潮气, 水分, 湿气】【湿気, 水分】
ᠬᠣᠯᠠ
(xola)
xɔl
хол
【far】【远远】【遥かに】
ᠥᠨᠳᠥᠷ
(öndör)
ondǒr
өндөр
【high】【高】【高い】
ᠪᠥᠭᠡᠳ
(böged)
bogo:d
бөгөөд
【and】【和, 及, 以及】【〜であって, 〜で】
ᠲᠡᠨᠳᠡᠬᠢ
(tendexi)
təndə̌x
тэндэх
【of that place】【那里的, 那边的】【そこ(あそこ)にある】
ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ
(xemǰiy-e)
xəmʤə:
хэмжээ
【level, extent】【水平, 程度】【水準】
ᠡᠯᠪᠡᠭ
(elbeg)
əlbə̌g
элбэг
【abundant, plentiful】【富足, 丰富】【豊富, たくさんの】
(词汇 2)(Vocab 2) (回文章)(Back to passage)
ᠪᠦᠷᠬᠦᠭᠳᠡᠬᠦ
(bürxügdexü ~ börxögdexü)
burxə̌gdə̌x ~ borxǒgdǒx
бүрхэгдэх
【(passive of ᠪᠦᠷᠬᠦᠬᠦ)↓, to be covered】【(ᠪᠦᠷᠬᠦᠬᠦ的被动态)↓, 被覆盖, 被遮盖】【(ᠪᠦᠷᠬᠦᠬᠦの受動態)↓, 覆われる】
ᠪᠦᠷᠬᠦᠬᠦ
(bürxüxü ~ börxöxü)
burxə̌x ~ borxǒx
бүрхэх
【to cover】【覆盖, 遮盖】【覆う】
ᠭᠠᠳᠠᠷᠭᠤ
(ɣadarɣu)
gadrǎg ~ gadǎrgʊ:
гадарга ~ гадаргуу
【surface】【外表, 表面】【表面】
ᠰᠢᠷᠠᠭᠳᠠᠬᠤ
(siraɣdaxu)
ʃarǎgdǎx
шарагдах
【(passive of ᠰᠢᠷᠠᠬᠤ)↓, to be burnt, exposed, roasted】【(ᠰᠢᠷᠠᠬᠤ的被动态)↓, 晒, 暴晒】【(ᠰᠢᠷᠠᠬᠤの受動態)↓, 焼ける】
ᠰᠢᠷᠠᠬᠤ
(siraxu)
ʃarǎx
шарах
【to be burnt, exposed, roasted】【晒, 暴晒】【焼ける】
ᠮᠥᠷᠲᠡᠭᠡᠨ
(mörtegen)
morto:n
мөртөөн (注)(Note)
【despite, notwithstanding】【反而】【なのに】
ᠠᠭᠤᠷᠰᠢᠭᠤᠯᠬᠤ
(aɣursiɣulxu)
ʊ:rʃʊ:lǎx
ууршуулах
【(passive of ᠠᠭᠣᠷᠰᠢᠬᠤ)↑, to be evaporated】【(ᠠᠭᠣᠷᠰᠢᠬᠤ的被动态)↑, 气化, 蒸发】【(ᠠᠭᠣᠷᠰᠢᠬᠤの受動態)↑, 蒸発する, 気化する】
ᠳᠠᠬᠢ
(daxi)
dæ:x
дахь
【..which is in the...】【在...的】【における】
ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠢᠯᠴᠢ
(xalaɣun ilči)
xalʊ:n ilʧ
халуун илч
【heat, warmth】【热, 热气, 热量】【熱, 温度】
ᠲᠠᠰᠤᠷᠠᠯᠲᠠ ᠦᠭᠡᠢ
(tasuralta ügei)
tasrǎltgui
тасралтгүй
【continuously, incessantly】【不断地, 不停地】【継続的に, 絶えることなく】
ᠰᠢᠩᠭᠡᠭᠡᠬᠦ
(singgegexü)
ʃiŋgə:x
шингээх
【to cause to absorb】【吸收】【吸収する, 吸い込む】
ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ
(baɣuraɣulxu)
bʊ:rʊ:lǎx
бууруулах
【(causative of ᠪᠠᠭᠣᠷᠠᠬᠤ)↓, to diminish, lessen】【(ᠪᠠᠭᠣᠷᠠᠬᠤ的使动态)↓, 降低】【(ᠪᠠᠭᠣᠷᠠᠬᠤの使役態)↓, 弱くする, 下げる】
ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠬᠤ
(baɣuraxu)
bʊ:rǎx
буурах
【to diminish, weaken, become less】【衰弱, 衰落, 退, 减退, 下降, 减弱】【弱くなる, 下がる】
ᠡᠢᠮᠦ ᠡᠴᠡ
(eimü eče)
i:mə:s
иймээс
【thus】【因此, 因而, 所以】【このため, だから】
ᠵᠤᠨ
(ǰun)
ʤʊn
зун
【summer】【夏天, 夏季】【夏】
ᠳᠣᠲᠣᠷᠠᠬᠢ
(dotoraxi)
dɔtrɔ̌x
доторх
【..which is inside..., inner】【里面的, 里边的】【中の, 中にある, 内部の】
ᠠᠭᠠᠷ ᠦᠨ ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠨ
(аɣar ün dulaɣan)
aga:ri:n dʊla:n
агаарын дулаан (注)(Note)
【air temperature】【气温】【気温】
ᠳᠤᠰ
(tus)
tʊs
тус
【aforementioned, said, given, ...in question】【本, 该, 这, 此】【この, 当該の】
ᠬᠣᠲᠠ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤ
(xota balɣasu)
xɔt balgǎs
хот балгас
【towns and cities】【城镇】【都市と町】
ᠬᠡᠳᠦ
(xedü)
xəd
хэд
【several】【几】【何...か】
ᠭ᠌ᠷᠠᠳᠦ᠋ᠰ
(gradüs)
gɪra:dǎs
градус (注)(Note)
【degree】【度】【度】
ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ
(door-a)
dɔ:r
дор
【down】【下, 下边, 下面】【下へ】
ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ
(aburɣu)
abrǎg
аврага
【giant, huge】【巨大的】【巨大な】
ᠰᠢᠬᠦᠷ
(sixür)
ʃuxə̌r
шүхэр
【umbrella】【伞】【傘】
ᠮᠡᠲᠦ
(metü)
mət
мэт
【like】【仿佛, 好像, ...似的】【のように】
ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ
(türgen)
turgə̌n
түргэн
【quickly】【快, 快速】【早く】
ᠲᠡᠢᠮᠦ ᠡᠴᠡ
(teimü eče)
ti:mə:s
тиймээс
【thus】【因此, 由此】【このため, だから】
ᠬᠦᠢᠲᠡᠷᠡᠬᠦ
(xüiterexü)
xuitrə̌x
хүйтрэх
【to become cold】【便冷】【寒くなる】
ᠮᠥᠨ ᠴᠦ
(mön ču)
mon ʧ
мөн ч
【still】【还是, 也是, 仍然是】【まだ】
ᠳᠤᠪ ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠨ
(dub dulaɣan)
dʊb dʊla:n
дув дулаан
【very warm, warm as toast】【很暖和】【すごく暖かい】

4. Notes4. 备注(目前没有中文版)

ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢ Some teachers (from Eastern IM) pronounced this as xamgalagʧ / хамгалагч. (回去) (Back)
ᠣᠢ ᠰᠢᠭᠤᠢ œ: ʃʊgʊɪ / ой шугуй 'forest forest' = 'forest' (cf Chinese 森林 sēnlín). Appears to be more common in IM than M. (回去) (Back)
ᠰᠠᠯᠬᠢ ᠰᠢᠭᠤᠷᠭ᠎ᠠ Also ᠰᠠᠯᠬᠢᠨ ᠰᠢᠭᠤᠷᠭ᠎ᠠ sælxin ʃʊ:rǎg / салхин шуурга (回去) (Back)
ᠪᠣᠷᠣᠭ᠎ᠠ 'Rain' is bɔrɔ:n / бороон in IM and bɔrɔ: / бороо in M. (回去) (Back)
ᠡᠪᠡᠰᠦ ᠮᠣᠳᠣ Өвс мод 'trees and grass', probably a calque on Chinese 草木 cǎomù, not commonly used in M. (回去) (Back)
ᠰᠢᠮᠡᠳᠬᠦ ᠰᠢᠩᠭᠡᠬᠦ ʃiŋgə̌x / шингэх may be more common in M. (回去) (Back)
ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ One teacher pronounced this as bəlʧə̌r / бэлчэр. (回去) (Back)
ᠮᠥᠷᠲᠡᠭᠡᠨ morto:n / мөртөөн in IM, normally morto: / мөртөө in M. (回去) (Back)
ᠠᠭᠠᠷ ᠦᠨ ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠨ aga:rin dʊla:n / агаaрын дулаан 'air warmth' = 'air temperature' is a calque on Chinese 气温 qìwēn (Japanese 気温 kion). Although агаарын дулаан is apparently not unknown in Mongolia, the more normal terms are температур or хэм, with агаарын дулаан having the specialised meaning 'aerothermal'. (回去) (Back)
ᠭ᠌ᠷᠠᠳᠦ᠋ᠰ gɪra:dǎs / градус 'degree' is a loan word from Russian. (回去) (Back)
Back to Top