Le Petit Prince

Home >
envelope
site icon, link to home page

Editions of Le Petit Prince
in English, Chinese, Japanese, and Vietnamese used in this site

 

The following are publishing details of the versions of Le petit prince that I have used in this site. I do not have the original copies of the French version or Woods' English version. For these, I have primarily relied on versions included with the Chinese or Vietnamese translations. One Chinese version is from a website and I do not have bibliographical details other than the website link. I have taken one quotation from Dr Ralf Hammecke's site about Le Petit Prince in translation.

 

No. ID Title Author Translator Publisher Place and Date ISBN Scan
0 Original Le Petit Prince Antoine de Saint-Exupéry Included in Vietnamese, Mainland, and Japanese editions.        
English
1 Woods 1943 The Little Prince Antoine de Saint-Exupéry Katherine Woods       Included in Chinese editions as shown below.
2 Cuffe 1995 The Little Prince Antoine de Saint-Exupéry T. V. F. Cuffe Penguin London 1995 0-14-118562-7
Cuffe 1995
3 Testot-Ferry 1995 The Little Prince Antoine de Saint-Exupéry Irene Testot-Ferry Wordsworth Classics Ware, Hartfordshire 1995 1-85326-158-0
testot-ferry 1995
4 Wakeman 1997 The Little Prince Antoine de Saint-Exupéry Alan Wakeman Pavilion London 1997 186205066X
Wakeman 1997 cover
5 Howard 2000 The Little Prince Antoine de Saint-Exupéry Richard Howard Harcourt, Inc. San Diego
2000
0-15-601219-7
howard2000
Chinese
1 Shī 1991 小王子
Xiǎo Wángzǐ
修百里
Xiūbáilǐ
施麗薰
Shī Lìxūn
(Shih Li-hsun)
漢藝色研出版
Hàn'yìsèyán Chūbǎn
台北 1991
Táiběi 1991
Taipei
957-622-100-5
shi1991
2 Sòng 1992 小王子
Xiǎo Wángzǐ
聖修伯理
Shèngxiūbólǐ
宋碧雲
Sòng Bìyún
(Sung Pi-yün)
志文出版社
Zhìwén Chūbǎn-shè
台北 1992
Táiběi 1992
Taipei
957-545-533-9
song1992
3 Yáo 1994 小王子
Xiǎo Wángzǐ
安東・德・聖艾修伯理
Āndōng Dé Shèng'àixiūbólǐ
姚文雀
Yáo Wénquè
(Yao Wen-ch'üeh)
晨星出版
Chénxīng Chūbǎn
Morning Star Publishing
台北 1994
Táiběi 1994
Taipei
957-583-390-2
yao1994
4 Chén 1998 小王子
Xiǎo Wángzǐ
安東尼・聖德修伯里
Āndōngní Shèngdéxiūbólǐ
總監:陳美儒
Supervisor: Chén Měirú
(Ch'en Mei-ju)
海風出版社
Hǎifēng Chūbǎn-shè
台北 1998
Táiběi 1998
Taipei
957-553-296-1
chen1998
5 Dù 1998 小王子
Xiǎo Wángzǐ
聖・修伯理
Shèng Xiūbólǐ
杜子西
Dù Zǐxī
(Tu Tzu-hsi)
台灣東方出版社
Táiwān Dōngfāng Chūbǎn-shè
台北 2002
Táiběi 2002
Taipei
957-570-585-8
du1998
6 Wú 1999 小王子
Xiǎo Wángzǐ
聖・修伯理
Shèng Xiūbólǐ
吳淡如
Wú Dànrú
(Wu Tan-ju)
格林文化事業
Gélín Wénhuà Shìyè
Grimm Press
台北 1999(三版)
Táiběi 1999
Taipei
957-745-248-5
wu1999
7 Lǐ & Yè 2000
小王子
Xiǎo Wángzǐ
安東尼・聖艾修伯理
Āndōngní Shèng'àixiūbólǐ
李思/葉平亭
Lǐ Sī / Yè Píngtíng
(Li Ssu / Ye P'ing-t'ing)
寂天文化事業
Jìtiān Wénhuà Shìyè
Cosmos Culture Ltd.
台北 2000
Táiběi 2000
Taipei
957-0404-11-6
li & ye 2000
8 Mǎ 2000 小王子
Xiǎo Wángzǐ
安瑞・聖德士修百里
Ānruì Shèngdéshìbǎilǐ
馬森
Mǎ Sēn
(Ma Sen)
聯合文學
Liánhé Wénxué
台北 2000
Táiběi 2000
Taipei
957-522-308-X
ma2000
9 Máo 2000 小小王子
Xiǎo Xiǎo Wángzǐ
安东・圣・爱克苏贝
Āndōng Shèng Àikèsùbèi
毛旭太
Máo Xùtài
作家出版社
Zuójiā Chūbǎnshè
北京 2000
Běijīng 2000
Beijing
7-5063-1848-2/1
mao2000
10 Xuē 2000 小王子
Xiǎo Wángzǐ
圣埃克苏佩里
Shèng'áikèsūpèilǐ
薛菲
Xuē Fēi
浙江文艺出版社
Zhèjiāng Wényì Chūbǎn-shè
杭州 2000
Hángzhōu 2000
Hangzhou
7-5339-1401-5
xue2000
11 Zhōu 2000 小王子
Xiǎo Wángzǐ
聖-埃格絮佩里
Shèng Áigéxùpèilǐ
周光怡
Zhōu Guāngyí
開益出版社
Kāiyì Chūbǎn-shè
香港 2000
Xiānggǎng 2000
Hong Kong
962-8320-20-3
zhou2000
12 Translator unknown 2000 小王子
Xiǎo Wángzǐ
圣·德克旭贝里
Shèng Dékèxùbèilǐ
-- This site and other sites 2000
2000
--  
13 Ài 2001 小王子
Xiǎo Wángzǐ
安东・圣艾修伯里
Āndōng Shèng'àixiūbólǐ
艾柯
Ài Kē
哈尔滨出版社
Hā'ěrbīn Chūbǎn-shè
哈尔滨 2001
Hā'ěrbīn 2001
Harbin
7-80639-586-5
ai2001
14 Chén 2001 小王子
Xiǎo Wángzǐ
聖修伯理
Shèngxiūbólǐ
陳姿穎
Chén Zīyǐng
(Ch'en Tzu-ying)
小知堂文化
Xiǎozhītáng Wénhuà
Wisdom & Knowledge Publishing
台北 2001
Táiběi 2001
Taipei
957-0405-41-4
chen2001
15 Mǎ 2001 小王子
Xiǎo Wángzǐ
聖埃克蘇佩里
Shèng'áikèsūpèilǐ
馬振騁
Mǎ Zhènchéng
(Ma Chen-ch'eng)
三聯書店(香港)有限公司
Sānlián Shūdiàn (Xiānggǎng) Yǒuxiàn Gōngsī
香港 2001
Xiānggǎng 2001
Hong Kong
9-789620-420344
ma2001
16 Wú & Dǒng 2001 小王子 夜間飛行
Xiǎo Wángzǐ Yèjiān Fēixíng
安特瓦・德・聖修伯里
Āntèwǎ dé Shèngxiūbólǐ
吳旻旻/董亦舒
Wú Mínmín / Dǒng Yìshū
(Wu Min-min / Dung Yi-shu)
大田出版
Dàtián Chūbǎn
Titan Publishing
台北 2001
Táiběi 2001
Taipei
957-455-080-X
wu&dong2001
17 Zhāng 2001 小王子
Xiǎo Wángzǐ
聖・修伯理
Shèng Xiūbólǐ
張譯
Zhāng Yì
(Chang Yi)
高寶國際文化
Gāobăo Guójì Wénhuà
Golden Rich International
台北 2001
Táiběi 2001
Taipei
957-467-404-5
zhang2001
18 Lǐ-1 2002 小王子
Xiǎo Wángzǐ
安東尼・聖修伯理
Āndōngní Shèngxiūbólǐ
李淑貞
Lǐ Shūzhēn
(Li Shu-chen)
星月文化・理得出版
Xīngyuè Wénhuà Līdé Chūbǎn
Moon & Stars Culture Leader Publishing
台北 2002
Táiběi 2002
Taipei
957-28047-4-X
li1-2002
19 Lǐ-2 2002 小王子
Xiǎo Wángzǐ
Exupery 李宗恬
Lǐ Zōngtián
云南人民出版社
Yúnnán Rénmín Chūbǎn-shè
Yunnan People's Press
昆明 2002
Kūnmíng 2002
Kunming
7-222-03467-6
l12-2002
20 Zhōu 2002 小王子
Xiǎo Wángzǐ
圣埃克絮佩里
Shèng'àikèxùpèilǐ
周克希
Zhōu Kèxī
上海译文出版社
Shànghǎi Yìwén Chūbǎn-shè
上海 2002
Shànghǎi 2002
Shanghai
7-5327-2896-X
zhou2002
21 Chéng 2003 小王子
Xiǎo Wángzǐ
圣爱克苏贝里
Shèng'àikèsūbèilǐ
程惠珊
Chéng Huìshān
伊犁人民出版社
Yīlí Rénmín Chūbǎn-shè
Yili People's Press
奎屯 2003
Kuítùn 2003
Kuitun
7-5425-0684-6
cheng2003
22 Lín 2003 小王子
Xiǎo Wángzǐ
圣埃克苏佩里
Shèng'áikèsūpèilǐ
林珍妮 / 马振骋
Lín Zhēnní / Mǎ Zhènchéng
译林出版社
Yìlín Chūbǎn-shè
南京 2003
Nánjīng 2003
Nanjing
7-80657-218-X
lin2003
23 Xū 2003 小王子
Xiǎo Wángzǐ
圣埃克苏佩里
Shèng'áikèsūpèilǐ
胥弋
Xū Yì
山东友谊出版社
Shāndōng Yǒuyì Chūbǎn-shè
济南 2003
Jǐnán 2003
Jinan
7-80642-681-7
xu2003
24 Zhèng 2003 小王子
Xiǎo Wángzǐ
圣爱克苏贝里
Shèng'àikèsūbèilǐ
郑闯琦
Zhèng Chuángqí
金城出版社
Jīnchéng Chūbǎn-shè
北京 2003
Běijīng 2003
Beijing
7-80084-471-4
zheng2003
25 Bái 2004 小王子
Xiǎo Wángzǐ
圣·德克旭贝里
Shèng Dékèxùbèilǐ
白栗微
Bái Lìwēi
春风艺术出版社
Chūnfēng Wényì Chūbǎn-shè
沈阳 2004
Shěnyáng 2004
Shenyang
7-5313-2644-2
bai2004
26 Cāo & Féng 2004 小王子
Xiǎo Wángzǐ
安东尼·圣艾修伯里
Āndōngní Shèng'àixiūbólǐ
曹琳 / 冯倩
Cāo Lín, Féng Qiàn
甘肃文化出版社
Gānsù Wénhuà Chūbǎn-shè
兰州 2004
Lánzhōu 2004
Lanzhou
7-80608-935-7
cao&feng2004
27 Dài 2004 小王子
Xiǎo Wángzǐ
圣埃克苏贝里
Shèng'áikèsūbèilǐ
戴蔚然
Dài Wèirán
文化艺术出版社
Wénhuà Yìshù Chūbǎn-shè
北京 2003
Běijīng 2003
Beijing
7-5039-2399-7
dai2004
28 Liú 2004 小王子
Xiǎo Wángzǐ
圣埃克苏佩里
Shèng'áikèsūpèilǐ
刘文钟
Liú Wénzhōng
中国书籍出版社
Zhōngguó Shūjí Chūbǎn-shè
北京 2004
Běijīng 2004
Beijing
7-5068-1182-0
liu2004
29 Lóng 2004 小王子
Xiǎo Wángzǐ
圣·德克旭贝里
Shèng Dékèxùbèilǐ
龙婧
Lóng Jìng
中国商业出版社
Zhōngguó Shāngyè Chūbǎn-shè
北京 2004
Běijīng 2004
Beijing
7-5044-5178-9
long2004
30 Lǚ 2004 小王子
Xiǎo Wángzǐ
圣-埃克絮佩里
Shèng Áikèxùpèilǐ
吕明
Lǚ Míng
二十一世纪出版社
Èrshíyī Shìjì Chūbǎn-shè
山西省南昌 2004
Shānxī-shěng Nánchāng 2004
Nanchang, Shanxi Prov.
7-5391-2789-9
lv2004
31 Táng 2004 小王子 小红帽
Xiǎo Wángzǐ Xiǎo Hóngmào
圣-埃克苏佩里
Shèng-áikèsūpèilǐ
唐珍
Táng Zhēn
浙江少年儿童出版社
Zhèjiāng Shàonián Értóng Chūbǎn-shè
杭州 2004
Hángzhōu 2004
Hangzhou
7-5342-2362-8
tang2004
32 Wú 2004 小王子
Xiǎo Wángzǐ
圣埃克苏佩里
Shèng'áikèsūpèilǐ
吴群芳
Wú Qúnfāng
西苑出版社
Xīyuán Chūbǎn-shè
北京 2004
Běijīng 2004
Beijing
7-80108-934-0
wu2004
33 Yáng 2004 小王子
Xiǎo Wángzǐ
聖・修伯里
Shèng Xiūbólǐ
楊玉娘
Yáng Yùniáng
(Yang Yü-niang)
新潮社
Xīncháo-shè
台北 2004
Táiběi 2004
Taipei
957-452-900-2
yang2004
34 Ài 2005 小王子
Xiǎo Wángzǐ
安东尼·圣艾修伯里
Āndōngní Shèng'àixiūbólǐ
艾梅
Ài Méi
中国对外翻译出版公司
Zhōngguó Duìwài Fānyì Chūbǎn Gōngsī
北京 2005
Běijīng 2005
Beijing
7-5001-1312-9
ai2005
35 Guō 2005 小王子
Xiǎo Wángzǐ
圣-埃克絮佩里
Shèng Àikèxùpèilǐ
郭宏安
Guō Hóng'ān
北京十月文艺出版社
Běijīng Shíyuè Wényì Chūbǎn-shè
北京 2005
Běijīng 2005
Beijing
7-5302-0835-7
guo2005
36 Huáng 2005 小王子
Xiǎo Wángzǐ
圣艾克絮佩里
Shèng'àikèxùpèilǐ
黄旭颖
Huáng Xùyǐng
江苏教育出版社
Jiāngsū Jiàoyù Chūbǎn-shè
北京 2005
Nánjīng 2005
Nanjing
7-5343-6194-X/G . 5889
huang2005
37 Xiāo 2005 小王子
Xiǎo Wángzǐ
圣埃克苏佩里
Shèng'áikèsūpèilǐ
肖遥
Xiāo Yáo
中国妇女出版社
Zhōngguó Fùnǚ Chūbǎn-shè
China Women Publishing House
北京 2005
Běijīng 2005
Beijing
7-80203-103-6
xiao2005
38 Bā 2006 小王子
Xiǎo Wángzǐ
圣埃克苏佩里
Shèng'áikèsūpèilǐ
八月
Bā Yuè
连环画出版社
Liánhuánhuà Chūbǎn-shè
北京 2006
Běijīng 2006
Beijing
7-5056-0770-7
ba2006
39 Chén & Huǒ 2006 小王子
Xiǎo Wángzǐ
安东尼·德·圣爱克苏佩里
Āndōngnì dé Shèng'àikèsùpèilǐ
陈建伟 / 火风
Chén Jiànwěi / Huǒ Fēng
东华大学出版社
Dōnghuá Dàxué Chūbǎnshè
上海 2006
Shànghǎi 2006
Shanghai
7-81111-067-9/H·019
chen & huo 2006
40 Dà 2006 青鸟·小王子
Qīngniǎo Xiǎo Wángzǐ
安东·德·埃克絮佩里
Āndōng dé Àikèxùpèilǐ
大壮
Dà Zhuàng
黑龙江人民出版社
Hēilóngjiāng Rénmín Chūbǎn-shè
哈尔滨 2006
Hā'ěrbīn 2006
Harbin
7-207-06693-7
da2006
41 Hóng 2006 小王子
Xiǎo Wángzǐ
圣·埃克苏佩里
Shèng Áikèsùpèilǐ
洪友
Hóng Yǒu
群言出版社
Qúnyán Chūbǎn-she
北京 2006
Běijīng 2006
Beijing
7-80080-609-X
hong2006
42 Liǔ 2006 小王子
Xiǎo Wángzǐ
圣爱克絮佩里
Shèng'àikèxùpèilǐ
柳鸣九
Liǔ Míngjiǔ
中国少年儿童出版社
Zhōngguó Shàonián Chūbǎn-shè
北京 2006
Běijīng 2006
Beijing
7-7500-7-7781-7
liu2006
43 Mǎ 2006 小王子
Xiǎo Wángzǐ
圣艾修伯里
Shèng'àixiūbólǐ
马爱农
Mǎ Àinóng
中国国际广播出版社
Zhōngguó Guójí Guǎngbó Chūbǎn-shè
北京 2006
Běijīng 2006
Beijing
7-5078-2563-9I.200
ma2006
44 Zhōu 2006 小王子
Xiǎo Wángzǐ
安托万·德·圣埃克苏佩里
Āntuōwàn dé Shèng'áikèsūpèilǐ
周国强
Zhōu Guóqiáng
长江文艺出版社
湖北人民出版社

Chángjiāng Wényì Chūbǎn-shè
Húběi Rénmín Chūbǎn-shè
武汉 2006
Wǔhàn 2006
Wuhan
7-216-04710-9
zhou2006
45 Zǐ 2006 小王子
Xiǎo Wángzǐ
安东尼·圣爱克苏佩里
Āndōngnì Shèng'àikèsùpèilǐ
紫陌
Zǐ Mó
哈尔滨出版社
Hā'ěrbīn Chūbǎn-shè
哈尔滨 2006
Hā'ěrbīn 2006
Harbin
7-80699-812-8/1
zi2006
46 Wáng & Qián 2008 小王子
Xiǎo Wángzǐ
圣·埃克苏佩里
Shèng Áikèsùpèilǐ
王佳 / 钱治安
Wáng Jià / Qián Zhì'ān
长江文艺出版社
Chángjiāng Wényì Chūbǎnshè
湖北人民出版社
Húběi Rénmín Chūbǎnshè
武汉
Wǔhàn
Wuhan
978-7-5354-3702-0
wang&qian2008
47 Wú 2008 小王子
Xiǎo Wángzǐ
圣·埃克苏佩里
Shèng Áikèsùpèilǐ
吴可
Wú Kě
内蒙古人民出版社
Nèi Měnggǔ Rénmín Chūbǎnshè
呼和浩特
Hūhéhàotè
Hohhot
978-7-204-09388-5/I-1943
wu2008
48 Féng 2010 小王子
Xiǎo Wángzǐ
圣埃克苏佩里
Shèng'áiikèsùpèilǐ
冯瑞贞
Féng Ruìzhēn
湖南文艺出版社
Húnán Wényì Chūbǎnshè
长沙 2010
Chángshā 2010
Changsha
978-7-5404-5144-8  
49 Lín 2010 小王子
Xiǎo Wángzǐ
圣·埃克苏佩里
Shèng Áikèsùpèilǐ
林秀清
Lín Xiùqīng
中国华侨出版社
Zhōngguó Huáqiáo Chūbǎnshè
北京 2010
Běijīng 2010
Beijing
978-7511305206  
50 Wáng 2010 小王子
Xiǎo Wángzǐ
圣埃克苏佩里
Shèng'áiikèsùpèilǐ
王之光
Wáng Zhīguāng
时代文艺出版社
Shídài Wén'yì Chūbǎnshè
长春 2010
Chángchūn 2010
Changchun
978-7-5387-3058-6  
51 Zhèng 2010 小王子
Xiǎo Wángzǐ
圣埃克苏佩里
Shèng'áiikèsùpèilǐ
郑好
Zhèng Hǎo
天津社会科学院出版社
Tiānjīn Shèhuì Kēxuéyuàn Chūbǎnshè
天津 2010
Tiānjīn 2010
Tianjin
978-7-80688-602-1  
52 Yì ND 小王子
Xiǎo Wángzǐ
聖艾修伯里
Shèng'àixiūbólǐ
易林
Yì Lín
(?)
Tchong Lieou 香港
Hong Kong
962-577-146-8 From here , here, and here. Appears to be late 90s translation.
53 Translator unknown ND-1 小王子
Xiǎo Wángzǐ
-- -- -- -- Internet Version
54 Translator unknown ND-2 小王子
Xiǎo Wángzǐ
-- --   -- -- From Dr Ralf Hemmecke's site
Japanese          
1 Naitō 1953 星の王子さま
Hoshi no Ōji-sama
サン=テグジュペリ
San-Tegujuperi
内藤 濯
Naitō Arō
岩波少年文庫 Iwanami Shōnen Bunko 東京 1953
Tōkyō
1953
Tokyo
4-00-114001-2
naito1953
2 Fujita 2005 小さな王子
新訳『星の王子さま』

Chiisa na Ōji
Shin-yaku "Hoshi no Ōji-sama"
アントワーヌ・ド・サン=テグジュペリ
Antowānu do San-Tegujuperi
藤田尊潮
Fujita Sonchō
八坂書房
Yasaka Shobō
東京 2005
Tōkyō
2005
Tokyo
4-89694-862-9
fujita2005
3 Ikezawa 2005 星の王子さま
Hoshi no Ōji-sama
サン=テグジュペリ
San Tegujuperi
池澤夏樹
Ikezawa Natsuki
集英社文庫
Shūeisha Bunko
東京 2005
Tōkyō
2005
Tokyo
4-08-760494-2
ikezawa2005
4 Ishii 2005 星の王子さま
Hoshi no Ōji-sama
サン=テグジュペリ
San Tegujuperi
石井洋二郎
Ishii Yōjirō
ちくま文庫
Chikuma Bunko
東京 2005
Tōkyō
2005
Tokyo
4-480-42160-2
ishii2005
5 Kawakami & Tsuzura 2005 プチ・プランス
新訳 星の王子さま

Puchi Puransu
Shin-yaku Hoshi no Ōji-sama
アントワーヌ・ド・サン=テグジュペリ
Antowānu do San-Tegujuperi
川上勉/廿楽美登利
Kawakami Tsutomu / Tsuzura Midori
クラブ社
Kurabu-sha
東京 2005
Tōkyō
2005
Tokyo
4-7662-0919-2
kawakami & tsuzura 2005
6 Mino 2005 星の王子さま
Hoshi no Ōji-sama
サン=テグジュペリ
San-Tegujuperi
三野博司
Mino Hiroshi
論創社
Ronsō-sha
東京 2005
Tōkyō
2005
Tokyo
4-8460-0443-0
mino2005
7 Shinsan 2005 「新」訳
星の王子さま

"Shin" yaku Hoshi no Ōji-sama
サン=テグジュペリ
San-Tegujuperi
辛酸なめ子
Shinsan Nameko
コアマガジン
Koa Magajin
東京 2005
Tōkyō
2005
Tokyo
4-87734-900-6
shinsan2005
8 Yamazaki 2005 小さな王子さま
Chiisa na Ōji-sama
アントワーヌ・ド・サン=テグジュペリ
Antowānu do San-Tegujuperi
山崎庸一郎
Yamazaki Yōichirō
みすず書房
Misuzu Shobō
東京 2005
Tōkyō
2005
Tokyo
4-622-07158-4
yamazaki2005
9 Inagaki 2006 星の王子さま
Hoshi no Ōji-sama
アントワーヌ・ド・サン=テグジュペリ
Antowānu do San-Tegujuperi
稲垣直樹
Inagaki Naoki
平凡社
Heibon-sha
東京 2006
Tōkyō
2006
Tokyo
4-582-76562-9
inagaki2006
10 Kawahara 2006 小さな星の王子さま
Chiisa na Hoshi no Ōji-sama
アントワーヌ・ド・サン=テグジュペリ
Antowānu do San-Tegujuperi
河原康則
Kawahara Yasunori
春秋社
Shunjū-sha
東京 2006
Tōkyō
2006
Tokyo
4-393-45502-9
kawahara2006
11 Kojima 2006 星の王子さま
Hoshi no Ōji-sama
サン=テグジュペリ
San-Tegujuperi
小島俊明
Kojima Toshiharu
中公文庫
Chūkō Bunko
東京 2006
Tōkyō
2006
Tokyo
4-12-204665-3
kojima2006
12 Kōno 2006 星の王子さま
Hoshi no Ōji-sama
サン=テグジュペリ
San Tegujuperi
河野万里子
Kōno Mariko
新潮文庫
Shinchō Bunko
東京 2006
Tōkyō
2006
Tokyo
4-10-212204-4
kono2006
13 Kurahashi 2006 新訳星の王子さま
Shin'yaku Hoshi no Ōji-sama
アントワーヌ・ド・サン=テグジュペリ
Antowānu do San-Tegujuperi
倉橋由美子
Kurahashi Yumiko
宝島社
Takarajima-sha
東京 2006
Tōkyō
2006
Tokyo
4-7966-5307-4
kurahashi2006
14 Mita 2006 星の王子さま
Hoshi no Ōji-sama
サン=テグジュペリ
San Tegujuperi
三田誠広
Mita Masahiro
講談社
Kōdan-sha
東京 2006
Tōkyō
2006
Tokyo
4-06-148749-3
mita2006
15 Nozaki 2006 ちいさな王子
Chiisa na Ōji
サン=テグジュペリ
San Tegujuperi
野崎歓
Nozaki Kan
光文社
Kōbun-sha
東京 2006
Tōkyō
2006
Tokyo
4-334-75103-2
nozaki2006
16 Tanigawa 2006 星の王子さま
Hoshi no Ōji-sama
サン=テグジュペリ
San Tegujuperi
谷川かおる
Tanigawa Kaoru
ポプラ社 Popura-sha 東京 2006
Tōkyō
2006
Tokyo
4-591-09340-9
tanigawa2006
17 Suga 2011 星の王子さま
Hoshi no Ōji-sama
サン=テグジュペリ
San Tegujuperi
菅啓二朗
Suga Keijirō
角川書房 Kadokawa Shobo 東京 2011
Tōkyō
2011
Tokyo
4-978-4-04-298219-7
-
Vietnamese
1 Long 2000-1 Em bé con nhà trời Xanh Êxupêri Nguyễn Thành Long Nhà Xuất Bản Kim Đồng Hà Nội 2000 8-935036-6105-15
loong2000-1
2 Long 2000-2 Chú bé Hoàng tử Antoine de Saint-Exupéry Nguyễn Thành Long Nhà Xuất Bản Văn Nghệ TP. Hồ Chí Minh 2000 -
loong2000-2
3 Đại 2005 Hoàng Tử Bé Antoine de Saint-Exupéry Nguyễn Tấn Đại Nhà xuất bản Hội Nhà văn Hà Nội 2005 -
dai2005
4 Giáng 2006 Hoàng Tử Bé Saint-Exupéry Bùi Giáng Nhà Xuất Bản Văn Nghệ
Also Internet
TP. Hồ Chí Minh 2006  
giang2006
5 Lạc ND Hoàng Tử Bé Antoine de Saint-Exupéry Vĩnh Lạc Internet --    
Mongolian
1 Sukhbaatar 2006 Бяцхан Хунтайж   Ц. Сүхбаатар
Ts. Sukhbaatar
Admon Printing Ulaanbaatar 2006 978-99929-0-101-2
sukhbaatar2006
2 Temurjin 2006 Бяцхан Хан Хѳвүүн   Ya. Temurjin
(雅. 铁木日真)
Inner Mongolian People's Publishing
内蒙古人民出版社
Nèi Měnggǔ Rénmín Chūbǎnshè
Hohhot 2006 7-204-08794-1
temurjin2006
3 Tomorkhuleg 2014 Бяцхан Хунтайж   Т. Төмөрхүлэг
T. Tömorkhüleg
Jangar (Monsudar) Ulaanbaatar 2014 978-99973-1-143-6
tumurkhuleg2014
4 Oyunchimeg 2016 Бяцхан Хунтайж   Д. Оюунчимэг
D. Oyunchimeg
Khökh Devter Ulaanbaatar 2016 978-99973-62-63-2
oyunchimeg
5 Gegee 2018 Бяцхан Хан Хүү   А. Гэгээ
A. Gegee
Mir Nom Ulaanbaatar 2018 978-99978-54-68-1
gegee 2018
6 Elbeg 2018 Оддын Хан Хөвгүүн   Э. Элбэг
E. Elbeg
Admon (printer) Ulaanbaatar 2018 978-99978-4-916-8
elbeg 2018
(Buryat) 1 Namsaraev 1979 Бишыхан Хан Тайжа   Владимир Намсараев
Vladimir Namsaraev
Buryaaday nomoy häbläl (Buryat publishing) Ulan Ude 1979 None
namsaraev1979

The table almost acts as a cross-section of the publishing industry in these countries.

The Mainland Chinese industry is in many ways new, brash, and aggressive. Publishers are found all around the country, in Beijing, Shanghai, and regional cities large and small. In the scramble to publish and make a killing, standards are not always very high. All that's needed is someone who can churn out a new translation, slightly modify an earlier translation and put it under another person's name, or 'retell' the original story, and presto, the publisher has its own version of a bestseller to hoist onto the market. Many recent translations have new illustrations that are completely different from the original, generally positioning the book as a children's story. As with foreign names in Chinese in general, Saint-Exupéry's name has not been fully standardised.

* Chinese versions were bought in bookshops in China (north and south). A good number were ordered through Dang Dang.

Taiwan is a little more staid. The industry is based in Taipei and Saint-Exupéry's drawings are encountered more often.

* Taiwanese versions were bought in bookshops in Macau and Hong Kong as well as from http://www.book4u.com.tw. One Hong Kong version was kindly supplied by KC Tang.

By contrast, the Japanese publishing industry is completely centred on Tokyo and many of the publishers are very old and well established. All translations are based on the French (following Naitō's example) and all but one use Saint-Exupéry's drawings.

A spate of new translations appeared in Japan in 2005-2006 after the copyright expired. One problem that presented itself was the title -- whether to follow Naitō's famous 1953 title, 星の王子さま Hoshi no Ōji-sama, literally The Prince from a Star, or to come up with something new. Eventually, seven followed the Naitō title; two used the Naitō title but called it 'newly translated' (新訳 shin'yaku); three used titles that literally meant The Little Prince in Japanese (one with a subtitle noting that it was a 'new translation' of The Prince from a Star); one tried to get the best of both worlds with a title literally meaning The Little Prince from a Star, and one used the French title transliterated into Japanese as プチ・プランス Puchi Puransu, also with a subtitle saying it was a new translation of The Prince from a Star.

* All Japanese versions were ordered from Kinokuniya BookWeb.

There are fewer translations of Le Petit Prince into Vietnamese. Publishers are mainly found in the two main cities of Hanoi and Ho Chi Minh (Saigon), although several translations have appeared not in Vietnam but overseas (including the Bui Giang translation, which seems to have been published in France). The book's title has not been fully standardised, either.

* Vietnamese versions were bought in Vietnam or ordered from Xunhasaba (thanks to Dao Thanh Thuy!).

Originally there were only two translations of Le Petit Prince into Mongolian: one an (Outer) Mongolian translation by Ts. Sukhbaatar, which has appeared in several revisions, one using the traditional Mongolian alphabet. The earliest version appears to date back to 1972. My editions are from 2006 and 2012. The other is an Inner Mongolian translation by Ya. Temurjin, which appeared in 2006. The two different editions illustrate the fissure in the Mongolian-speaking world between the independent Mongolian state and Inner Mongolia under Chinese rule.

More versions have since appeared both in Mongolia and Inner Mongolia.

* Mongolian versions were picked up in bookshops in Ulaanbaatar and Hohhot respectively.

The Buryat version was published in 1979. While Buryat is a dialect of Mongolian, in Russia it was made into a separate standard language. A scan of the Mongolian Buryat version was kindly provided by Jean-Marc Probst of The Petit Prince Collection.

Back to Top