Home首页 / Previous / Next上一个 / 下一个
||envelope
Mongolian language directory

Mongolian Conversation Lesson: 6 蒙语会话: 6

Mongolian script does not work properly on all systems or browsers. It may help to download Mongolian White Font. 有的系统和浏览器老蒙文文字显示不对。如果有问题的话,下载一下蒙古文白体

1. Mongol Bichig1. 老蒙文

(Hover cursor to see Inner Mongolian pronunciation) (光标悬停在文本上显示内蒙的口语发音)       

1᠄ ᠮᠢᠨᠣ ᠬᠦᠦ ᠲᠧᠯᠸᠢᠰ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠳᠣᠷᠠᠲᠠᠢ᠃

2᠄ ᠡᠮᠡᠭᠡ ᠡᠳᠦᠷ ᠳᠣᠵᠢ ᠷᠠᠳᠢᠣ᠋ ᠰᠣᠨᠣᠰᠣᠨ᠎ᠠ᠃

3᠄ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠳᠦᠬᠦᠮ ᠵᠢ ᠪᠣᠳᠣᠵᠣ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠸᠢᠳᠢᠣ᠋ ᠠᠪᠣᠪᠠ᠃

4᠄ ᠵᠢᠵᠢᠭ᠌ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠬᠦᠯᠳᠡᠭᠡᠭᠦᠷ ᠣᠳᠣ ᠵᠠᠷᠣᠵᠣ ᠬᠦᠷᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠵᠡᠢ᠃

5᠄ ᠬᠣᠲᠠ ᠠᠢᠯ ᠳᠤ ᠠᠭᠠᠷ ᠠᠷᠢᠭᠣᠳᠬᠠᠭᠣᠷ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯ ᠰᠠᠢᠨ᠃

6᠄ ᠲᠡᠢᠮᠦ ᠣᠯᠠᠨ ᠬᠣᠪᠴᠠᠰᠣ ᠵᠢ ᠣᠭᠢᠶᠠᠭᠣᠷ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯ ᠣᠭᠢᠶᠠᠵᠤ ᠳᠡᠢᠯᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ᠃

7᠄ ᠺᠣᠮᠫᠢᠦ᠋ᠲ᠋ᠧᠷ ᠣᠳᠣ ᠲᠣᠳᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠣᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ ᠵᠢᠨ ᠴᠡᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠯ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃

8᠄ ᠮᠠᠨ ᠦ ᠬᠡᠷ ᠦᠨ ᠬᠠᠭᠣᠴᠢᠨ ᠠᠭᠠᠷ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠣᠯᠣᠭᠴᠢ ( ᠴᠢ) ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠪᠣᠯᠬᠣ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠ᠃

9᠄ ᠴᠡᠭᠢᠯᠭᠠᠨ ᠰᠣᠷᠢᠨᠵᠢᠨ ᠵᠣᠣᠬ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠣᠭᠣᠯᠠ ᠬᠢᠬᠦ ᠳᠤ ᠲᠣᠩ ᠳᠦᠬᠦᠮ ᠶᠣᠮ᠃

10᠄ ᠪᠢᠴᠢᠯ ᠳᠣᠯᠭᠢᠶᠠᠨ ᠵᠣᠣᠭ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠰᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠭᠢᠷ ᠲᠦᠮᠦᠰᠦ ᠣᠨᠴᠠᠭᠠᠢ ᠠᠮᠲᠠᠲᠠᠢ ᠶᠣᠮ᠃

11᠄ ᠲᠠ ᠦ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠭᠡᠷ ᠵᠣᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠰᠠᠩᠰᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠳᠡᠭ ᠤᠤ?︎

mini: xu: telwis uʤɪʤ dʊrtæ:

əmə: odǒr bur ara:ʤʊ: sɔnsɔ̌nɔ:

ʤuʤig uʤɪxə̌d doxǒmi: bɔdɔ̌ʤ ʃin wi:diɔ abǎb

ʤiʤig ʧæxɪlga:n xoldə:gur ɔdɔ: ʤarʤ xurə̌xgui bɔlʤe:

xɔt æ:ld aga:r ærɪʊtgʊ:rtæ: bɔl sæ:n

ti:m ɔlɔ̌n xʊbʧǎsi: ʊga:gʊ:r maʃɪngui bɔl ʊga:ʤ di:lə̌xgui

kɔmpiuter ɔdɔ: dʊtǎʤ bɔlʃgui gər buli:n ʧæxɪlga:n xərə̌gsə̌l

manæ: gəri:n xʊʧin aga:r tœxrʊ:lǎgʧi: xərə̌glə̌x bɔlɔ̌xgui bɔlɔ̌b

ʧæxɪlga:n сɔрɔ̌nʤɔ̌n ʤʊ:xa:r xɔ:l xi:xə̌d tʊŋ doxǒm jum

biʧil dœlgɪɔn ʤʊ:xa:r ʃarǎgsǎn ʃixə̌r toms ɔnʧgœ: amttæ: jum

tani: albǎn gər ʤʊnda:n ʧæxɪlga:n səŋs xərə̌gə̌ldə̌g u:?

2. Cyrillic2. 新蒙文

1. Миний хүү телвис үзэх дуртай.

2. Эмээ өдөр туж радио сонсоноо.

3. Жүжиг үзэхэд дөхөмийг бодож шинэ видио авав.

4. Жижиг цахилгаан хөлдээгүр одоо зарж хүрэхгүй болжээ.

5. Хот айлд агаар ариутгууртай бол сайн.

6. Тийм олон хувцасыг угаагуур машингүй бол угааж дийлэхгүй.

7. Комьпьютер одоо дутаж болшгүй гэр бүлийн цахилгаан хэрэгсэл болжээ.

8. Манай гэрийн хуучин агаар тохируулагчийг хэрэглэх болохгүй болов.

9. Цахилгаан соронзон зуухаар хоол хийхэд тон дөхөм юм.

10. Бичил долгион зуухаар шарагсан шихэр төмс онцгой амттай юм.

11. Tаны албан гэр зундаа цахилгаан сэнс хэрэглэдэг үү?


3. Vocab 3. 词汇 3. 語彙

ᠬᠦᠦ
(xüü)
xuu
хүү
【son】 【儿子】
ᠲᠧᠯᠸᠢᠰ
(tᴇlwis)
telwis
телвис (注)(Note)
【TV】 【电视】
ᠦᠵᠡᠬᠦ
(üǰexü)
uʤix
үзэх
【to look, watch】【看】
ᠳᠣᠷᠠᠲᠠᠢ
(duratai)
dʊrtæ:
дуртай
【to like】 【喜欢】
ᠡᠮᠡᠭᠡ
(emege)
əmə̌g ~ əmə:
эмэг, эмээ
【person of grandmother's generation, granny】【祖母】
ᠡᠳᠦᠷ ᠳᠣᠵᠢ
(edür tʊʤ)
odǒr tʊʤ
өдөр туж
【all day】【整天】
ᠷᠠᠳᠢᠣ᠋
(radio)
ara:ʤʊ:
радио
【radio】【收音机】
ᠰᠣᠨᠣᠰᠬᠤ
(sonosxu)
sɔnsɔ̌x
сонсох
【to hear, to listen】 【听, 听到, 听见】
ᠵᠦᠴᠦᠭᠡ
(ǰüčüge)
ʤuʤig
жүжиг
【play, theatrical performance】 【剧, 戏剧】
ᠳᠦᠬᠦᠮ
(dögöm ~ döxöm)
dogǒm ~ doxǒm
дөхөм (注)(Note)
【convenient】【便利, 便当, 方便】
ᠪᠣᠳᠣᠬᠤ
(bodoxu)
bɔdɔ̌x
бодох
【to think】 【想, 思量, 思考】
ᠰᠢᠨ᠎ᠡ
(sin-e)
ʃin
шинэ
【new】 【新】
ᠸᠢᠳᠢᠣ᠋
(widio)
wi:diɔ
видио (注)(Note)
【VCR】 【录像机】
ᠠᠪᠣᠠᠬᠤ
(abaxu)
abǎx
авах
【to buy, get】 【买, 拿到】
ᠵᠢᠵᠢᠭ᠌
(ǰiǰig)
ʤiʤig
жижиг
【small, little】 【小, 小小的, 微小的】
ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ
(čaxilɣan)
ʧæxɪlga:n
цахилгаан
【electric】 【电】
ᠬᠦᠯᠳᠡᠭᠡᠭᠦᠷ
(xöldegegür)
xoldə:gur
хөлдээгүр (注)(Note)
【refrigerator】 【冰箱】
ᠣᠳᠣ
(odo)
ɔdɔ:
одоо
【now】 【现在】
ᠵᠠᠷᠣᠵᠣ
(ǰarxu)
ʤарǎx
зарах (注)(Note)
【to use】 【用】
ᠬᠦᠷᠬᠦ ᠦᠭᠡ
(xürxü ügei)
xurə̌xgui
хүрэхгүй
【insufficient, incomplete】 【够不着】
ᠬᠣᠲᠠ ᠠᠢᠯ
(xota ail)
xɔt æ:l
хот айл
【city】 【城市】
ᠠᠭᠠᠷ ᠠᠷᠢᠭᠣᠳᠬᠠᠭᠣᠷ
(aɣar ariɣudxaɣur)
aga:r ærɪʊtgʊ:r
агаар ариутгуур (注)(Note)
【air purifier】 【空气净化器】
ᠣᠯᠠᠨ
(olan)
ɔlɔ̌n
олон
【many】 【许多】
ᠬᠣᠪᠴᠠᠰᠣ
(xubčasu)
xʊbʧɪs
хувцас
【clothing】 【衣服, 服装】
ᠣᠭᠢᠶᠠᠭᠣᠷ ᠮᠠᠰᠢᠨ
(uɣiyaɣur masin)
ʊga:gʊ:r maʃɪn
угаагуур машин (注)(Note)
【washing machine】 【洗衣机】
ᠣᠭᠢᠶᠠᠵᠤ
(uɣiyaxu)
ʊga:x
угаах
【to wash】 【洗点】
ᠳᠡᠢᠯᠬᠦ
(deilxü)
di:lə̌x
дийлэх (注)(Note)
【to be able to】 【能够, 胜任, 做得住】
ᠺᠣᠮᠫᠢᠦ᠋ᠲ᠋ᠧᠷ
(kompiütᴇr)
kɔmpiuter
компюутер
【computer】 【电脑】
ᠳᠣᠲᠠᠬᠤ
(dutaxu)
dʊtǎx
дутах
【to be insufficient, lacking】 【缺, 缺欠, 缺少】
ᠪᠣᠯᠣᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ
(bolosi ugei)
bɔlɔ̌šgui
болошгүй
【to be unable to】【不可能的】
ᠬᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ
(ger büli ~ ger böli)
gər bul ~ ger bol
гэр бүл
【family】【家属】
ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠯ
(xeregsel)
xərə̌gsə̌l
хэрэгсэл
【appliance】【用品, 用具】
ᠬᠠᠭᠣᠴᠢᠨ
(xaɣučin)
xʊ:ʧin
хуучин
【old】【旧】
ᠠᠭᠠᠷ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠣᠯᠣᠭᠴᠢ
(аɣар toxiraɣoloɣči)
aga:r tœxrʊ:lǎgʧ
агаар тохируулагч (注)(Note)
【air conditioner】【空调】
ᠰᠣᠷᠢᠨᠵᠢᠨ ᠵᠣᠣᠬ᠎ᠠ
(sorinǰin ǰoox-a)
sɔrɔ̌nʤɪn ʤʊ:x
соронзон зуух (注)(Note)
【induction range】【电磁炉】
ᠲᠣᠩ
(tung ~ tong)
tʊŋ ~ tɔŋ
тон
【very】 【很, 非常】
ᠪᠢᠴᠢᠯ ᠳᠣᠯᠭᠢᠶᠠᠨ ᠵᠣᠣᠬ᠎ᠠ
(bičil dolgiyan ǰoox-a)
biʧil dœlgɪɔn ʤʊ:x
бичил долгион зуух (注)(Note)
【microwave oven】【微波炉】
ᠰᠢᠷᠠᠬᠤ
(siraxʊ)
ʃarǎx
шарах
【to roast】【烤, 烧】
ᠰᠢᠬᠢᠷ ᠲᠦᠮᠦᠰᠦ
(sixir tömösö)
ʃixə̌r toms
шихэр төмс (注)(Note)
【sweet potato】【白薯, 红薯】
ᠰᠢᠬᠢᠷ
(sixir)
ʃixə̌r
шихэр
【sugar】 【糖】
ᠣᠨᠴᠠᠭᠣᠢ
(ončiɣoi)
ɔnʧgœ:
онцгой
【especially】【特别】
ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠭᠡᠷ
(alban ger)
albǎn gər
албан гэр (注)(Note)
【office】【办公室】
ᠵᠣᠨ
(ǰun)
ʤʊn
зун
【summer】【夏天, 夏季】【夏】
ᠴᠡᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠰᠡᠩᠰᠡ
(čaxilɣan sengse)
ʧæxɪlga:n səŋs
цахилгаан сэнс
【electric fan】【电风扇】

4. Notes4. 备注(目前没有中文版)

This is basically a list of sentences using the names of electrical appliances than a conversation. As might be expected, this is a fruitful area for M/IM differences.

ᠲᠧᠯᠸᠢᠰ ᠲᠧᠯᠸᠢᠰ telvis телвис is the IM form. M uses ᠲᠧᠯᠧᠸᠢᠽ televiz телевиз or (officially) ᠵᠢᠷᠣᠭᠲᠣ ʤʊrǎgt зурагт. (回去) (Back)
ᠲᠦᠬᠦᠮ ᠲᠦᠬᠦᠮ is either doxǒm дөхөм or dogǒm дөгөм in IM. M uses only doxǒm дөхөм.(回去) (Back)
ᠸᠢᠳᠢᠣ᠋ ᠸᠢᠳᠢᠣ᠋ widio видио refers to a video player. M appears to use ᠸᠢᠳᠧᠣ᠋ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠣᠯᠣᠭᠴᠢ wideo tɔglʊ:lǎgʧ видео тоглууулагч for the same thing. (回去) (Back)
ᠬᠦᠯᠳᠡᠭᠡᠭᠦᠷ ᠬᠦᠯᠳᠡᠭᠡᠭᠦᠷxoldə:gur хөлдээгүр is IM for refrigerator. Strangely, it is found in Chinese-Mongolian dictionaries but not in Mongolian-Chinese. In M, a refrigerator is known as ᠬᠦᠷᠦᠭᠡᠭᠴᠢ xorgǒgʧ хөргөгч. (回去) (Back)
ᠵᠠᠷᠣᠬᠤ ᠵᠠᠷᠣᠬᠤ ʤarǎx зарах means 'to use' (among other things) in IM, but in M now generally means 'to sell'. (回去) (Back)
ᠠᠭᠠᠷ ᠠᠷᠢᠭᠣᠳᠬᠠᠭᠣᠷ The Mongolian term for an air purifier is ᠠᠭᠠᠷ ᠴᠡᠪᠡᠷᠰᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠴᠢ aga:r ʧəbə̌rʃu:lə̌gʧ агаар цэвэршүүлэгч. (回去) (Back)
ᠣᠭᠢᠶᠠᠭᠣᠷ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠣᠭᠢᠶᠠᠭᠣᠷ ᠮᠠᠰᠢᠨ ʊga:gʊr maʃɪn угаагуур машин is IM for 'washing machine'. M uses ᠣᠭᠢᠶᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠮᠠᠰᠢᠨ ʊga:lgi:n maʃɪn угаалгын машин. (回去) (Back)
ᠳᠡᠢᠯᠬᠦ The term ᠳᠡᠢᠯᠬᠦ di:lə̌x дийлэх means 'to conquer, defeat, vanquish', but in IM is used to mean 'to be able to', with a similar meaning to ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ʧɪdǎx чадах. (回去) (Back)
ᠠᠭᠠᠷ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠣᠯᠣᠭᠴᠢ IM uses ᠠᠭᠠᠷ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠣᠯᠣᠭᠴᠢ aga:r tœxrʊ:lǎgʧ агаар тохируулагч for 'air conditioner'. M appears to use terms like ᠠᠭᠠᠷᠵᠢᠭᠣᠯᠬᠣ ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠯ aga:rʤʊ:lǎx xərə̌gsə̌l агааржуулах хэрэгсэл and ᠠᠭᠠᠷᠵᠢᠭᠣᠯᠠᠭᠴᠢ aga:rʤʊ:lǎgʧ агааржуулагч. (回去) (Back)
ᠰᠢᠬᠢᠷ ᠲᠦᠮᠦᠰᠦ ᠰᠢᠬᠢᠷ ᠲᠦᠮᠦᠰᠦ ʃixə̌r toms шихэр төмс is IM for 'sweet potato'. While common enough in China (including IM), these are relatively uncommon in M. Dictionaries list names such asᠰᠢᠬᠢᠷᠯᠢᠭ ᠲᠦᠮᠦᠰᠦ ʃixə̌rlə̌g toms чихэрлэг төмс and ᠰᠢᠬᠢᠷ ᠲᠦᠮᠦᠰᠦ ʃixə̌r toms чихэр төмс. (回去) (Back)
ᠴᠡᠭᠢᠯᠭᠠᠨ ᠰᠣᠷᠢᠨᠵᠢᠨ ᠵᠣᠣᠬ᠎ᠠ ᠴᠡᠭᠢᠯᠭᠠᠨ ᠰᠣᠷᠢᠨᠵᠢᠨ ᠵᠣᠣᠬ᠎ᠠ ʧæxɪlga:n sɔrɔ̌nʤɪn ʤʊ:x цахилгаан соронзон зуух means 'electromagnetic range' (cf Chinese 电磁炉) and is what is known in English as an 'induction range (cooktop/ stove)'. The English name is an abbreviation of 'electromagnetic induction'. For the same apparatus, M generally uses ᠢᠨᠳᠦ᠋ᠺᠼ ᠫᠯᠢᠲ᠋ᠺᠠ indukʦi plitka индукци плитка or ᠢᠨᠳᠦ᠋ᠺᠼ ᠦᠨ ᠫᠯᠢᠲ᠋ᠺᠠindukʦin plitka индукцын плитка. ᠢᠨᠳᠦ᠋ᠺᠼ indukʦ индукци (from Russian) is an abbreviation of ᠴᠡᠭᠢᠯᠭᠠᠨ ᠰᠣᠷᠢᠨᠵᠢᠨ ᠢᠨᠳᠦ᠋ᠺᠼ ʧæxɪlga:n sɔrɔ̌nʤɪn indukʦ цахилгаан соронзон индукц ('electromagnetic induction'). ᠫᠯᠢᠲ᠋ᠺᠠplitka плитка 'stove' is also from Russian. Just for fun, 'electromagnetic induction' in IM is ᠴᠡᠭᠢᠯᠭᠠᠨ ᠰᠣᠷᠢᠨᠵᠢᠨ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡ ʧæxɪlga:n sɔrɔ̌nʤɪn nolo: цахилгаан соронзон нөлөө. (回去) (Back)
ᠪᠢᠴᠢᠯ ᠳᠣᠯᠬᠢᠶᠠᠨ ᠵᠣᠣᠭ᠎ᠠ ᠪᠢᠴᠢᠯ ᠳᠣᠯᠬᠢᠶᠠᠨ ᠵᠣᠣᠭ᠎ᠠbiʧil dœlgɪɔn ʤʊ:x бичил долгион зуух (cf Chinese 微波炉) is the IM term for 'microwave oven'. M uses the virtually identical term ᠪᠢᠴᠢᠯ ᠳᠣᠯᠬᠢᠶᠠᠨ ᠦ ᠵᠣᠣᠭ᠎ᠠ biʧil dœlgɪɔni: ʤʊ:x бичил долгионы зуух, although more common terms are ᠰᠢᠷᠠᠬᠤ ᠱᠦᠭᠦᠢ ʃарǎx ʃu:ge: шарах шүүгээ and particularly the Russian borrowing пээч pe:ʧ. (回去) (Back)
ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠭᠡᠷ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠭᠡᠷalbǎn ger албан гэр in M is more usually ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ albǎn gaʤɪr албан газар in M. (回去) (Back)
Back to Top