HARRY POTTER PROJECT
envelope

 

The High Inquisitor's Order Banning Teachers from Giving Out Extraneous Information (Book 5)

The second order of the High Inquisitor of Hogwarts appears at Book 5 Chapter 25 (The Beetle at Bay). It is much simpler than the first, which was a long, legalistic order banning student organisations.

The second order appeared after the mass breakout from Azkaban and banned teachers from giving students information not related to their classes. Umbridge's habit of issuing orders on the smallest pretext is a parody, although a frightening one, of bureaucratic megalomania.

English

BY ORDER OF THE HIGH INQUISITOR OF HOGWARTS

Teachers are hereby banned from giving students any information that is not strictly related to the subjects they are paid to teach.

The above is in accordance with the Educational Decree Number Twenty-six.

Signed: Dolores Jane Umbridge, High Inquisitor

The order itself is only one sentence. The words stating the ban are in passive voice: 'Teachers are hereby banned from...', a bureacratic way of saying 'Teachers must not...'

The sentence contains two relative clauses:

    (1) any information that is not strictly related to the subjects...

    (2) the subjects they are paid to teach

The first is a restrictive or integrated relative clause -- indeed, 'any' requires a restrictive relative clause. The clause serves to delimit the information that teachers are banned from being given out, but does so in a negative way: information that is not related to their subjects.

The second is also a restrictive or integrated relative clause, limiting the subjects about which information about with information may be given (those which the teachers are paid to teach). The insertion of 'are paid to' here is a rather heavy-handed way of pointing out that teachers are under the control of Hogwarts, which pays them to do certain things and, more subtly, points out that they are economically dependent on Hogwarts for their livelihood, thus hinting that they could lose their jobs if they don't knuckle under. While heavy-handed in English, this expression is not necessarily obtrusive. 'That is what I am paid to do' is a common enough expression and does not draw undue attention to itself.

 

Simplified Chinese (China)

霍格沃次高级调查官令

兹禁止教师向学生提供任何与其任教科目无关的信息。

以上条例符合《第二十六号教育令》。

签名:
高级调查官
多洛雷斯・简・乌姆里奇

Huògéwōcì Gāojí Diàochá-guān Lìng

Zī jìnzhǐ jiàoshī xiàng xuésheng tígòng rènhé yǔ qí rènjiào kēmù wúguān de xìnxi.

Yǐshàng tiáolì fùhé "Dì èr-shí-liù jiàoyù lìng".

Qiānmíng:
Gāojí Diàochá-guān
Duōluòléisī Jiǎn Wūmǔlǐqí

The Chinese translation uses an economical Chinese expression to translate '(that) they are paid to teach: 其任教科目qí rènjiào kēmù meaning 'subjects that they are in charge of teaching'. rèn means 'to assume, undertake, hold, take up (a position)'. jiào means 'to teach'. The expression covers the meaning of 'the subjects they teach' and implies their duty and responsibility to do so correctly. It also sounds suitably bureaucratic. However, it doesn't convey the blatant tone of 'they are paid to teach'.

 

Traditional Chinese (Taiwan)

霍格華茲總督察令諭

今後教師們不得提供學生任何與課業無關的消息。

上述規定係依照教育章程第二十六條頒定。

簽署者:
桃樂絲·珍·恩不里居總督察

Huògéhuázī Zǒng Jiānchá Lìngyù

Jīnhòu jiàoshī-men bù dé tígòng xuésheng yǔ kèyè wúguān de xinx

Shàngshù guīdìng xì yīzhào Dì èr-shí-liù tiáo bāndìng.

Qiānshǔ-zhě:
Táolèsī Zhēn Ēnbùlǐjū Zǒng Jiānchá

The Taiwanese translator does not make even an oblique reference to 'subjects they are paid to teach'. Instead, it uses the word 課業 kèyè, meaning 'lessons, classwork, schoolwork'.

The use of 提供學生 tígòng xuésheng to mean 'provide to students' is grammatically marginal in standard Mandarin. The correct construction should use gěi or, more formally, xiàng, as in the Mainland translation.

 

Japanese

ホグワーツ高等尋問官令

  教師は、自分が給与の支払いを受けて教えている科目に厳密に関係すること以外は、生徒に対し、いっさいの情報を与えることを、ここに禁ず。

  以上は教育令第二十四号に則ったものである。

高等尋問官 ドローレス・ジェーン・アンブリッジ

Hoguwātsu Kōtō Jinmon-kan Rei

Kyōshi wa, jibun ga kyūyo no shi-harai o ukete oshiete iru kamoku ni genmitsu ni kankei suru koto igai wa, seito ni taishi, issai no jōhō o ataeru koto o, koko ni kinzu.

Ijō wa kyōiku-rei dai ni-jū-yon gō ni nottotta mono de aru.

Kōtō Jinmon-kan Dorōresu Jēn Anburijji

Somewhat surprisingly, the Japanese translator does translate the entire clause '(that) they are paid to teach'. It is both longer and more obtrusive than the English:

自分が給与の支払いを受けて教えている科目 Jibun ga kyūyo no shi-harai o ukete oshiete iru kamoku 'subjects oneself is receiving payment of salary (for) and teaching'.

'Giving students any information that is not strictly related to the subjects...' is expressed slightly differently from the English:

    科目に厳密に関係すること以外は kamoku ni genmitsu ni kankei suru koto igai wa 'apart from matters strictly related to the subjects...'

    生徒に対し、いっさいの情報を与えることを禁ず seito ni taishi, issai no jōhō o ataeru koto o kinzu 'ban the giving of any information to students'

 

Vietnamese

THEO LỆNH CỦA
Thanh tra Tối cao

Kể từ lúc này các giáo viên bị cấm chỉ không được cung cấp cho học sinh bất kỳ thông tin nào không liên quan đến các môn học mà họ được trả lương để dạy.

Thông báo trên được coi như
Đạo luật giáo dục Số Hai mưởi sáu.

Đã ký:
Dolores Jane Umbridge
Thanh tra Tối cao

As in the first order, the Vietnamese translator hews quite close to the English.

'Teachers are banned' uses the passive, as in English (các giáo viên bị cấm chỉ), followed, however, by an expression meaning 'may not give students...' (không được cung cấp cho học sinh).

'Subjects they are paid to teach' becomes các môn học mà họ được trả lương để dạy 'subjects that they receive salary to teach'.

The translation of the sentence 'The above is in accordance with the Educational Decree Number Twenty...' differs each time a decree appears.