HARRY POTTER PROJECT
envelope

 

The Ministry of Magic's Order Naming Umbridge Head of Hogwarts (Book 5)

Harry Potter and the Order of the Phoenix has three orders emanating from the hand of Dolores Umbridge, High Inquisitor of Hogwarts, in accordance with Ministry of Magic Educational Decrees.

The fourth order in the series emanates directly from the Ministry of Magic and is signed by the Minister for Magic himself, Cornelius Fudge. It announces that Umbridge has replaced Dumbledore as head of Hogwarts. The order appears at the start of Chapter 28, Snape's Worst Memory.

English

BY ORDER OF THE MINISTRY OF MAGIC

Dolores Jane Umbridge (High Inquisitor) has replaced Albus Dumbledore as Head of Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry.

The above is in accordance with the Educational Decree Number Twenty-eight.

Signed: Cornelius Oswald Fudge, Minister for Magic

 

Simplified Chinese (China)

魔法部令

    兹由多洛雷斯・简・乌姆里奇(高级调查官)接替阿不思・邓布利多出任霍格沃茨魔法学校校长。

    以上条例符合《第二十八号教育令》。

签名:
魔法部部长
康奈利・奥斯瓦尔德・福吉

Mófǎ-bù Lìng

Zī yóu Duōluòléisī Jiǎn Wūmǔlǐqí (Gāojí Diàochá-guān) jiētì Ābùsī Dèngbùlìduō chūrèn Huògéwōcì Mófǎ Xuéxiào xiàozhǎng.

Yǐshàng tiáolì fùhé "Dì èr-shí-bā jiàoyù lìng".

Qiānmíng:
Mófǎ-bù Bùzhǎng
Kāngnàilì Aòsīwǎ'ěrdé Fújí

 

Traditional Chinese (Taiwan)

    魔法部令諭

    總督察桃樂絲·珍·恩不里居已取代阿不思·鄧不利多成爲霍格華茲魔法與巫術學校新任校長。

    上述規定係依照教育章程第二十八條頒定。

    簽署者:
    康尼留斯 夫子, 魔法部長

Mófǎ-bù Lìngyù

Zǒng Jiānchá Táolèsī Zhēn Ēnbùlǐjū yǐ qǔdài Ābùsī Dèngbùlìduō chéng wéi Huògéhuázī Mófǎ yǔ Wūshù Xuéxiào xīnrèn Xiàozhǎng.

Shàngshù guīdìng xì yīzhào Dì èr-shí-bā tiáo bāndìng.

Qiānshǔ-zhě:
Táolèsī Zhēn Ēnbùlǐjū Zǒng Jiānchá

 

Japanese

魔法省令

ドローレス・ジェーン・アンブリッジ(高等尋問官)は
アルバス・ダンブルドアに代わりホグワーツ魔法魔術学校の校長に主任した。

  以上は教育令第二十八号に順うものである。

  魔法大臣 コーネリウス・オズワルド・ファッジ

Mahō-shō Rei

Dorōresu Jēn Anburijji (Kōtō Jinmon-kan) wa
Arubasu Danburudoa ni kawari Hoguwātsu Mahō Majutsu Gakkō no kōchō ni shunin shita.

Ijō wa kyōiku-rei dai ni-jū-hachi gō ni shitagau mono de aru.

Mahō Daijin Kōneriusu Ozwarudo Fajji

The different source from previous orders results in a slightly different rendering of the sentence 'The above is in accordance with the Educational Decree Number Twenty-eight'. に則ったものである ni nottotta mono de aru becomes に順うものである ni shitagau mono de aru.

 

Vietnamese

THEO LỆNH CỦA
Bộ Pháp thuật

Dolores Jane Umbridge (Than tra Tối cao)
đã thay thế Albus Dumbledore giữ chức vụ
Hiệu trưởng Trường Đào tạo Pháp sư và Phù thủy Hogwarts

Điều khoản trên thích ứng với
Đạo luật Giáo dục Số Hai mưởi tám.

Đã ký:
Cornelius Oswald Fudge
Bộ trưởng Bộ Pháp thuật

The translation of the sentence 'The above is in accordance with the Educational Decree Number Twenty...' differs each time a decree appears.