Le Petit Prince

Home >
envelope
site icon, link to home page

Un oiseau qui meurt as translated in 'The Little Prince'
(Chinese, Japanese, Vietnamese, and Mongolian)

At chapter 26 of The Little Prince, the narrator returns to find the little prince sitting on an old wall talking to a venomous yellow snake, discussing whether its venom is potent enough to dispatch him without prolonged suffering. After an unsuccessful attempt to kill the snake, the narrator catches the little prince in his arms. With a face as white as snow, the little prince looks gravely at the narrator and puts his arms around his neck.

This is when Saint Exupéry deploys one of his sudden startling images, poetic but strangely out of place: Je sentais battre son cœur comme celui d'un oiseau qui meurt, quand on l'a tiré à la carabine. "I felt his heart beating like the heart of a dying bird, shot with someone's rifle..." (Woods' translation).

It's an arresting image, pulling the reader up short with a gasp of horror; a wrenching image of violence, pain, sadness, and impending death.

The bird that was tiré à la carabine was clearly shot by a hunter. The French word carabine can be either a military or a hunting weapon, and here there is no doubt that it was a hunting weapon. Woods has translated this quite correctly as 'shot with someone's rifle'.

But this hunting context does not seem to have been fully grasped by many of the translators, as a look at certain aspects of the translation will reveal:

* What kind of bird did Saint-Exupery have in mind? Was he really thinking of a sparrow-sized bird?

* How is 'shot by someone's rifle' (Quand on l'a tiré à la carabine) translated in Chinese? Translating the simple word 'shot'. More importantly, what kind of gun was used?

* How is 'shot by someone's rifle' (Quand on l'a tiré à la carabine) translated in Japanese? What kind of gun was used?

* What is the heartbeat of a dying bird like? Is it a wild palpitation of terror? Or a weak, fading pulse? And is it up to the translator to spell this out?

* How is qui meurt ('dying') expressed in Chinese? (Sounds simple, doesn't it? Well, it's not.)

* How is qui meurt ('dying') expressed in Japanese? (Again, not so simple.)

* How is je sentais... 'I felt...' expressed? (Not so difficult in Chinese, but Japanese uses a few roundabout expresssions).

Plus a number of others. These will be answered in time, but first, here are the translations:

French English Chinese Japanese Vietnamese Mongolian

 

0 Original Je sentais battre son cœur comme celui d'un oiseau qui meurt, quand on l'a tiré à la carabine.  
English  
1 Woods 1943 I felt his heart beating, like the heart of a dying bird, shot with someone's rifle......  
2 Cuffe 1995 I could feel his heart beating, like a dying bird, brought down by a rifle shot.  
3 Testot-Ferry 1995 I could feel his heart beating, like the heart of a dying bird, shot with someone's rifle.  
4 Wakeman 1997 I could feel his heart beating like that of an injured bird dying of gunshot wounds.  
5 Howard 2000 I felt his heart beating like a dying bird's, when it's been shot.  
Chinese
1 Shī 1991 我感覺得到他微弱得心跳,彷彿中了來福槍彈的小鳥,氣若遊絲……
Wǒ gǎnjuéde-dào tā wéiruò-de xīntiào, fǎngfú zhòng le láifú-qiāng-dàn de xiǎo-niǎo, qìruó yóusī......
E
2 Sòng 1992 我覺得他的心像中彈垂死的鳥兒,跳得好厲害……
Wǒ juéde tā de xīn xiàng zhòng dàn chuísǐ de niǎor, tiào-de hǎo lìhai.....
E
3 Yáo 1994 我感覺到他的心跳聲,就像一隻遭受槍傷,垂死的鳥兒的心跳聲一樣……
Wǒ gǎnjué-dào tā de xīn tiàoshēng, jiù xiàng yī-zhī zāoshòu qiāngshāng, chuísǐ de niǎor de xīn tiàoshēng yīyàng.....
F
4 Chén 1998 我察覺到他的心跳就像是被槍擊中受傷而奄奄一息的小鳥一樣
Wǒ chájué-dào tā de xīntiào jiù xiàng shì bèi qiāng jīzhòng shòushāng ér yǎnyǎn yīxī de xiǎoniǎo yīyàng.
E
5 Wú 1999 我感覺出他的心跳,像被槍擊中垂死的鳥兒一樣
Wǒ gǎnjué-chū tā de xīntiào, xiàng bèi qiāng jīzhòng chúisǐ de niǎor yīyàng.
E
6 Lǐ & Yè 2000 我感覺到他的心跳,就像一隻被來福槍擊中垂死的小鳥兒一般
Wǒ gǎnjué-dào tā de xīntiào, jiù xiàng yī-zhī bèi láifú-qiāng jīzhòng chuísǐ de xiǎo-niǎor yībān.
E
7 Mǎ 2000 我感覺到他心的跳動,像是一隻被卡賓槍射中瀕臨死亡的鳥
Wǒ gǎnjué-dào tā xīn de tiàodòng, xiàng shì yī-zhī bèi kǎbīn-qiāng shèzhòng bīnlín sǐwáng de niǎo.
F
8 Máo 2000 我感觉到他的心跳,就象一只被猎枪击中了的将死之鸟
Wǒ gǎnjué-dào tā de xīntiào, jiù xiàng yī-zhī bèi liè-qiāng jīzhòng le de jiāng sǐ de niǎo.
F
9 Xuē 2000 我感到了他的心在怦怦地跳,象一只被枪击中的垂危的小鸟一般
Wǒ gǎn-dào le tā de xīn zài píngpíng de tiào, xiàng yī-zhī bèi qiāng jīzhòng de chuíwēi de xiǎo-niǎo yībān.
E
10 Zhōu 2000 我能感覺出他的心在跳動,可是那顆心臟猶如中彈後奄奄一息的鳥兒的心臟一般微弱
Wǒ néng gǎnjué-chū tā de xīn zài tiàodòng, kěshì nà kē xīnzàng yóurú zhòngdàn hòu yǎnyǎn yīxī de niǎor de xīnzàng yībān wéiruò.
F
11 Translator unknown 2000 我感到他的心就象一只被枪弹击中而濒于死亡的鸟的心脏一样在跳动着。
Wǒ gǎn-dào tā de xīn jiù xiàng yī-zhī bèi qiāngdàn jīzhòng ér bīn yú sǐwáng de niǎo de xīnzàng yīyàng zài tiàodòng-zhe.
F
12 Ài 2001 我感觉到他的心跳声,就像一只遭受枪伤,生命垂危的鸟儿的心跳声一样
Wǒ gǎnjué-dào tā de xīntiào-shēng, jiù xiàng yī-zhī zāoshòu qiāngshāng, shēngmìng chuíwēi de niǎor de xīntiào-shēng yīyàng.
F
13 Chén 2001 我聽見他的心跳,像隻中槍垂死的鳥兒
Wǒ tīng-jiàn tā de xīntiào, xiàng zhī zhòng qiāng chuísǐ de niǎor.
?
14 Mǎ 2001 我感到他的心,如同中彈瀕死的小鳥的心一樣,劇烈地跳動。
Wǒ gǎn-dào tā de xīn, rútóng zhòngdàn bīnsǐ de xiǎo-niǎo yīyàng, jùliè de tiàodòng.
F
15 Wú & Dǒng 2001 我感受得到他的心跳,像是一隻被人用卡賓槍擊中了的小鳥
Wǒ gǎnshòu-de-dào tā de xīntiào, xiàng shì yī-zhī bèi rén yòng kǎbīn-qiāng jīzhòng le de xiǎo-niǎo.
F
16 Zhāng 2001 我覺察得出他的心跳,像是被人用槍擊中了的小鳥,現正垂死邊緣奄奄待斃著
Wǒ juéchá-de-chū tā de xīntiào, xiàng shì bèi rén yòng qiāng jīzhòng le de xiǎo-niǎo, xiànzhèng chuísǐ biānyuán yǎnyǎn dàibī-zhě.
F
17 Dù 1998 我發覺到他的心跳,像是被人用槍擊中的小鳥,奄奄一息
Wǒ fājué-dào tā de xīntiào, xiàng shì bèi rén yòng qiāng jīzhòng de xiǎo-niǎo, yǎnyǎn yīxī.
E
18 Lǐ-1 2002 我感覺到他的心跳彷彿是中槍而氣若遊絲的鳥兒
Wǒ gǎnjué-dào tā de xīntiào fǎngfú shì zhòngqiāng ér qìruó yóusī de niǎor.
E
19 Lǐ-2 2002 我感觉到他的心跳动得就像只中了枪弹垂死的麻雀
Wǒ gǎnjué-dào tā de xīn tiàodòng de jiù xiàng zhī zhòng le qiāngdàn chuísǐ de máquè.
E
20 Zhōu 2002 我感觉到他的心跳,就像被枪弹击中濒临死亡的小鸟的心跳
Wǒ gǎnjué-dào tā de xīntiào, jiù xiàng bèi qiāngdàn jīzhòng bīnlín sǐwáng de xiǎo-niǎo de xīntiào.
F
21 Chéng 2003 我感觉到他的心跳,像一只被人射中、濒临死亡的小鸟的心跳声一般剧烈……
Wǒ gǎnjué-dào tā de xīntiào, xiàng yīzhī bèi rén shèzhòng, bīnlín sǐwáng de xiǎo-niǎo de xīntiào-shēng yībān jùliè......
E
22 Dài 2003 心跳得像是一只被来福枪击中的、即将死去的小鸟的心……
Xīn tiào de xiàng shì yī-zhī bèi láifú-qiāng jīzhòng de, jí jiāng sǐ-qu de xiǎo-niǎo de xīn......
E
23 Lín 2003 我感觉到他的心的狂跳,如同中弹濒死的小鸟
Wǒ gǎnjué-dào tā de xīn de kuángtiào, rútóng zhòngdàn bīnsǐ de xiǎo-niǎo.
F
24 Xū 2003 我可以感觉得到他的心跳,宛如中弹垂死的小鸟的心跳
Wǒ kěyǐ gǎnjué-de-dào tā de xīntiào, wǎnrú zhòngdàn chuísǐ de xiǎo-niǎo de xīntiào.
F
25 Zhèng 2003 我感到他的心脏像一只被子弹打中、快要断气的小鸟那样跳动着……
Wǒ gǎndào tā de xīnzàng xiàng yīzhī bèi zǐdàn dǎzhòng, kuài yào duànqì de xiǎo-niǎo nàyàng tiàodòng-zhe....
E
26 Bái 2004 我能感觉到,他的心脏跳得很厉害,就好像一只给猎枪射中了、就快要死了的小鸟似的……
Wǒ néng gǎnjué-dào, tā de xīnzàng tiào-de hěn lìhai, jiù hǎo xiàng yī-zhī gěi lièqiāng shèzhòng le, jiù kuài sǐ le de xiǎo-niǎo shì de....
E
27 Cāo & Féng 2004 我感觉到他的心跳,就像一只被枪打中,垂死的鸟儿……
Wǒ gǎnjué-dào tā de xīntiào, jiù xiàng yī-zhī bèi qiāng dǎzhòng, chuísǐ de niǎor....
E
28 Liú 2004 我感觉到他的心跳仿佛是中枪而气若游丝的鸟儿
Wǒ gǎnjué-dào tā de xīntiào fǎngfú shì zhòngqiāng ér qìruó yóusī de niǎor.
E
29 Lóng 2004 我感到他的心就像一只被枪弹击中而濒临于死亡的鸟的心脏一样在跳动着。
Wǒ gǎn-dào tā de xīn jiù xiàng yī-zhī bèi qiāngdàn jīzhòng ér bīnlín sǐwáng de niǎo de xīnzàng yīyàng zài tiàodòng-zhe.
F
30 Lǚ 2004 我能感觉到他的心跳,就像一只被枪击中的生命垂危的小鸟……
Wǒ néng gǎnjué-dào tā de xīntiào, jiù xiàng yī-zhī bèi qiāng jīzhòng de shēngmìng chuíwēi de xiǎo-niǎo....
E
31 Táng 2004 我感觉到他跳动的心脏,像是一只中弹的小鸟奄奄一息时的跳动,十分微弱。
Wǒ gǎnjué-dào tā tiàodòng de xīnzàng, xiàng shì yī-zhī zhòngdàn de xiǎo-niǎo yǎnyǎn yīxī shí de tiàodòng, shífēn wēiruò.
F
32 Wú 2004 我感觉到它的心跳,就像一只被枪弹击中而濒于死亡的小鸟一样,剧烈地跳动着……
Wǒ gǎnjué-dào tā de xīntiào, jiù xiàng yī-zhī bèi qiāngdàn jīzhòng ér bīnyú sǐwáng de xiǎo-niǎo yīyàng, jūliè de tiàodòng-zhe....
E
33 Yáng 2004 我覺得他的心跳,有如一隻被來福槍打到、瀕臨垂死邊緣的小鳥一般
Wǒ juéde tā de xīntiào, yǒu rú yī-zhī bèi láifú-qiāng dǎdào, bīnlín chuísǐ biānyuán de xiǎo-niǎo yībān.
E
34 Ài 2005 我感觉到他的心在微弱地跳动着,就像一只遭受枪伤而生命垂危的鸟儿那样
Wǒ gǎnjué-dào tā de xīn zài wéiruò de tiàodòng-zhe, jiù xIàng yī-zhī zāoshòu qiāngshāng ér shēngmìng chuíwēi de niǎor nàyàng.
E
35 Guō 2005 我感到他的心在微弱地跳动,像一只中弹的、临死的小鸟
Wǒ gǎn-dào tā de xīn zài wēiruò de tiàodòng, xiàng yī-zhī zhòngdàn de, línsǐ de xiǎo-niǎo.
F
36 Huáng 2005 我感到他的心跳,就像一只中弹垂死的鸟的心跳
Wǒ gǎndào tā de xīntiào, jiù xiàng yī-zhī zhòngdàn chúisǐ de niǎo de xīntiào.
F
37 Xiāo 2005 我感觉他的心跳犹如一只被打伤的、濒临死亡的鸟儿的心跳声
Wǒ gǎnjué-dào tā de xīntiào yōurú yī-zhī bèi dǎshāng de, bīnlín sǐwáng de niǎor de xīntiào-shēng.
F
38 Bā 2006 我感觉到他的心脏,就像一只被来福枪击中、行将死去的小鸟的心一样
Wǒ gǎnjué-dào tā de xīnzàng, jiù xiàng yī-zhī bèi láifú-qiāng jīzhòng, xíngjiāng sǐqù de xiǎo-niǎo de xīn yīyàng.
E
39 Chén & Huǒ 2006 我感到他的心脏微弱,就象一只被击中而濒于死亡的鸟的心脏一样在跳动着。
Wǒ gǎndào tā de xīnzàng wēiruò, jiù xiàng yīzhī bèi jīzhòng ér bīnyú sǐwáng de niǎo de xīnzàng yīyàng zài tiàodòngzhe.
F
40 Dà 2006 我感到他的心跳就像一只被来福枪射中的垂死的鸟儿的心跳一般……
Wǒ gǎn-dào tā de xīntiào jiù xiàng yī-zhī bèi láifú-qiāng shèzhòng de chuísǐ de niǎor de xīntiào yībān....
E
41 Hóng 2006 我感到他的心脏像一只被猎人的枪支击中,奄奄一息的小鸟的心脏那样跳动……
Wǒ gǎn-dào tā de xīnzàng xiàng yī-zhī bèi lièrén de qiāngzhī jīzhòng, yǎnyǎn yīxī de xiǎo-niǎo de xīnzàng nàyàng tiàodòng....
E
42 Liǔ 2006 我感到他的心在拼命跳动,就像一只中弹后即将死亡的小鸟
Wǒ gǎn-dào tā de xīn zài pīnmíng tiàodòng, jiù xiàng yī-zhī zhòngdàn hòu jíjiāng sǐwáng de xiǎo-niǎo.
F
43 Mǎ 2006 我感到他的心像一只被人用枪打中、奄奄一息的小鸟的心脏那样跳动……
Wǒ gǎn-dào tā de xīn xiàng yī-zhī bèi rén yòng qiāng dǎzhòng, yǎnyǎn yīxī de xiǎo-niǎo de xīnzàng nàyàng tiàodòng....
E
44 Zhōu 2006 我感到他的心跳得就像中了枪弹正在死去的小鸟
Wǒ gǎn-dào tā de xīn tiào de jiù xiàng zhòng le qiàngdàn zhèng zài sǐqù de xiǎo-niǎo.
F
45 Zǐ 2006 我能感觉到他的心跳声,就像一只遭受枪击,生命垂危的鸟儿的心跳一样
Wǒ néng gǎnjué-dào tā de xīntiào-shēng, jiù xiàng yī-zhī zāoshòu qiāngjī, shēngmìng chuíwēi de niǎor de xīntiào yīyàng.
F
46 Wáng & Qián 2008 我感觉到他的心跳象一只被枪击中就要死去的鸟儿
Wǒ gǎnjué-dào tā de xīntiào xiàng yīzhī bèi qiāng jīzhòng jiù yào sǐqù de niǎor.
F
47 Wú 2008 我觉得他的心就如同一只受到枪弹射击而垂死的鸟的心脏一般在狂跳着。
Wǒ juéde tā de xīn jiù rútóng yīzhī shòudào qiāngdàn shèjī ér chuísǐ de niǎo de xīnzàng yībān zài kuángtiào-zhe.
F
48 Féng 2010 我感到了他的心跳,就像一只中了步枪的垂死的小鸟,他的心跳是那么微弱......
Wǒ gǎn-dào le tā de xīntiào, jiù xiàng yī zhī zhòng le bùqiāng de chúisǐ de xiǎo-niǎo, tā de xīntiào shì nàme wéiruò....
E
49 Lín 2010 我感到他的心,像中弹濒危的小鸟的心脏一样,在剧烈跳动。
Wǒ gǎn-dào tā de xīn, xiàng zhòng-dàn bīn-wēi de xiǎo-niǎo de xīnzàng yīyàng, zài jūliè tiàodòng.
F
50 Wáng 2010 我感到他的心就像中弹濒死的小鸟的心脏一样狂跳。
Wǒ gǎn-dào tā de xīn jiù xiàng zhòng-dàn bīn-sǐ de xiǎo-niǎo de xīnzàng yīyàng kuáng-tiào.
F
51 Zhèng 2010 我感到他的心脏像一只被猎人的枪支击中、奄奄一息的小鸟的心脏那样跳动......
Wǒ gǎn-dào tā de xīnzàng xiàng yī-zhī bèi liè-rén de qiāngzhī jīzhòng, yǎnyǎn yīxī de xiǎo-niǎo de xīnzàng nàyàng tiàodòng.....
E
52 Yì ND Not available F
53 Translator unknown ND-1 我覺察得出他的心跳,像是被人用卡賓槍擊中了的小鳥奄奄待斃
Wǒ juéchá-de-chū tā de xīntiào, xiàng shì bèi rén yòng kǎbīn-qiāng jīzhòng le de xiǎo-niǎo yǎnyǎn-xīxī dàibī.
F
54 Translator unknown ND-2 Not available E
Adaptations
1a Chéng 2002 我可以感覺得到他的心跳,就像一隻瀕臨死亡的小鳥般微弱
Wǒ kěyǐ gǎnjué-de-dào tā de xīntiào, jiù xiàng yī-zhī bīnlíng sǐwáng de xiǎo-niǎo bān wéiruò.
?
3a Zhū 2004 我们的身体贴在一起,我能感受到他的心脏正脆弱地跳动着,就像一只因中弹而即将死去的鸟儿
Wǒmen de shēntǐ tiē zài yīqǐ, wǒ néng gǎnshòu-dào tā de xīnzàng zhèng cuìruò de tiàodòng-zhe, jiù xiàng yī-zhī yīn zhòngdàn ér jíjiāng sǐqù de niǎor.
F
4a Dòu & Liú 2005 我感到他的心就像一只濒于死亡的小鸟的心脏一样,在微弱地跳动着。
Wǒ gǎn-dào tā de xīn jiù xiàng yī-zhī bīnyú sǐwáng de xiǎo-niǎo de xīnzàng yīyàng, zài wēiruò de tiàodòng-zhe.
F
5a Fù 2006 我感到他的心就像一只被枪弹击中而濒于死亡的鸟的心脏一样,在剧烈地跳动着。
Wǒ gǎn-dào tā de xīn jiù xiàng yī-zhī bèi qiāngdàn jīzhòng ér bīn yú sǐwáng de niǎo de xīnzàng yīyàng, zài jūliè de tiàodòng-zhe.
F
Japanese  
1 Naitō 1953 王子さまの心臓は、鉄砲でうたれて、息も絶えそうになっている鳥の心臓のように、鼓動していました。
Ōjisama no shinzō wa, teppō de utarete, iki mo todaesō ni natte iru tori no shinzō no yō ni, kodō shite imashita.
F
2 Fujita 2005 ライフルでうちおとされ、いまにも死にかけている鳥のように、王子さまの心ぞうがみゃく打つのがわかった。
Raifuru de uchi-otosare, ima ni mo shini-kakete iru tori no yō ni, ōjisama no shinzō ga myaku-utsu no ga wakatta.
F
3 Ikezawa 2005 彼の心臓が、銃で撃たれて死にかけた鳥の心臓のように打っているのが感じられた。
Kare no shinzō ga, jū de utarete shini-kaketa tori no shinzō no yō ni utte iru no ga kanjirareta.
F
4 Ishii 2005 心臓がどきどき打つのが感じられましたが、それはまるで、銃で撃たれて死にかけた小鳥の心臓みたいでした
Shinzō ga dokidoki utsu no ga kanjiraremashita ga, sore wa maru de, jū de utarete shini-kaketa ko-tori no shinzō mitai deshita.
F
5 Kawakami & Tsuzura 2005 彼の心臓が、まるで銃に打たれていまにも死にそうな小鳥のように、どきどき脈打っているのが伝わってきた。
Kare no shinzō ga, maru de jū de utarete ima ni mo shinisō na ko-tori no yō ni, dokidoki myaku-utte iru no ga tsutawatte kita.
F
6 Mino 2005 空気銃で打たれた瀕死の小鳥の心臓さながら、彼の心臓が打っているのを感じた。
Kūki-jū de utareta hinshi no ko-tori no shinzō sanagara, kare no shinzō ga utte iru no o kanjita.
F
7 Yamazaki 2005 彼の心臓は、猟銃で撃たれて息絶える鳥の心臓のように鼓動しているのが感じられました。
Kare no shinzō wa, ryōjū de utarete iki-daeru tori no shinzō no yō ni kodō shite iru no ga kanjiraremashita.
F
8 Inagaki 2006 王子さまの心臓がドキドキ打つのがじかに伝わってきました。空気銃で撃たれて、死にかけている鳥の心臓がドキドキ打つような打ち方でした。
Ōjisama no shinzō ga dokidoki utsu no ga jika ni tsutawatte kimashita. Kūki-jū de utarete, shini-kakete iru tori no shinzō ga dokidoki utsu yō na uchikata deshita.
F
9 Kawahara 2006 僕のからだに伝わってくる彼の心臓の鼓動は、まるで鉄砲で撃たれて虫の息になっている鳥のそれのようでした。
Boku no karada ni tsutawatte kuru kare no shinzō no kodō wa, maru de teppō de utarete mushi no iki ni natte iru tori no sore no yō deshita.
F
10 Kojima 2006 彼の心臓が、カービン銃で撃たれて死に瀕している小鳥の心臓のように、動悸をうっているのが感じられました。
Kare no shinzō ga, kābin-jū de utarete shi ni hinshite iru ko-tori no shinzō no yō ni, dōki o utte iru no ga kanjiraremashita.
F
11 Kōno 2006 王子さまの胸の鼓動が伝わってきた。猟銃で撃たれて息絶えようとしている、鳥の鼓動のようだった
Ōjisama no mune no kodō ga tsutawatte kita. Ryōjū de utarete iki-daeyō to shite iru, tori no kodō no yō datta.
F
12 Kurahashi 2006 その心臓は鉄砲で撃たれて死にかけている小鳥の心臓のように打っていた。
Sono shinzō wa teppō de utarete shini-kakete iru ko-tori no shinzō no yō ni utte ita.
F
13 Mita 2006 王子さまの心臓の鼓動が聞こえた。鉄砲でうたれた瀕死の小鳥みたいだった。
Ōjisama no shinzō no kodō ga kikoeta. Teppō de utareta hinshi no ko-tori mitai datta.
F
14 Nozaki 2006 王子の心臓が、銃で撃たれて死ぬまぎわの小鳥の心臓みたいにどきどきしているのがわかった。
Ōji no shinzō ga, jū de utarete shinu magiwa no ko-tori no shinzō mitai ni dokidoki shite iru no ga wakatta.
F
15 Tanigawa 2006 王子さまの胸の動悸が伝わってきた。それは、カービン銃で撃たれて死んでいく鳥の心臓の音のようだった。
Ōjisama no mune no dōki ga tsutawatte kita. Sore wa, kābin-jū de utarete shinde iku tori no shinzō no oto no yō deshita.
F
Adaptations  
1a Shinsan 2005 伝わってくる心臓の鼓動は、ハンターに撃たれて断末魔の小鳥のようにラストスパートしています。
Tsutawatte kuru shinzō no kodō wa, hantā ni utarete danmatsuma no ko-tori no you ni rasutosupāto shite imasu.
F
Vietnamese
1 Long 2000-1 Tôi nghe tiếng tim em đập như tiếng đập của trái tim một con chim sắp chết, khi trúng đạn súng săn. F
2 Long 2000-2 Tôi nghe tiếng tim em đập như tiếng đập của trái tim một con chim sắp chết, khi trúng đạn súng săn. F
3 Đại 2005 Tôi nghe tiếng tim cậu đập, như tiếng đập trái tim của một con chim đang giãy chết dưới họng súng trường. F
4 Giáng ND Tôi cảm thấy trái tim chú đập hổn hển như trái tim một con chim hấp hối khi bị viên đạn vào. F
5 Lạc ND Tôi nghe tiếng tim em đập như tiếng đập của một con chim sắp chết, khi bị trúng đạn súng săn. F
Mongolian  
1 Tsegmidiin Sukhbaatar 2012 (originally 1972) Түүний зүрх, карбинаар буудчихсан шувуу үхэх гэж байгаа юм шиг цохилж байв.
tüünii zürkh, karbinaar buudchikhsaŋ shuvuu ukhekh gej baigaa yum shig tsokhilj baiv.
'His heart was beating like a bird about to die that has been shot with a carbine.'
F
1 Tsegmidiin Sukhbaatar 2016 ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡ ᠺᠠᠷᠪᠢᠨ ᠵᠢᠠᠷ ᠪᠤᠤᠳᠠᠴᠢᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤ ᠦᠬᠦᠬᠦ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ ᠰᠢᠭ ᠴᠣᠬᠢᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠪᠠ᠃
tüünii zürkh, karbinaar buudchikhsaŋ shuvuu ukhekh gej baigaa yum shig tsokhilj baiv.
'His heart was beating like a bird about to die that has been shot with a carbine.'
F
2 Y. Temurjin 2006 ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡᠨ ᠦ ᠰᠣᠯᠠᠬᠠᠨ ᠲᠦᠭᠰᠢᠯᠳᠡ ᠨᠢ ᠨᠠᠳᠠ ᠳᠦ ᠮᠡᠳᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠯ᠎ᠠ᠂ ᠶᠠᠭ ᠯᠠ ᠫᠤᠤ ᠵᠢᠨ ᠰᠣᠮᠣᠨ ᠳᠦ ᠣᠨᠣᠭᠳᠠᠭᠠᠳ ᠡᠷᠡᠰᠳᠡᠮᠡᠷ ᠪᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠵᠢᠭᠠᠬᠠᠨ ᠪᠣᠯᠵᠣᠮᠣᠷ ᠦᠨ ᠣᠨᠳᠠᠷᠠᠵᠣ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠷᠦᠭᠡᠨ ᠴᠣᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠮᠡᠲᠦ
tüünii zürkhnii sulkhaŋ tügshilt n' nadad mederegdej bailaa, yag l puuŋ [=buun] sumand onogdood ersdmeer bolsoŋ jaakhaŋ boljmoriiŋ untraj baigaa zürkheŋ tsokhilag met.
'I could feel the weak beating of his heart, just like the stalling heartbeat of a little lark (sparrow) that is dying after being hit by the bullet of a gun.'
 
3 T. Tomorkhuleg 2014 Зүрх нь карбин буугаар буудуулаад үхэх гэж байгаа шувууны зүрх адил цохилж байх шиг санагдав.
zürkh n' karbin buugaar buuduulaad ükhekh gej baigaa shuvuuni zürkh adil tsokhilj baikh shig sanagdav.
'His heart seemed like it was beating the same as the heart of a bird that had been shot with a carbine gun and was about to die.'
F
4 Oyunchimeg 2016 Зүрх нь буудуулсан шувууны сүүлчийн мөчийнх шиг яая гэтэл цохилж байгааг би мэдрэв.
zürkh n' buuduulsan shuvuunii süülchiin möchiinkh shig yaaya getel tsokhilj baigaag bi medrev.
'I felt his heart beating like a shot bird's last moments.'
5 A. Gegee 2018 Зүрх нь буудуулчихаад үхэж буй шувууных шиг цохилно.
zürkh n' buuduulchikhaad uhej bui shuvuuniikh shig tsokhilno.
'His heart was beating like that of a bird that has been shot and is dying.'
6 E. Elbeg 2018 ...ангийн буунд оногдсон үхлүүт шувууны зүрх аятай "Түг түг, лүг лүг!" гээд зай чөлөөгүй түгшин цохилж байв.
...angiin buund onogdson ükhlüüt shuvuunii zürkh ayatai "Tüg tüg, lüg lüg!" geed zai chölöögüi tügshin tsokhilj baiv.
'... like the heart of a bird near death that has been shot with a hunting rifle, it was beating busily 'thump thump!'".'
Buryat  
4 V. B. Namsaraev

Би тэрэнэй зүрхэнэй шангаар лугшан сохилхые шагнабаб. Эрхэ зоргондоо элин ниидэжэ ябатараа далияа хуха буудуулһан шубуунай зүрхэн эгээл иимэхэнээр сохилдог.

bi terenei zürkhenei shangaar lugshan sokhilkhie shagnabab. Erkhe zorgondoo elin niideje yabataraa daliya khukha buuduulhan shubuunai zürkhen egeel iimekheneer sokhildog.
'(Preliminary translation) I heard his heart beating strongly. It was beating in the same way as the heart of a little bird that was flying free when its wings were shot and broken.'

Buryat version courtesy of Jean-Marc Probst.

Back to Top