Le Petit Prince

Home >
envelope
site icon, link to home page

The Sunset Passage in 'The Little Prince'
in Chinese, Japanese, Vietnamese, and Mongolian translation

The sunset passage occurs at the start of Chapter Six. Why the sunset passage? Well, for a start, this passage has been made well known the Der Kleine Prinz - The Little Prince - Le Petit Prince website, which features translations of the passage in many different languages.

Apart from its relative fame, the passage has several interesting features:

The following is the collection of Chinese, Japanese, Vietnamese, and Mongolian translations of the sunset passage. They are rather rough and unfinished at the moment, and you may find the same word or construction translated differently at different places. I have also had problems interpreting some of the Vietnamese. Nevertheless, it may be of interest to lovers of language.

French English Chinese Japanese Vietnamese Mongolian

Back to Top

0 Original

Ah! petit prince, j'ai compris, peu à peu, ainsi, ta petite vie mélancolique. Tu n'avais eu longtemps pour distraction que la douceur des couchers de soleil. J'ai appris ce détail nouveau, le quatrième jour au matin, quand tu m'as dit:
—— J'aime bien les couchers de soleil. Allons voir un coucher de soleil...

 
English
1 Woods 1943 Oh, little prince! Bit by bit I came to understand the secrets of your sad little life... For a long time you had found your only entertainment in the quiet pleasure of looking at the sunset. I learned that new detail on the morning of the fourth day, when you said to me:
"I am very fond of sunsets. Come, let us go look at a sunset now."
 
2 Cuffe 1995 Ah, little prince! So it was, gradually, that I came to understand your melancholy little life! For a long time your only pleasure had been to watch the gently setting sun. I learned this new detail on the morning of the fourth day, when you said to me:
'I am very fond of sunsets. Let's go this moment and look at a sunset.'
 
3 Testot-Ferry 1995 Ah! little prince, bit by bit I came to understand your sad little life. For a long time your only entertainment had been the pleasure of watching sunsets. I learnt that new detail on the morning of the fourth day, when you said to me: 'I am very fond of sunsets. Let us go and watch a sunset...'  
4 Wakeman 1997 Ah, little prince . . . so, bit by bit, I came to understand your melancholy little life. For a long while your sole amusement was the pleasure of sunsets. I discovered this new detail on the fourth morning when you said:
'I like sunsets. Let's go and watch a sunset . . .'
 
5 Howard 2000 O little prince! Gradually, this was how I came to understand your sad little life. For a long time your only entertainment was the pleasure of sunsets. I learned this new detail on the morning of the fourth day, whěn you told me:
"I really like sunsets. Let's go look at one now..."
 
Chinese
1 Shī 1991 啊!小王子,我漸漸地瞭解了你憂傷的小生命,你心底的哀鬱......。原來長久以來,你生活中僅有的快樂只是守著落日,期待那份寧靜的喜悅。我在第四天的早晨,知道了這個秘密。那時,你對我說:
「我好喜歡落日。我們一起去看日落,好嗎?」

A! Xiǎo Wángzǐ, wǒ jiànjiàn-de liǎojiě le nǐ yōushāng de xiǎo shēngmìng, nǐ xīndǐ de āiyù....... Yuánlái chángjiǔ yǐlái, nǐ shēnghuó-zhōng jǐn yǒu de kuàilè shì shǒu-zhe luòrì, qídài nàfèn níngjìng de xǐyuè. Wǒ zài dì-sì-tiān de zǎochén, zhīdào le zhège mìmì. Nàshí, nǐ duì wǒ shuō:
"Wǒ xǐhuān luòrì. Wǒmen yīqǐ qù kàn rìluò, hǎo ma?"

'Ah! Little Prince, I gradually understood your distressed little life, the grief in your heart.......As it turns out, for a long time, the only joy in your life was watching the sunset, expecting that quiet delight. I learnt this secret on the morning of the fourth day. At that time, you said to me:
"I like sunsets. We go together and see a sunset, ok?'
E
2 Sòng 1992 噢,小王子!我漸漸明瞭你那悲哀的小生命中的秘密了......有一段時間你唯一的樂趣就是看夕陽。第四天早晨,我才得知這段新故事,當時你對我說:
「我很喜歡落日。來,我們現在去看落日吧。」

O, Xiǎo Wángzǐ! Wǒ jiànjiàn míngliǎo nǐ nà bēi'āi de xiǎo shēngmìng-zhōng de mìmì le......Yǒu yīduàn shíjiān nǐ wéiyī de lèqù jiù shì kàn xìyáng. Dì-sì-tiān zǎochén, wǒ cái dézhī zhèduàn xīn gùshì, dāngshí nǐ duì wǒ shuō:
"Wǒ hěn xǐhuān luòrì. Lái, wǒmen xiànzài qù kàn luòrì ba."

Oh, Little Prince! I gradually understood the secret in your sad little life......There was a period of time your only joy was to watch the sunset. On the morning of the first day, I finally learned of this new story, at that time you said to me:
"I very much like sunsets. Come, let's go and look at a sunset now."
E
3 Yáo 1994 啊!我的小王子......就這樣,一點一滴地,我了解你憂鬱的小生命。長久以來,你唯一的樂趣只是欣賞落日。這是我在第四天早晨知道的,當你說出:
「我喜歡看夕陽。我們去看太陽下山......」

A! Wǒ de Xiǎo Wángzǐ......Jiù zhèyàng, yīdiǎn-yīdī-de, wǒ liǎojiě nǐ yōuyù de xiǎo shēngmìng. Chángjiǔ yǐlái, nǐ wéiyī de lèqù zhǐ shì xīnshàng luòrì. Zhè shì wǒ zài dì-sì-tiān zǎochén zhīdào de, dāngshí nǐ shuōchū:
"Wǒ xǐhuān kàn xìyáng. Wǒmen qù kàn tàiyáng xiàshān......"

Ah! My Little Prince......Just in this way, bit by bit, I understood your melancholy little life. For a long time, your only delight was merely to admire the sunset. This is what I learnt on the morning of the fourth day, at that time you said:
"I like watching sunsets. Let's go and watch the sun go down......"
F
4 Chén 1998 噢!小王子,我慢慢地了解你憂鬱的秘密了,長久以來,你一直沈醉在落日的時刻裡。我是在第四天早上知道這秘密的,當時你告訴我說:
「我好喜歡落日,讓我們去看落日吧!」

O! Xiǎo Wángzǐ, wǒ mànmàn-de liǎojiě nǐ yōuyù de mìmì le, chángjiǔ yǐlái, nǐ yīzhí chénzuì zài luòrì de shíkè-lǐ. Wǒ shì zài dì-sì-tiān zǎoshàng zhīdào zhège mìmì de, dāngshí nǐ gàosu wǒ shuō:
"Wǒ hǎo xǐhuān luòrì, ràng wǒmen qù kàn luòrì ba!"

Oh! Little Prince, I slowly understood your melancholy secret, for a long time, you immersed yourself in the time of sunset. I learnt this secret on the morning of the fourth day, at that time you told me:
"I like sunsets a lot, allow us to go and see a sunset!"
E
6 Wú 1999 啊,小王子!我漸漸了解你憂鬱的小生命中的秘密......長久以來,你唯一享有的娛樂,就是眺望日落時寧靜的愉悅。我在第四天的早晨得知這個新的故事,當時你對我說:「我很喜歡日落。來,讓我們現在就去看日落吧!」
A, Xiǎo Wángzǐ! Wǒ jiànjiàn-de liǎojiě nǐ yōuyù de xiǎo shēngmìng-zhōng de mìmì......Chángjiǔ yǐlái, nǐ wéiyī xiǎngyǒu de yúlè, jiù shì tiàowàng rìluò shí níngjìng de yúyuè. Wǒ zài dì-sì-tiān de zǎochén dézhī zhège xīn de gùshì, dāngshí nǐ duì wǒ shuō: "Wǒ hěn xǐhuān rìluò. Lái, ràng wǒmen xiànzài jiù kàn rìluò ba!"
Ah, Little Prince! I gradually understood the secret in your melancholy little life.... For a long time, the only amusement you enjoyed, was the quiet delight at the time of watching the sunset. I learned of this new story on the morning of the fourth day, at that time you said to me: "I very much like sunsets. Come, allow us now to see a sunset!"
E
7 Lǐ & Yè 2000 啊!小王子!一點一滴地,我終於瞭解到你小小生命因何哀傷的秘密......。長久以來,你唯一的消遣,就是觀賞日落時的那份靜謐之樂。我是在第四天的早晨才明白這一點的,因為你當時對我說:
「我非常喜歡夕陽。來,現在我們來看夕陽吧!」
A! Xiǎo Wángzǐ! Yīdiǎn-yīdī-de, wǒ zhōngyú liǎojiě-dào nǐ xiǎoxiǎo shēngmìng yīnhé āishāng de mìmì...... Chángjiǔ yǐlái, nǐ wéiyī de xiāoqiǎn, jiù shì guānshǎng rìluò shí de nàfèn jìngmì zhī lè. Wǒ shì zài dì-sì-tiān de zǎochén cái míngbái zhè yīdiǎn de, yīnwéi nǐ dāngshí duì wǒ shuō:
"Wǒ fēicháng xǐhuān xìyáng. Lái, xiànzài wǒmen lái kàn xìyáng ba!"

Ah! Little Prince! Bit by bit, I finally understand the secret why your little life is sad......For a long time, your only distraction, was the quiet pleasure of the time of admiring the sunset. I only understood this point on the morning of the fourth day, because at that time you said to me:
"I really like sunsets. Come, now let's go and look at a sunset!"
E
7 Mǎ 2000 啊!小王子,慢慢地我明白了你小小的憂鬱的生活。你最多的消遣不過是欣賞夕陽輕柔的光芒而已。第四天早晨我明白了這一點,因為你對我說:
「我愛看夕陽,讓我們來看夕陽吧......」

A! Xiǎo Wángzǐ, mànmàn-de wǒ míngbái le nǐ xiǎoxiǎo de yōuyù de shēnghuó. Nǐ zuì xǐhuān de xiāoqiǎn bù guò shì xīnshǎng xìyáng qīngróu de guāngmáng ér yǐ. Dì-sì-tiān zǎochén wǒ míngbái le zhè yīdiǎn, yīnwéi nǐ duì wǒ shuō:
"Wǒ ài kàn xìyáng, ràng wǒmen lái kàn xìyáng ba......"

Ah! Little Prince, slowly I understood your small melancholy life. The distraction that you liked the most was nothing more than to admire the soft radiance of sunsets. On the morning of the fourth day I understood this, because you said to me:
"I love to watch sunsets, allow us to go and look at a sunset......"
F
8 Máo 2000 哦,小小王子,就是这样慢慢地,我才理解了你小小而又有着淡淡忧伤的生命的秘密。长久以来,再没有什么能让你同对落日的偏爱那样来消愁解闷了。第四天的早晨,我才发现了这一点。那时你对我说:
“我很喜欢落日。走,我们观看落日去吧......”
O, Xiǎo Xiǎo Wángzǐ, jiù shì zhèyàng mànmàn-de, wǒ cái lǐjiě le nǐ xiǎoxiǎo ér yòu yǒu-zhe dàndàn yōushāng de shēngmìng de mìmì. Chángjiǔ yǐlái, zài méi yǒu shénme néng ràng nǐ tóng duì luòrì de piān'ài nàyàng lái xiāochóu jiěmèn le. Dì-sì-tiān de zǎochén, wŏ cái fāxiàn le zhè yīdiǎn. Nàshí nǐ duì wǒ shuō:
"Wǒ hěn xǐhuān luòrì. Zǒu, wǒmen guānkàn luòrì qù ba......" .
Oh, Little Little Prince, in this way slowly, I finally understood the secret of your little life with its vague grief. For a long time, there was nothing else that could dispel your cares and amuse you in the same way as the partiality for sunsets. On the morning of the fourth day, I finally discovered this. At that time you said to me:
"I like sunsets. Come, let's go and watch a sunset......"
F
9 Xuē 2000 哦,小王子!我点点滴滴地逐步了解了你那悲伤的小生命的秘密......好久以来,惟一使你高兴的享受,便是观赏落日那种宁静的乐趣。我是在第四天早晨才了解这个新的细节的。当时你对我这么说:
“我好喜欢落日。走,让我们一块儿去观赏观赏夕阳吧!”
O, Xiǎo Wángziǐ! Wǒ diǎndiǎn-dīdī-de zhúbù liǎojiě le nǐ nà bēishāng de xiǎo shēngmìng de mìmì......Hǎo jiǔ yǐlái, wéiyī shǐ nǐ gāoxìng de xiǎngshòu, biàn shì guānshǎng luòrì nàzhǒng níngjìng de lèqù. Wǒ shì zài dì-sì-tiān zǎochén cái liaǒjiě zhège xīn de xìjié de. Dāngshí nǐ duì wǒ zhème shuō:
"Wǒ hǎo xǐhuān luòrì. Zǒu, ràng wǒmen yīkàir qù guānshǎng guānshǎng xīyáng ba!"
Oh, Little Prince! I bit by bit gradually understood the secret of your distressed little life......For a long time, the only enjoyment that made you glad, was that kind of quiet pleasure of admiring the sunset. I only understood this new detail on the morning of the fourth day. At that time you said to me:
"I really like sunsets! Come, allow us to go together and appreciate the sunset!"
E
10 Zhōu 2000 啊!小王子,我漸漸了解到你的日月原來是那麼寂寞淒清,悠長的歲月中,只有溫柔的晚霞才是你的消遣。這個新的細節我是在第四天早晨了解到的,當時你對我說:
「我非常喜歡看晚霞,現在我們去看一次晚霞吧……」。

A! Xiǎo Wángzǐ, wǒ jiànjiàn liǎojiě-dào nǐ de rìyuè yuánlái shì nàme jímò qīqīng, yōujiǔ de suìyè-zhōng, zhǐ yǒu wēnróu de wǎnxiá cái shì nǐ de xiāoqiǎn. Zhège xīn xìjié wǒ shì zài dì-sì-tiān zǎochén liǎojiě-dào de, dāngshí nǐ duì wǒ shuō:
"Wǒ fēicháng xǐhuān wǎnxiá, xiànzài wǒmen qù kàn yīcì wǎnxiá ba..."

Ah! Little Prince, I gradually understood that your days were actually so lonely and desolate, in the long days, your only distraction was the soft evening afterglow. This new detail I understood on the morning of the fourth day, at that time you said to me:
"I very much like the evening glow, now let's go and see one time the evening afterglow..."
F
11 Translator unknown 2000 啊!小王子,就这样,我逐渐懂得了你那忧郁的生活。过去相当长的时间里你唯一的乐趣就是观赏那夕阳西下的温柔晚景。这个新的细节,是我在第四天早晨知道的。你当时对我说道:
"我喜欢看日落。我们去看一回日落吧!"

A! Xiǎo Wángzǐ, jiù zhèyàng, wǒ zhújiàn dǒngdé le nǐ nà yōuyù de shēnghuó. Guòqù xiāngdāng cháng de shíjiān-lǐ nǐ wéiyī de lèqù jiù shì guānshǎng nà xīyáng xīxià de wēnróu wǎnjǐng. Zhège xīn de xìjié, shì wǒ zài dì-sì-tiān zǎochén zhīdào de. Nǐ dāngshí duì wǒ shuōdào:
"Wǒ xǐhuān kàn rìluò. Wǒmen qù kàn yīhuí rìluò ba!"

Ah! Little Prince, just in this way, I gradually grasped that melancholy life of yours. In the past during a considerable time, the only diversion was to admire that gentle evening scene of the sun setting. This new detail, I learned on the morning of the fourth day. You at the time said to me:
"I like to watch sunsets. Let's go and look at a sunset one time!"
F
12 Ài 2001 啊!我的小王子......就这样,一点一滴地,我逐渐懂得了你那忧郁的小生命。长久以来,你惟一的乐趣只是欣赏落日。这是我在第四天早晨知道的,当你说出:
“我喜欢看夕阳。我们一起去看太阳下山吧......”

A! Wǒ de Xiǎo Wángzǐ......jiù zhèyàng, yīdiǎn-yīdī-de, wǒ zhújiàn dǒngdé le nǐ nà yōuyù de xiǎo shēngmìng. Chángjiǔ yǐlái, nǐ wéiyī de lèqù zhǐ shì xīnshǎng luòrì. Zhè shì wǒ zài dì-sì-tiān zǎochén zhīdào de, dāng nǐ shuōchū:
"Wǒ xǐhuān kàn xīyáng. Wǒmen yīqǐ qù kàn tàiyáng xiàshān ba......"
Ah! My Little Prince......Just in this way, bit by bit, I gradually grasped your melancholy little life. For a long time, your only diversion was to admire the sunset. This I learned on the morning of the fourth day, when you said:
"I like to watch sunsets. Let's go together and watch the sun go down......"
F
13 Chén 2001 啊!小王子,我漸漸瞭解了你憂鬱的生活。你只有在看夕陽的短暫時刻,才能稍微解除憂鬱,享受片刻的溫暖。在第四天的時喉,我又瞭解一件關於你的事,你對我說:
「我喜歡看夕陽。我們去看夕陽吧!」
A! Xiǎo Wángzǐ, wǒ jiànjiàn liǎojiě le nǐ yōuyù de shēnghuó. Nǐ zhǐ yǒu zài kàn xìyáng de duǎnzàn shíkè, cái néng shāowēi jiěchú yōuyù, xiǎngshòu piànkè de wēnnuǎn. Zài dì-sì-tiān de shíhóu, wǒ yòu liǎojiě yījiàn guānyú nǐ de shì, nǐ duì wǒ shuō:
"Wǒ xǐhuān kàn xìyáng. Wǒmen qù kàn xìyáng ba!"

Ah! Little Prince, I gradually understood your melancholy life. You can only dispel melancholy, enjoy an instant of warmth, in the short time when you watch the sunset. At the time of the fourth day, I again understood something about you, you said to me:
"I like watching sunsets. Let's go and watch a sunset!"
?
14 Mǎ 2001 啊!小王子!我就這樣漸漸明白你過着憂鬱的小日子。很長一段時期,你惟一的消遣是欣賞夕陽的清輝。我知道這件新鮮的小事,是在第四天早晨,那時你對我說:
“我喜歡看太陽下山。我們一起去看一次吧。”

A! Xiǎo Wángzǐ! Wǒ zhèyàng jiànjiàn míngbái nǐ guò-zhe yōuyù de xiǎo rìzǐ. Hěn cháng yīduàn shíqí, nǐ wéiyī de xiāoqiǎn shì xīnshǎng xìyáng de qīnghuī. Wǒ zhīdào zhèjiàn xīnxian de xiǎoshì, shì zài dì-sì-tiān zǎochén, nà shí nǐ duì wǒ shuō:
"Wǒ xǐhuān kàn tàiyáng xiàshān. Wǒmen yīqǐ qù kàn yīcì ba."

Ah! Little Prince! I thus in this way gradually understood that you are leading melancholy little days. For a long period of time, your only diversion was to admire the brilliant light of the sunset. I learned this fresh information on the morning of the fourth day, at that time you said to me:
"I like to watch the sun set. Let's go and see one time."
F
15 Wú & Dǒng 2001 啊!小王子,我慢慢地明白你為什麼那麼憂鬱。你唯一的消遣就是享受夕陽帶來的片刻溫暖,這是我在第四天早上知道的,你跟我說:
「我很喜歡落日。讓我們去看落日......」
A! Xiǎo Wángzǐ, wǒ mànmàn-de míngbái nǐ wèi shénme nàme yōuyù. Nǐ wéiyī de xiāoqiān shì xiǎngshòu xìyáng dàilái de piànkè wēnnuǎn, zhè shì wǒ zài dì-sì-tiān zǎoshàng zhīdào de, nǐ gēn wǒ shuō:
"Wǒ hěn xǐhuān luòrì. Ràng wǒmen qù kàn luòrì......"

Ah! Little Prince, I slowly understood why you are so melancholy. Your only diversion was to enjoy the time of warmth brought by sunsets. I learnt this on the morning of the fourth day, you said to me:
"I really liike sunsets. Allow us to go and see a sunset....."
F
16 Zhāng 2001 哦,我的小王子,我終於慢慢開始瞭解你小小生命中那總是揮之不去的憂傷了。有一段時間,你僅有的樂趣就是守著落日餘暉,享受那無人能知的寧靜與溫暖。這個祕密我是在第四天早上發現的,你跟我說:
「我最喜歡黃昏了,走,我們一起看夕陽吧......」

O, wǒ de Xiǎo Wángzǐ, wǒ zhōngyú mànmàn kāishǐ liǎojiě nǐ xiǎoxiǎo shēngmìng-zhōng nà zǒngshì huīzhībuqù de yōushāng le. Yǒu yīduàn shíjiān, nǐ jǐn yǒu de lèqù jiù shì shǒu-zhe luòrì yúhuī, xiǎngshòu nà wúrén néngzhī de níngjìng yǔ wēnnuǎn. Zhège mìmì wǒ shì zài dì-sì-tiān zǎoshàng fāxiàn de, nǐ gēn wǒ shuō:
"Wǒ zuì xǐhuān huánghūn le, zǒu, wǒmen yīqǐ kàn xìyáng ba......"

Oh, my Little Prince, I finally slowly started to understand the unshakable sadness in your little life. There was a period of time, the only pleasure you had was to watch the afterglow of the sunset. to enjoy the quiet and warmth that no person can know. This secret I discovered on the morning of the fourth day, you said to me:
"I like the dusk best, come, let's watch the sunset together......"
F
17 Dù 2002 啊!小王子,我一點一滴的了解你那悲傷的生命的祕密。長久以來,唯一感興趣的娛樂,便是眺望日落時的那分寧靜。我是在第四天的早晨才知道這些的。當時你對我說:
「我很喜歡落日。走!現在讓我們去看落日......」
A! Xiǎo Wángzǐ, wǒ yīdiǎn-yīdī-de liǎojiě nǐ nà bēishāng de shēngmìng de mìmì. Chángjiǔ yǐlái, wéiyī gǎn xìngqù de yúlè, biàn shì tiàowàng rìluò-shí de nàfèn níngjìng. Wǒ shì zài dì-sì-tiān de zǎochén zhīdào zhèxiē de. Dāngshí nǐ duì wǒ shuō:
"Wǒ hěn xǐhuān luòrì. Zǒu! Xiànzài ràng wǒmen qù kàn luòrì......"
Ah! Little Prince, I bit by bit understood the secret of your sad life. For a long time, the only pleasure [you] were interested in, was that quiet when watching the sunset. I learnt these things on the morning of the fourth day. At the time you said to me:
"I very much like sunsets. Come! Now allow us to go and watch the sunset......"
E
18 Lǐ-1 2002 [口歐]!小王子,我逐漸明白你那小小生命中的秘密和憂愁......長久以來,你生命中僅有的樂趣就是守候著落日,享受那分寧靜。就在第四天的早晨,我知道了這個祕密。當時,你對我說:
「我喜歡夕陽西沉的時刻。走!讓我們一起去看落日。」
O! Xiǎo Wángzǐ, wǒ zhújiàn míngbái nì xiǎoxiǎo shēngmìng-zhōng de mìmì hé yōuchóu......Chángjiǔ yǐlái, nǐ shēngmìng-zhōng jǐn yǒu de lèqù jiù shì shǒuhòu-zhe luòrì, xiǎngshòu nàfèn níngjìng. Jiù zài dì-sì-tiān de zǎochén, wǒ zhīdào le zhège mìmì. Dāngshí, nǐ duì wǒ shuō:
"Wǒ xǐhuān xìyáng xīchén de shíkè. Zǒu! Ràng wǒmen yīqǐ qù kàn rìluò."
Oh! Little Prince, I gradually understood the secret and sadness in your little life. For a long time, the only pleasure [you] had in your life was watching the sunset, to enjoy that quietness. On the morning of the fourth day, I learned this secret. At the time you said to me:
"I like the time of the sun setting. Come! Allow us to go and watch the sunset."
E
19 Lǐ-2 2002 啊!小王子,一点一点地我渐渐了解你这忧郁的小生命。很久以来,你只以欣赏柔美的日落为消遣。我又增进了对你的了解,当你在第四天早晨告诉我说:
“我很喜欢日落。让我们去看日落......”

A! Xiǎo Wángzǐ, yīdiǎn-yīdiǎn-de wǒ jiànjiàn liǎojiě nǐ zhè yōuyù de xiǎo shēngmìng. Hěnjiǔ yǐlái, nǐ zhǐ yǐ xīnshǎng róuměi de rìluòu wéi xiāoqiǎn. Wǒ yòu zēngjìn le duì nǐ de liǎojiě, dāng nǐ zài dì-sì-tiān zǎochén gàosù wǒ shuō:
"Wǒ xǐhuān rìluò. Ràng wǒmen qù kàn rìluò......"

Ah! Little Prince, bit by bit I gradually understood that melancholy little life of yours. For a long time, you had only the appreciation of the gentle sunsets as a diversion. I again increased my understanding of you, when you told me on the morning of the fourth day:
"I very much like sunsets. Allow us to go and watch a sunset......"
E
20 Zhōu 2002 哦,小王子!就这样,我一点一点知道了你那段忧郁的生活。过去很久的时间里,你唯一的乐趣就是观赏夕阳沉落的温柔晚景。这个新的细节,我是在第四天早晨知道的。当时你对我说:
“我喜欢看日落。我们去看一回日落吧......”

O, Xiǎo Wángzǐ! Jiù zhèyàng, wǒ yīdiǎn-yīdiǎn zhīdào le nǐ nàduàn yōuyù de shēnghuó. Guòqù hěn jiǔ de shíjiān-lǐ, nǐ wéiyī de lèqù jiù shì guānshǎng xìyáng chénluò de wēnróu wǎnjǐng. Zhège xīn de xìjié, wǒ shì zài dì-sì-tiān zǎochén zhīdào de. Dāngshí nǐ duì wǒ shuō:
"Wǒ xǐhuān kàn rìluò. Wǒmen qù kàn yīhuí rìluò ba......"

Oh, Little Prince! Just in this way, I bit by bit learnt of that melancholy life of yours. In the past for a long time, your only pleasure was to appreciate the soft evening scene of the sun going down. This new detail, I learnt on the morning of the fourth day. At the time you said to me:
"I like watching sunsets. Let's go and watch a sunset one time......"
F
21 Chéng 2003 啊!小王子!渐渐地,我明白了你那忧郁的小生命的秘密......很久以来,你唯一的消遣只是欣赏日落。我是在第四天早上得知这一点的,你对我说:
“我非常喜欢看日落。走吧,我们一起去看日落吧。”

A! Xiǎo Wángzǐ! Jiànjiàn-de, wǒ míngbái le nǐ nà yōuyù de xiǎo shēngmìng de mìmì......Hěn jiǔ yǐlái, nǐ wéiyī de xiāoqiǎn zhǐ shì xīnshǎng rìluò. Wǒ shì zài dì-sì-tiān zǎoshàng dézhī zhè yīdiǎn de, nǐ duì wǒ shuō:
"Wǒ fēicháng xǐhuān kàn rìluò. Zǒu ba, wǒmen yīqǐ qù kàn rìluò ba."

Ah! Little Prince! Gradually, I understood the secret of your melancholy little life..... For a long time, your only diversion was to appreciate sunsets. I learnt this point on the morning of the fourth day, you said to me:
"I very much like to watch sunsets. Come, let's watch a sunset together."
E
22 Lín 2003 啊!小王子!我就是这样逐渐了解到,你过着并不顺心愉快的生活。长期以来,你惟一的消遣就是观赏夕阳西下的美景。第四天早晨,我又知道了这一件事。你对我说:
“我喜欢夕阳。我们去看日落的壮观吧......”
A! Xiǎo Wángzǐ! Wǒ jiù zhèyàng zhújiàn liǎojiě-dào, nǐ guò-zhe bìng bù shùnxīn yúkuài de shēnghuó. Chángqī yǐlái, nǐ wéiyī de xiāoqiǎn jiù shì guānshǎng xīyáng xīxià de měijǐng. Dì-sì-tiān zǎochén, wǒ yòu zhīdào le zhè yījiàn shì. Nǐ duì wǒ shuō:
"Wǒ xǐhuān xīyáng. Wǒmen qù kàn rìluò de zhuàngguān ba......"
Ah! Little Prince! I just in this way gradually understood, you were living a not happy enjoyable life. For a long time, you only diversion was to appreciate the beautiful scene of the sun setting. The morning of the fourth day, I again learnt this thing. You said to me:
"I like the western sun. Let's go and watch the magnificent sight of a sunset......"
F
23 Xū 2003 啊!小王子,我一点点地了解你那伤感的小生命。在过去漫长的岁月中,你惟一的乐趣便是欣赏那落日的余辉。这个新的细节,是我在第四天早晨获悉的,那时你对我说:
“我非常喜欢看夕阳。我们一起去看日落吧......”

A! Xiǎo Wángzǐ, wǒ yīdiǎn-diǎn-de liǎojiě nǐ nà shānggǎn de xiǎo shēngmìng. Zài guòqù màncháng de suìyuè-zhōng, nǐ wéiyī de lèqù biàn shì xīnshǎng nà luòrì de yúhuī. Zhège xīn de xìjié, shì wǒ zài dì-sì-tiān zǎochén huòxī de, nà shì nǐ duì wǒ shuō:
"Wǒ fēicháng xǐhuān xīyáng. Wǒmen yīqǐ qù kàn rìluò ba......"

Ah! Little Prince, I bit by bit understood that sentimental little life of yours. For a long time in the past, your only pleasure was to admire that afterglow of sunsets. This new detail, I learned on the morning of the fourth day, at that time you said to me:
"I very much like sunsets. Let's go and see a sunset together......"
F
24 Zhèng 2003 哦,小王子!渐渐地我了解了你伴随着忧伤的生活秘密......很长时间里你发现自己惟一的乐趣就是安静地看着夕阳慢慢地落下去。这个新的细节是我在第四天早上知道的。那时你对我说:
“我非常喜欢落日。来,我们一起去看落日吧。”

O, Xiǎo Wángzǐ! Jiànjiàn-de wǒ liǎojiě le nǐ bànsuí-zhe yōushāng de shēnghuó mìmì......Hěn cháng shíjiān-lǐ nǐ fāxiàn zìjǐ wéiyī de lèqù jiù shì ānjìng-de kàn-zhe xīyáng mànmàn-de luò-xiàqu. Zhège xīn de xìjié shì wǒ zài dì-sì-tiān zǎoshàng zhīdào de. Nà shí nǐ duì wǒ shuō:
"Wǒ fēicháng xǐhuān luòrì. Lái, wǒmen yīqǐ qù kàn luòrì ba."

Oh, Little Prince! Gradually I understood your life secret that was accompanied by grief .......During a very long time you found that your only pleasure was to quietly watch the sun slowly setting. This new detail I learnt on the fourth day. At that time you said to me:
"I love sunsets very much. Come, let's watch a sunset together."
E
25 Bái 2004 哦,我的小王子,我一点儿一点儿地开始明白你,明白你这个可爱的忧郁的小生命......很长一段时间以来,你能找到的惟一的乐趣就是静静地看着太阳落山这种美景。我发现这个细节,是咱们在一起的第四天的早上,那时侯,你对我说:
“我非常喜欢看日落,来吧,现在咱们一块儿看夕阳吧。”
O, wǒ de Xiǎo Wángzǐ, wǒ yīdiǎnr-yīdiǎnr-de kāishǐ míngbái nǐ, míngbái nǐ zhège kě'ài de yōuyù de xiǎo shēngmìng......Hěn cháng yīduàn shíjiān yǐlái, nǐ néng zhǎo-dào de wéiyī de lèqù jiù shì jìngjìng-de kàn-zhe tàiyáng luòshān zhèzhǒng měijǐng. Wǒ fāxiàn zhège xìjié, shì zánmen zài yīqǐ de dì-sì-tiān zǎoshàng, nà shíhou, nǐ duì wǒ shuō:
"Wǒ fēicháng xǐhuān kàn rìluò, lái ba, xiànzài zánmen yīkuàir kàn xīyáng ba."
Oh, my Little Prince, I bit by bit started to understand you, understand this cute melancholy little life of yours......For a very long period of time, the only pleasure you could find was to quietly watch the sun setting, this kind of beautiful scene. I found this detail, on the fourth morning that we were together, at that time, you said to me:
"I really like to watch sunsets, come, now let's go together and watch a sunset."
E
26 Cāo & Féng 2004 哦,小王子!我一点一点开始了解你那忧郁生活的秘密了......相当长的一段时间里,你发现自己惟一的乐趣是欣赏日落景色。我在第四天的早晨得知那个新细节,当时,你对我说:
“我非常喜欢看日落。来,现在让我们一起看日落吧。”
O, Xiǎo Wángzǐ, wǒ yīdiǎn yīdiǎn kāishǐ liǎojiě nǐ nà yōuyù shēnghuó de mìmì le......Xiāngdāng cháng de yīduàn shíjiān-lǐ, nǐ fāxiàn zìjǐ wéiyī de lèqù shì xīnshǎng rìluò jǐngsè. Wǒ zài dì-sì-tiān de zǎochén dézhī nàge xīn xìjié, dāngshí, nǐ duì wǒ shuō:
"Wǒ fēicháng xǐhuān kàn rìluò. Lái, xiànzài ràng wǒmen yīqǐ kàn rìluò ba."
Oh!, Little Prince, I bit by bit started to understand the secret of that melancholy life of yours......During a considerably long period of time, you found that your own sole pleasure is to admire the sunset scenes. I learnt this new detail on the morning of the fourth day, at that time, you said to me:
"I really like to watch sunsets. Come, now let's go together and watch a sunset."
E
27 Dài 2004 哦,小王子,我就是这样一点一滴地知道了你那忧伤的小生命中包藏的秘密——好长时间以来,你发现自己惟一的娱乐就是安静地观赏日落。在我们相识的第四天早晨,我知道了这些新的细节,当时你说:
“我爱看日落,来,我们现在来看日落吧。”
O, Xiǎo Wángzǐ, wǒ jiù shì zhèyàng yīdiǎn-yīdī-de zhīdào le nǐ nà yōushāng de xiǎo shēngmìng bāocáng de mìmì -- hǎo cháng shíjiān yǐlái, nǐ fāxiàn zìjǐ wéiyī de yúlè jiù shì ānjìng-de guānshǎng rìluò. Zài wǒmen xiāngshí de dì-sì-tiān zǎochén, wǒ zhīdào le zhè xiē xīn de xìjié, dāngshí nǐ shuō:
"Wǒ ài kàn rìluò, lái, wǒmen xiànzài lai kàn rìluò ba."

Oh, Little Prince, I just in this way bit by bit learnt the secret that your distressed little life concealed -- for a very long time, you found that your only pleasure was to quietly appreciate the sunset. On the morning of the fourth day of our acquaintance, I learnt these new details, at the time you said:
"I love to watch sunsets, come let's watch a sunset now."
E
28 Liú 2004 啊!小王子,我逐渐明白你那悲惨的小生命中的秘密......。长久以来,你生命中仅有的乐趣就是守候着落日,享受那份宁静。就在第四天的早晨,我知道了这个秘密。当时,你对我说:
“我喜欢夕阳西沉的时刻。我们一起去看落日。”

A! Xiǎo Wángzǐ, wǒ zhújiàn míngbái nǐ nà bēicǎn de xiǎo shēngmìng de mìmì......Chángjiǔ yǐlái, nǐ shēngmìng-zhōng jǐn yǒu de lèqù jiù shì shǒuhòu-zhe luòrì, xiǎngshòu nàfèn níngjìng. Jiù zài dì-sì-tiān de zǎochén, wǒ zhīdào le zhège mìmì. Dāngshí, nǐ duì wǒ shuō:
"Wǒ xǐhuān xīyáng xīchén de shíkè. Wǒmen yīqǐ qù kàn luòrì."

Ah! Little Prince, I gradually understood the secret of that tragic little life of yours......For a long time, the only pleasure in your life, was to watch the sunset, enjoy that piece of quiet. Right in the morning of the fourth day, I learnt this secret. At the time, you said to me:
"I like the time of the sunset of the westering sun. Let's go together and watch a sunset."
E (plag.)
29 Lóng 2004 啊!我的小王子......就这样,我已经逐渐懂得了你的生活为什么总是充满了忧郁。在过去的相当长的时间里,你惟一的乐趣就是去欣赏夕阳西下的温柔晚景。这个细节,是我在第四天的早晨才知道的。你当时对我说:
“我喜欢看夕阳西下。我们去看一回夕阳吧!”

A! Wǒ de Xiǎo Wángzǐ......Jiù zhèyàng, wǒ yǐjīng zhújiàn dǒngdé le nǐ de shēnghuó wèi shénme zǒng shì mǎn le yōuyù. Zài guòqù de xiāngdāng cháng de shíjiān-lǐ, nǐ wéiyī de lèqù jiù shì qù xīnshǎng xīyáng xīxià de wēnróu wǎnjǐng. Zhège xìjié, shì wǒ zài dì-sì-tiān de zǎochén cái zhīdào de. Nǐ dāngshí duì wǒ shuō:
"Wǒ xǐhuān kàn xīyáng xīxià. Wǒmen qù kàn yīhuí xīyáng ba!"

Ah! My Little Prince......Just in this way, I already gradually grasped why your life was always full of melancholy. In the past for a considerable period of time, your only pleasure was to go and appreciate the soft evening scene of the sun setting. This detail, I only learnt on the morning of the fourth day. At that time you saiid to me:
"I like to watch the western sun setting. Let's go and watch the sunset one time!"
F
30 Lǚ 2004 哦,小王子!我一点一点地了解了你那悲伤小生命中的秘密......曾经有那么久,你惟一的娱乐就是观赏落日时的那种宁静。这个新的细节,是我在第四天早晨知道的。当时你对我说:
“我喜欢看日落。走,我们去看一回日落吧!”

O, Xiǎo Wángzǐ! Wǒ yīdiǎn-yīdiǎn-de liǎojiě le nǐ nà bēishāng xiǎo shēngmìng-zhōng de mìmì......Céngjīng yǒu nàme jiǔ, nǐ wéiyī de yúlè jiù shì guānshǎng luòrì shí de nàzhǒng níngjìng. Zhège xīn de xìjié, shì wǒ zài dì-sì-tiān zǎochén zhīdào de. Dāngshí nǐ duì wǒ shuō:
"Wǒ xǐhuān kàn rìluò. Zǒu, wǒmen qù kàn yīhuí rìluò ba!"

Oh! Little Prince! I bit by bit understood the secret in that sad little life of yours......In the past for such a long time, you sole pleasure was that kind of quiet of the time of watching the sunset. This new detail, I learnt on the morning of the fourth day. At the time you said to me:
"I like to watch sunsets. Come, let's go and see a sunset!"
E
31 Táng 2004 啊,小王子,我渐渐了解到你狭小的生活环境原来如此凄凉。你在漫长岁月里的惟一消遣是享受日落时的温情。而这个新的细节是我在第四天早晨才了解到的,当时你对我说:
“我特别喜欢看日落,一起去看好吗?”

A, Xiǎo Wángzǐ, wǒ jiànjiàn liǎojiě-dào nǐ xiǎoxiǎo de huánjìng yuánlái rúcǐ qīliáng. Nǐ zài màncháng suìyuè-lǐ de wéiyī xiāoqiǎn shì xiǎngshòu rìluò shí de wēnqíng. Ér zhège xīn de xìjié shì wǒ zài dì-sì-tiān zǎochén cái liǎojiě-dào de, dāngshí nǐ duì wǒ shuō:
"Wǒ tèbié xǐhuān kàn rìluò, yīqǐ qù kàn hǎo ma?"

Ah, Little Prince, I gradually understood that your little environment was actually bleak in this way. Your only diversion during the long months was to enjoy the warmth of the sunset time. And this new detail I only learnt on the morning of the fourth day, at the time you said to me:
"I specially like to look at sunsets, let's go and look together, shall we?"
F
32 Wú 2004 啊,小王子!就这样,我逐渐知晓了你那忧郁的小生命的秘密。过去相当长的时间里,你唯一的乐趣就是观赏那夕阳西下的温柔晚景。这个新的细节,是我在第四天早晨知道的。你当时对我说道:
“我喜欢看日落。我们一起去看日落吧!”

A, Xiǎo Wángzǐ! Jiù zhèyàng, wǒ zhújiàn zhīxiǎo le nǐ nà yōuyù de xiǎo shēngmìng de mìmì. Guòqù xiāngdāng cháng de shíjiān-lǐ, nǐ wéiyī de lèqù jiù shì guānshǎng nà xīyáng xīxià de wēnróu wǎnjǐng. Zhège xīn de xìjié, shì wǒ zài dì-sì-tiān zǎochén zhīdào de. Nǐ dāngshí duì wǒ shuōdào:
"Wǒ xǐhuān kàn rìluò. Wǒmen yīqǐ qù kàn rìluò ba!"

Oh, Little Prince! Just in this way, I gradually learnt the secret of your that melancholy little life of yours. For a considerable period of time in the past, your only pleasure was to admire the tender evening scene of the setting sun. This new detail,, I learnt on the morning of the fourth day. At the time you said to me:
"I like to watch sunsets. Let us go together and watch a sunset!"
E
33 Yáng 2004 哦!小王子!我一点一滴地了解你那悲傷小生活中的祕密......好一陣子,唯一令你感興趣的娛樂,便是觀賞日落那份寧靜的樂趣。我是在第四天早上,才知道這段新情節的。當時你對我說:
「我好喜歡落日。走,現在讓我們一起去看夕陽吧!」

O! Xiǎo Wángzǐ! Wǒ yīdiǎn-yīdī-de liǎojiě nǐ nà bēishāng xiǎo shēngmìng-zhōng de mìmì......Hǎo yī zhènzi, wéiyī lǐng nǐ gǎn xìngqu de yúlè, biàn shì guānshǎng rìluò nàfèn níngjìng de lèqù. Wǒ shì zài dì-sì-tiān zǎoshàng, cái zhīdào zhèduàn xīn qíngjié de. Dāngshí nǐ duì wǒ shuō:
"Wǒ hǎo xǐhuān luòrì. Zǒu, xiànzài ràng wǒmen yīqǐ qù kàn xìyáng ba!"

Oh! Little Prince! I bit by bit understood the secret of your sad little life......For a long time, the only pleasure that interested you, was that quite pleasure of admiring the sunset. I only learnt this new qingjie on the morning of the fourth day. At that time you said to me:
"I like sunsets a lot. Come, now allow us to go and see a sunset together!"
E
34 Ài 2005 啊!小王子!我渐渐地理解了你那忧伤的幼小生命的秘密。长期以来,你所能感受到的唯一乐趣就是欣赏日落。在第四天的早晨,我知道了这个新的秘密,当你对我说:
“我喜欢日落。来吧,现在我们一起去看日落吧......”

A! Xiǎo Wángzǐ! Wǒ jiànjiàn-de lǐjiě le nǐ nà yōushāng de yóuxiǎo shēngmìng de mìmì. Chángqī yǐlái, nǐ suǒ néng gǎnshòu-dào de wéiyī lèqù jiù shì xīnshǎng rìluò. Zài dì-sì-tiān de zǎochén, wǒ zhīdào le zhège xīn de mìmì, dāng nǐ duì wǒ shuō:
"Wǒ xǐhuān rìluò. Lái ba, xiànzài wǒmen yīqǐ qù kàn rìluò ba......"

Ah! Little Prince! I gradually understood the secret of you sad young life. For a long time, the only pleasure that you could enjoy was to admire sunsets. On the morning of the fourth day, I learned this new secret, when you said to me:
"I like sunsets. Come, now let'gs go together and see a sunset......"
E
35 Guō 2005 啊!小王子,我渐渐地理解你那忧郁而短暂的生活。长久以来你只能把落日的余辉当做消遣。第四天早晨,我知道了这个新的细节,当时你对我说:
“我很喜欢落日。让我们去看看落日吧......”

A! Xiǎo Wángzǐ, wǒ jiànjiàn-de lǐjiě nǐ nà yōuyù ér duǎnzàn de shēnghuó. Chángjiǔ yǐlái nǐ zhǐ néng bǎ luòrì de yúhuī dāngzuò xiāoqiǎn. Dì-sì-tiān zǎochén, wǒ zhīdào le zhège xīn de xìjié, dāngshí nǐ duì wǒ shuō:
"Wǒ hěn xǐhuān luòrì. Ràng wǒmen qù kàn kàn luòrì ba......"

Ah! Little Prince, I gradually understood your melancholy short life. For a long time you could only take the afterglow of sunsets as your diversion. The morning of the fourth day, I learnt this new detail, at the time you said to me:
"I like sunsets very much. Let's go and look at a sunset....."
F
36 Huáng 2005 啊!小王子,就这样,我慢慢知道你小小生命的烦忧。在过去很长时间里,你惟一的消遣就是坐看日落的温存。我是在第四天早晨了解到这个新细节的,当时你对我说:
“我很喜欢日落。来,我们一起看一回日落吧......”

A! Xiǎo Wángzǐ, jiù zhèyàng, wǒ mànmàn zhīdào nǐ xiǎoxiǎo shēngmìng de fányōu. Zài guòqù hěn cháng shíjiān-lǐ, nǐ wéiyī de xiāoqiǎn jiù shì zuo kàn rìluò de wencun. Wǒ shì zài dì-sì-tiān zǎochén liǎojiě-dào zhège xīn xìjié de, dāngshí nǐ duì wǒ shuō:
"Wǒ hěn xǐhuān rìluò. Lái, wǒmen yīqǐ kàn yīhui rìluò ba......"

Ah! Little Prince, just this way, I slowly learnt the depression of your little life. During a long time, your only diversion was the tenderness of sitting and watching the sunset. I understood this new detail on the morning of the fourth day, at the time you said to me:
"I like sunsets a lowt. Come, let's go together and watch a sunset one time......"
F
37 Xiāo 2005 啊!我的小王子......
这样,一点一点的,我渐渐地理解了你那忧郁的小生命。很久以来,你唯有欣赏落日这么一个乐趣。我是在第四天凌晨知道的,当时你说:“我喜欢看落日。我们一起去看斜阳西落吧......”

A! Wǒ de Xiǎo Wángzǐ......
Zhèyàng, yīdiǎn-yīdiǎn-de, wǒ jiànjiàn-de lǐjiě le nǐ nà yōuyù de xiǎo shēngmìng. Hěn jiǔ yǐlái, nǐ wéi yǒu xīnshǎng luòrì zhème yīge lèqù. Wǒ shì zài dì-sì-tiān língchěn zhīdào de, dāngshí nǐ shuō: "Wǒ xǐhuān kàn luòrì. Wǒmen yīqǐ qù kàn xiéyáng xīluò ba......"

Ah! My Little Prince......
This way, bit by bit, I gradually understood that melancholy little life of yours. For a long time, you only had this one pleasure, of admiring sunsets. I learnt this in the early hours of the fourth day, at the time you said: "I like to watch sunsets. Let's go together and watch the sunset......"
F
38 Bā 2006 哦,我的小王子!我一点点地懂得了你那忧伤而又短暂的生活......很长一段时间,你发现自己唯一的娱乐,就是安静地看落日。
到了第四天,当你对我说:“我非常喜欢落日。来,我们一起去看落日吧。”我开始了解到更多的细节。

O, wǒ de Xiǎo Wángzǐ! Wǒ yīdiǎn-diǎn-de dǒngdé le nǐ nà yōushāng ér duǎnzàn de shēnghuó...... Hěn cháng yīduàn shíjiān, nǐ fāxiàn zìjǐ wéiyī de lèqù, jiù shì ānjìng-de kàn luòrì.
Dào le dì-sì-tiān, dāng nǐ duì wǒ shuō: "Wǒ fēicháng xǐhuān luòrì. Lái, wǒmen yīqǐ qù kàn luòrì ba." wǒ kāishǐ liǎojiě-dào gèng duō de xìjié.

O, my Little Prince! I bit by bit understood your melancholy and brief life......For a long time, you found that your own sole pleasure, was to quietly watch the sunset.
On the fourth day, when you said to me: "I like sunsets very much. Come, let's go and watch a sunset together." I started to understand more details.
E
39 Chén & Huǒ 2006 啊!小王子,就这样,我逐渐地懂得了你那忧郁的生活。过去很长时间里你唯一的乐趣就是欣赏日落西山时那甜蜜曼妙的晚景。这个新情况,是我在第四天早晨才知道的。你当时对我说:
“我很喜欢看日落。我们去看一回日落吧......”

A! Xiǎo Wángzi, jiù zhèyàng, wǒ zhújiàn de dǒngdé le nǐ nà yōuyù de shēnghuó. Guòqù hěn cháng shíjiān-lǐ nǐ wéiyī de lèqù jiù shì xīnshǎng rìluò xīshān shí nà tiánmì mànmiào de wǎnjǐng. Zhège xīn qíngkuàng, shì wǒ zài dì-sì tiān zǎochén zhīdào de. Nǐ dāngshí duì wǒ shuō:
"Wǒ hěn xiāng kàn rìluò. Wǒmen qù kàn yīhuí rìluò ba......"

Ah! Little Prince, just like this, I gradually understood your sad life. During a very long time in the past your only pleasure was to enjoy the sweet evening scene of the time of sunset. This new situation, I learnt on the morning of the fourth day. At that time you said to me:
"I really like sunsets. Let's go and watch one sunset......"
F
40 Dà 2006 啊,小王子!就这样,我渐渐了解了你那段忧郁的生活。长久以来,你惟一的乐趣便是欣赏那落日的宁静。那是在第四天早晨我了解到了这个新的细节。当时你对我说:
“我太喜欢日落了。走,我们去看日落吧!”

A, Xiǎo Wángzǐ! Jiù zhèyàng, nǐ jiànjiàn liǎojiě le nǐ nàduàn yōuyù de shēnghuó. Chángjiǔ yǐlái, nǐ wéiyī de lèqù biàn shì xīnshǎng nà luòrì de níngjìng. Nà shì zài dì-sì-tiān zǎochén wǒ liǎojiě-dào le zhège xīn de xìjié. Dānghsi nǐ duì wǒ shuō:
"Wǒ tài xǐhuān rìluò le. Zǒu, wǒmen qù kàn rìluò ba!"

Ah, Little Prince! Just in this way, I gradually understood your melancholy life. For a long time, your only pleasure was to admire the quietness of the sunset. It was on the morning of the fourth day that I understood this new detail. At the time you said to me:
"I like sunsets so much. Come, let's go and see a sunset!"
E
41 Hóng 2006 哦,小王子!我开始逐渐认识到你忧伤生活的奥秘......有很长一段时间,你发现自己的惟一乐趣就是静静地观看落日。这一新细节是第四天早上你告诉我之后我才得知的:
“我特别喜欢看落日。来,现在我们就去看夕阳吧!”

O, Xiǎo Wángzǐ! Wǒ kaishǐ zhújiàn rènshi-dào nǐ yōushāng shēnghuó de àomì......Yǒu hěn cháng yīduàn shíjiān, nǐ fāxiàn zìjǐ de wéiyī lèqù jiù shì jìngjìng-de guānkàn luòrì. Zhè yī xīn xìjié shì dì-sì-tiān zǎoshàng nǐ gàosu wǒ zhīhòu wǒ cái dézhī de:
"Wǒ tèbié xǐhuān luòrì. Lái, xiànzài wǒmen jiù qù kàn xīyáng ba!"

Oh, Little Prince! I started gradually to know the mystery of you melancholy life......For a lont time, you found that your only pleasure was to quietly observe sunsets. This new detail I only learnt on the morning of the fourth day after you told me:
"I specially like sunsets. Come, let's now go and look at a sunset!"
E
42 Liǔ 2006 小王子啊,我就这么点点滴滴地了解了你凄凉多虚,可怜巴巴的生活。长期以来,你生活中的唯一乐趣,就是坐在那里观赏落日的柔媚余晖。我得知这一新的细节,是在相识后第四天的早晨。当时,你对我说:
“我可喜欢看日落呢。咱们一起去观赏观赏吧......”

Xiǎo Wángzǐ a, wǒ jiu zhème diǎndiǎn-dīdī-de liǎojiě le nǐ qīngliáng duōxū, kěliánbābā de shēnghuó. Chángqī yǐlái, nǐ shēnghuó-zhōng de wéiyī lèqù, jiù shì zuò zài nàlǐ guānshǎng luòrì de róuměi yúhuī. Wǒ dézhī zhè yī xīn de xìjié, shì zài xiāngshí-hòu dì-sì-tiān de zǎochén. Dāngshí, nǐ duì wǒ shuō:
"Wǒ ke xǐhuān kàn rìluò ne. Zánmen yīqǐ qù guānshǎng guānshǎng ba......"

Little Prince ah, I in this way bit by bit understood your bleak empty, pathetic life. For a long time, the only pleasure in your life, was to sit there and enjoy the gentle afterglow of the sunset. I learned this new detail on the morning of the fourth day after we met. At that time, you said to me:
"I really like to watch sunsets. Let's go and enjoy a sunset......"
F
43 Mǎ 2006 哦,小王子!渐渐地,我开始理解你悲哀的小生命里的那些秘密......有很长一段时间,你从观看夕阳西落的静静的喜悦中,给自己找到惟一的欢乐。我得知这个新的细节,是在第四天早晨,当时你对我说:
“我特别喜欢日落。来,我们现在去看日落吧。”

O, Xiǎo Wángzǐ! Jiànjiàn-de, wǒ kāishǐ lǐjiě nǐ bēi'āi de xiǎo shēngmìng-lǐ de nàxiē mìmì......Yǒu hěn cháng yīduàn shíjiān, nǐ cóng guānkàn xīyáng xīluò de jìngjìng de xǐyuè-zhōng, gěi zìjǐ zhǎo-dào wéiyī de huānlè. Wǒ dézhī zhège xīn de xìjié, shì zài dì-sì-tiān zǎochén, dāngshí nǐ duì wǒ shuō:
"Wǒ tèbié xǐhuān rìluò. Lái, wǒmen xiànzài qù kàn rìluò ba."

Oh, Little Prince! Gradually, I started to understand those secrets in your sad little life...... There was a very long period of time, you found for yourself your only pleasure from admiring the quiet joy of admiring the sun setting. I learnt this new detail, on the morning of the fourth day, at the time you said to me:
"I particularly like sunsets. Come, let's go and look at a sunset now."
E
44 Zhōu 2006 啊!小王子啊,就这样,我渐渐地了解到你过着郁闷的生活。在过去漫长的岁月里,你唯一的消遣便是观赏柔和的夕阳。这个细节是我在第四天早上了解的,当时,你对我说:
“我很喜欢看太阳落山。我们去看太阳落山吧......”

A! Xiǎo Wángzǐ a, jiù zhè yang, wǒ jiànjiàn-de liǎojiě-dào nǐ guò-zhe yùmèn de shēnghuó. Zài guòqù màncháng de suìyuè-lǐ, nǐ wéiyī de xiāoqiǎn biàn shì guānshǎng róuhé de xīyáng. Zhège xìjié shì wǒ zài dì-sì-tiān zǎoshàng liǎojiě de, dāngshí, nǐ duì wǒ shuō:
"Wǒ hěn xǐhuān kàn tàiyáng luòshān. Wǒmen qù kàn tàiyáng luòshān ba......"

Ah! Little Prince, just in this way, I gradually understood that you were living a gloomy life. For a very long time in the past, your only distraction was to admire the gentle sunset. This detail I understood on the morning of the fourth day, you said to me:
"I very much like watching the sun going down. Let's go and watch the sun set......"
F
45 Zǐ 2006 啊!小王子,我一点点地了解了你那伤感的小生命的秘密。很长时间以来,你唯一的乐趣就是欣赏落日。这个新的细节,是我在第四天的早晨知道的,当时你对我说:
“我很喜欢看夕阳,走,我们一起去看落日吧......”

A! Xiǎo Wángzǐ, wǒ yīdiǎn-diǎn-de liǎojiě le nǐ nà shānggǎn de xiǎo shēngmìng de mìmì. Hěn cháng shíjiān yǐlái, nǐ wéiyī de lèqù jiù shì xīnshǎng luòrì. Zhège xīn de xìjié, shì wǒ zài dì-sì-tiān de zǎochén zhīdào de, dāngshí nǐ duì wǒ shuō:
"Wǒ hěn xǐhuān kàn xīyáng, zǒu, wǒmen yīqǐ qù kàn luòrì ba......"

Ah! Little Prince, I bit by bit understood the secret of your sad little life. Since a very long time, your sole entertainment was to appreciate sunsets. This new detail, I learnt on the morning of the fourth day, at the time you said to me:
"I very much like watching the sunset, come, let's go together and see a sunset......"
F
46 Wáng & Qián 2008 啊!小王子,我这么一点点地了解了你那忧郁、简单的生活。在过去很长的时间里,你唯一的乐趣就是观赏日落的柔美。这个新的细节,我是在第四天早晨知道的。你当时对我说道:
“我很喜欢日落。我们去看日落吧......”
A! Xiǎo Wángzi, wǒ zhème yīdiǎndiǎn de liǎojiě le nǐ de yōuyà, jiǎndān de shēnghuó. Zài guòqù hěn cháng shíjiān-lǐ, nǐ wéiyī de lèqù jiù shì guānshǎng rìluò de róuměi. Zhège xīn de xìjié, wǒ shì dì-sì tiān zǎochén zhīdào de. Nǐ dāngshí duì wǒ shuōdào:
"Wǒ hěn xǐhuān rìluò. Wǒmen qù kàn rìluò ba......"

Ah! Little Prince, I in this way little by little understood you sad, simple life. During a very long time in the past, your only pleasure was to admire the soft beauty of sunsets. This new detail, I learnt on the morning of the fourth day. At that time you told me:
"I very much like sunsets. Let's go and watch a sunset......"
F
47 Wú 2008 噢,小王子,就是这样,我渐渐地了解了你那并不顺心的生活。以前很久一段时间中你惟一的消遣就是欣赏那太阳西落的美丽晚景。这件新的事情,是我在第四天早上发现的。你那个时候对我说:
“我爱看夕阳。我们去看一次夕阳落山吧!

O, Xiǎo Wángzi, jiù shì zhèyàng, wǒ jiànjiàn de liǎojiě le nǐ nà bìng bù shùnxīn de shēnghuó. Yǐqián hěn jiǔ yīduàn shíjiān-zhōng nǐ wéiyī de xiāoqiǎn jiù shì xīnshǎng nà tàiyáng xīluò de měilì wǎnjǐng. Zhè-jiàn xīn de shìqing, shì wǒ zài dì-sì-tiān zǎoshang fāxiàn de. Nǐ nàge shíhòu duì wǒ shuō:
'Wǒ ài kàn xīyáng. Wǒmen qù kàn yīcì xīyáng luòshān ba!'

Oh, Little Prince, in this way, I gradually understood your not very pleasant life. Before for a long period of time your only relaxation was to appreciate the beautiful evening scene of the sun setting. This new thing, I discovered on the morning of the fourth day. You at that time said to me:
"I love to watch the sunset. Let's go and see the sunset once!"
F
48 Féng 2010 哦,小王子!我渐渐了解了你生活中的秘密,你虽然年少,却那么忧郁.....长期以来,你唯一的消遣方式就是静静地观看日落。这个细节是我在第四天早上发现的。当时,你问我:
“我特别喜欢日落。走吧,我们现在去看日落。”

O, Xiǎo Wángzi! Wǒ jiànjiàn liǎojiě le nǐ shēnghuó-zhōng de mìmì, nǐ suīrán niánshào, què nàme yōuyù.....Chángqī yǐlái, nǐ wèiyī de xiāoqiǎn fāngshì jiù shì jìngjìng-de guānkàn rìluò. Zhège xìjié shì wǒ zài dì-sì-tiān fāxiàn de. Dāngshí, nǐ wèn wǒ:
"Wǒ tèbié xǐhuān rìluò. Zǒu ba, wǒmen xiànzài qù kàn rìluò."

Oh, Little Prince! I gradually understood the secret in your life, although you are young, but are so melancholy..... For a long time, your only method of diversion was to quietly watch the sunset. This detail I discovered on the morning of the fourth day. At that time, you asked me:
"I especially like sunsets. Let's go, we'll go and watch a sunset now."
E
49 Lín 2010 啊,小王子!就这样,我终于逐渐了解你那忧郁的生活。在过去相当长的时间里,你唯一的乐趣是欣赏日落景色的柔情。这是在第四天的早晨,我才知道这件事的。当时你对我说:
“我喜欢看日落。我们一起去看一回日落吧!”

A, Xiǎo Wángzi! Jiù zhèyàng, wǒ zhōngyú zhújiàn liǎojiě nǐ nà yōuyù de shēnghuó. Zài guòqù xiāngdāng cháng de shíjiān-lǐ, nǐ wéiyī de xīnshǎng rìluò jǐngsè de róuqíng. Zhè shì zài dì-sì-tiān de zǎochén, wǒ cái zhīdào zhè jiàn shì de. Dāngshí nǐ duì wǒ shuō:
"Wǒ xǐhuān kàn rìluò. Wǒmen yīqǐ qù kàn yī-huí rìluò ba!"

A, Little Prince! Just in this way, I finally gradually understood that melancholy life of yours. In the past for a long time, your only pleasure was to appreciate the softness of the sunset scenery. This is a fact that I only found out on the morning of the fourth day. At that time you said to me:
I like to watch the sunset. Let's go together and watch a sunset.
F
50 Wáng 2010 啊!小王子,我就这样一点点了解了你那忧郁的生活。相当长的时间里,你唯一的消遣就是看看日落的温馨。第四天早晨,我发现了这个新的细节,你对我说道:
“很喜欢看日落。一起去看日落吧.....”

A! Xiǎo Wángzi, wǒ jiù zhèyàng yīdiǎn-diǎn liǎojiě le nǐ nà yōuyù de shēnghuó. Xiāngdāng cháng de shíjiān-lǐ, nǐ wéi-yī de xiāoqiǎn jiù shì kàn-kàn rìluò de wēnxīn. Dì-sì-tiān zǎochén, wǒ fāxiàn le zhège xīn de xìjié, nǐ duì wǒ shuōdào:
"Hěn xǐhuān kàn rìluò. Yīqǐ qù kàn rìluò ba....."

A! Little Prince, I this way I little by little understood that melancholy life of yours. For a very long time, your only diversion was to watch the warmth of the sunset. On the morning of the fourth day, I found out this new detail, you said to me:
"I very much like sunsets. Let's go and watch a sunset...."
F
51 Zhèng 2010 哦,小王子!我开始逐渐理解你忧伤生活的奥秘......有很长时间,你发现自己的唯一乐趣就是静静地观看落日。这一新的细节是第四天早上你告诉我之后,我才得知的:
“我特别喜欢看落日。走,我们现在就去看夕阳吧。”

O, Xiǎo Wángzi! Wǒ kāishǐ zhújiàn lǐjiě nǐ yōushāng shēnghuó de aòmì..... Yǒu hěn cháng shíjiān, nǐ fāxiàn zìjǐ de wéiyī lèqù jiù shì jìngjìng-de guānkàn luòrì. Zhè yī xīn de xìjié shì dì-sì-tiān zǎoshàng nǐ gàosu wǒ zhī-hòu, wǒ cái dézhī:
"Wǒ tèbié xǐhuān kàn luòrì. Zǒu, wǒmen xiànzài jiù qù kàn xīyáng ba."

O, Little Prince! I started to gradually understand the secret of your melancholy life..... For a long time, you found your own sole pleasure was to quietly watch the sunset. This new detail I only found out on the morning of the fourth day when you said to me: "I especially like to watch the sunset. Come, let's go and see the setting sun now."
E
52 Yì ND 啊!小王子,我終於漸漸瞭解你那小小的身軀裏,蘊藏的是何等的憂傷與秘密了。這麼久以來,你只能靠靜靜地欣賞斜陽來消磨時間。這是我在第四天清晨才知道的,那時你對我說:我真的喜歡看落日。
A! Xiǎo Wángzǐ, wǒ zhōngyú jiànjiàn liǎojiě nǐ nà xiǎoxiǎo de shēnqū-lǐ, yūncáng de shì héděng de yōushāng yǔ mìmì le. Zhème jiǔ yǐlái, nǐ zhi néng kào jìngjìng-de xīnshǎng xiéyáng lái xiāoqiǎn shíjiān. Zhè shì wǒ zài dì-sì-tiān qīngchěn cái zhīdào de, nà shì nǐ duì wǒ shuō: wǒ zhēn de xǐhuān kàn luòrì [...]"
Ah! Little Prince, I finally gradually understood that in that little body of yours, what was hidden was such sadness and secrets. For such a long time, you could only depend on quietly appreciating sunsets to pass the time. This I only leaernt on the morning of the fourth day, at that time you said to me: "I really liike watching sunsets. [next sentence lacking]
?
53 Translator unknown ND-1 啊!小王子,我慢慢地了解了你小小而憂鬱的生活。你離開落日的溫柔並不很久。我懂得這新的細節是在第四天早上,當你告訴我說:
「我很喜歡落日。讓我們看落日去... ...」

A! Xiǎo Wángzǐ, wǒ mànmàn-de liǎojiě le nǐ xiǎoxiǎo ér yōuyù de shēnghuó. Nǐ líkāi luòrì de wēnróu bìng bu hěn jiǔ. Wǒ dǒngdé zhè xīn de xìjié shì zài dì-sì-tiān zǎoshàng, dāng nǐ gàosu wǒ shuō:
"Wǒ hěn xǐhuān luòrì. Ràng wǒmen kàn luòrì qù......"

Ah! Little Prince, I slowly understood your small and melancholy life. You had not left the tenderness of sunsets for such a long time. I grasped this new detail on the morning of the fourth day, when you told me:
"I very much like watching sunsets. Allow us to go and watch a sunset......"
F
54 Translator unknown ND-2 -- E
Adaptations
1a Chéng 2002 啊!小王子,我逐漸明白你那憂鬱的生活,在從前漫長的歲月裡,你唯一的樂趣就是觀賞溫柔的落日。
第四天早晨,小王子若有所思地望著天空,突然,他對我說:「我最喜歡看落日了......我們一起去看落日,好不好?」

A! Xiǎo Wángzǐ, wǒ zhújiàn míngbái nǐ nà yōuyù de shēnghuó, zài cóngqián màncháng de suìyuè-lǐ, nǐ wéiyī de lèqù jiù shì guānshǎng wēnróu de luòrì.
Dì-sì-tiān zǎochén, Xiǎo Wángzǐ ruó yǒu suǒ sī de wàngzhè kōngtiān, tūrán, tā duì wǒ shuō: "Wǒ zuì xǐhuān kàn rìluò le.....wǒmen yīqǐ qù kàn luòrì, hǎo bu haǒ?"

Ah! Little Prince, I gradually understood that melancholy life of yours, during a long period of time in the past, your sole pleasure was to appreciate the gentle sunsets.
The morning of the fourth day, the Little Prince as though having some thought looked into space, suddenly, said to me: "I like to look at the sunset best......let's go together and watch a sunset, shall we?"
?
4a Dòu & Liú 2005 啊!小王子,我就这样渐渐理解了你那忧郁的人生。很长时间以来,你惟一的乐趣,就是欣赏那夕阳西下时脉脉温情的美景。在第四天的早晨,我才知道你的这一爱好的。当你对我说道:
“我喜欢看日落。我们一起去看一回日落吧!”

A! Xiǎo Wángzǐ, wǒ jiù zhèyàng jiànjiàn lǐjiě le nǐ nà yōuyù de rénshēng. Hěn cháng shíjiān yǐlái, nǐ wéiyī de lèqù, jiù shì xīnshǎng nà xīyáng xīxià shí mòmò wēnqíng de měijǐng. Zài dì-sì-tiān de zǎochén, wǒ cái zhīdào nǐ de zhèyī àihǎo de. Dāng nǐ duì wǒ shuōdào:
"Wǒ xǐhuān kàn rìluò. Wǒmen yīqǐ qù kàn yīhuí rìluò ba!"

Ah! Little Prince, I thus gradually understood your melancholy life. For a very long time, your only pleasure, was to appreciate that tenderly affectionate beautiful scene at the time of sunset. Onthe morning of the fourth day, I finally learnt of this hobby of yours. At the time you said:
"I like to watch sunsets. Let's go together and watch one sunset!"
F
Japanese
1 Naitō 1954 王子さま、あなたは、はればれしない日々を送ってこられたようだが、ぼくには、そのわけが、だんだんとわかってきました。ながいこと、あなたの気が晴れるのは、しずかな入り日のころだけだったのですね。
ぼくは四日めの朝、あなたが、ぼくにこういったとき、この、いままで知らずにいたことを知ったのです。
「ぼくね、日の暮れるころがだいすきなんだよ。きみ、日の沈むこと、ながめにいこうよ......」
Ōji-sama, anata wa, harebare shinai hibi o okutte korareta yō da ga, boku ni wa, sono wake ga, dandan to wakatte kimashita. Nagai koto, anata no ki ga hareru no wa, shizuka na iribi no koro dake datta no desu ne.
Boku wa yokkame no asa, anata ga, boku ni kō itta toki, kono, ima made shirazu ni ita koto o shitta no desu.
"Boku ne, hi no kureru koro ga daisuki nan'da yo. Kimi, hi no shizumu koto, nagame ni ikō yo......"
Prince, you, appear to have spent unhappy days but I gradually came to understand the reason. For a long time, the only time you ki ga hareru was at the time of the sun setting quietly, wasn't it.
I came to know this thing that I didn't know until now when you said this to me on the morning of the fourth day:
"I really like the time when the sun sets. You, let's go and watch the setting of the sun......"
F
2 Fujita 2005 ああ、王子さま、きみがさびしかったこと、わたしにはだんだんわかってきたよ。ずっとながいこと、気晴らしといったら夕日をながめることだけだったんだね。わたしは四日目の朝、くわしい話を聞いた。きみはこういった。
「ぼくは夕日が好きなんだ。いっしょに夕日をながめにいこうよ......」

Ā, Ōji-sama, kimi ga sabishikatta koto, watashi ni wa dandan wakatte kita yo. Zutto nagai koto, kibarashi to ittara yūhi o nagameru koto dake dattan'da ne. Watashi wa yokkame no asa, kuwashii hanashi o kiita. Kimi wa kō itta.
"Boku wa yūhi ga suki nan'da. Issho ni yūhi o nagame ni ikō yo......"

Ah, Prince, I gradually came to realise that you were lonely. For a long time, when it came to diversion, it was only watching the sunset. I heard detailed talk on the morning of the fourth day. You spoke thus:
"I like the sunset. Let's go and watch a sunset together......"
F
3 Ikezawa 2005 ああ、小さな王子さま!ぼくは少しずつきみの憂いに満ちた小さな生活を理解していったよ。長い間きみは夕日を見るという甘い喜びだけを心の慰めにしてきた。4日めの朝,きみがこう言ったとき、ぼくはこの新しい秘密を知った——
「ぼくは日が沈むのが好きなんだ。これから夕日を見にいこうよ」

Ā, Chiisa nà Ōji-sama! Boku wa sukoshi zutsu kimi no ureei ni michita chiisa na seikatsu o rikai shite itta yo. Nagai aida kimi wa yūhi o miru to yū amai yorokobi dake o kokoro no nagusame ni shite kita. Yokkame no asa, kimi ga kō itta toki, boku wa kono atarashii himitsu o shitta--
"Boku wa hi ga shizumu no ga suki nan'da. Kore kara yūhi o mi ni ikō yo!"

Ah, Little Prince! I little by little came to understand your small life filled with ureei. For a long time the only consolatioin of the heart for you was the sweet delight of watching the sunset. On the morning of the fourth day, I learnt this new secret when you said to me:
"I like the setting of the sun. Let's go and look at a sunset now"
F
4 Ishii 2005 ああ!王子よ、君の憂いにみちたつつましい暮らしぶりが、こんなふうにして少しずつわかってきたのだった。君は長いこと、夕陽がおだやかにしずむのを見つめる以外、なにも気晴らしがなかったんだね。この新しい事実を知ったのは、四日めの朝、君がこう言ったときだった。
——夕陽がしずむのを見るのが大好きなんだ。夕陽を見にいこうよ......

Ā! Ōji yo, kimi no ureei ni michita tsutsumashii kurashi-buri ga, konna fū ni shite sukoshi zutsu wakatte kita no datta. Kimi wa nagai koto, yūhi ga odayaka ni shizumu no o mitsumeru igai, nani mo kibarashi ga nakattan'da ne. Kono atarashii jijitsu o shitta no wa, yokkame no asa, kimi ga kō itta toki datta.
--Yūhi ga shizumu no o miru no ga daisuki nan'da. Yūhi o mi ni ikō yo......

Ah!, Prince, in this way I came to understand little by little your spartan life-style filled with melancholy. For a long time, other than watching the evening sun setting gently, you had no distractions. I learnt this new fact on the morning of the second day when you said this to me.
--I really like to watch the evening sun setting quietly. Let's go and watch the evening sun......
F
5 Kawakami & Tsuzura  2005 かわいそうなプチ プランス!きみの寂しい人生が、こうして、少しずつわかってきた。長いあいだ、気晴らしとしては、甘美な日没を見ることしかなかったんだね。このような新しい事実がわかったのも、4日目の朝、君がこう言ったときだったね。
「ぼくは日没がとっても好きなんだ。日没を見に行こうよ」

Kawaisō na Puchi Puransu! Kimi no sabishii jinsei ga, kō shite, sukoshi zutsu wakatte kita. Nagai aida, kibarashi to shite wa, amami na nichibotsu o miru koto shika nakattan'da ne. Kono yō na atarashii jijitsu ga wakatta no mo, yokkame no asa, kimi ga kō itta toki datta ne.
"Boku wa nichibotsu ga tottemo sukinan'da. Nichibotsu o mi ni ikō yo"

Poor Petit Prince! [I] little by little, in this way, came to understand your lonely life. For a long time, as a diversion, you only had the watching of the sweet sunset. It was only on the morning of the fourth day, when you spoke thus, that [I] knew this kind of new fact
F
6 Mino 2005 ああ!王子さま。僕はこうして、君の憂いに満ちたささやかな生活を、少しずつ理解していったんだ。長い間、君の心を慰めるものといっては、夕陽の優しさしかなかった。僕がこの新しい事実を知ったのは、四日めの朝、君がこう言った時だ。
「僕は夕陽が好きなんだ。ねえ、夕陽を見に行こうよ......」

Ā! Ōji-sama. Boku wa kōshite, kimi no ureei ni michita sasayaka na seikatsu o, sukoshi zutsu rikai shite ittan'da. Nagai aida, kimi no kokoro o nagusameru mono to itte wa, yūhi no yasashisa shika nakatta. Boku ga kono atarashii jijitsu o shitta no wa, yokkame no asa, kimi ga kō itta toki da.
"Boku wa yūhi ga suki nan'da. Nē, yūhi o mi ni ikō yo......"

Ah! Prince. I in this way, came to understand little by little your little life filled with sorrow. For a long time, as for something to comfort your heart, there was only the gentleness of sunsets. I learnt this new fact on the morning of the fourth day, it was when you spoke thus.
"I like sunsets. Hey, let's go and look at a sunset......"
F
7 Yamazaki 2005 ああ!小さな王子さま、わたしは、こんなふうにして、すこしずつ、きみの悲しい小さな生活を理解していったのですよ。きみには長いこと、気ばらしとしては夕日の静けさしかありませんでしたね。わたしがこの新事実を知ったのは、4日目の朝、きみがこう言ったときのことでした。
「ぼく、夕日が大好きなんだ。さあ、夕日を見にいこうよ......」

Ā! Chiisa na Ōji-sama, watashi wa, konna fū ni shite, sukoshi zutsu, kimi no kanashii chiisa na seikatsu o rikai shite itta no desu yo. Kimi ni wa nagai koto, kibarashi to shite wa yūhi no shizukesa shika arimasen deshita ne. Watashi ga kono shin-jijitsu o shitta no wa, yokkame no asa, kimi ga kō itta toki no koto deshita.
"Boku, yūhi ga daisuki nan'da. Sā, yūhi o mi ni ikō yo......"

Ah! Little Prince, I, in this way, little by little came to understand your sad little life. For you for a long time, as distraction there was only the quietness of the setting sun. I learnt this new fact on the morning of the fourth day, when you spoke thus.
"I, like the sunset a lot. Hey, let's go and look at a sunset......"
F
8 Inagaki 2006 ああ、王子さま、こんなふうにして、ぼくは少しずつ君の、ささやかで、もの悲しい暮らしぶりが分かってきたのです。君には長いあいだ、日の入りの穏やかなありさまだけが心の慰めでした。そのことをぼくは四日目の朝初めて知りました。君がこんなふうに言ってくれたおかげです。
「ぼくは日の入りが好きなんだ。日が沈むのを見に行こうよ......」

Ā, Ōji-sama, konna fū ni shite, boku wa sukoshi zutsu kimi no, sasayaka de, monoganashii kurashi-buri ga wakatte kita no desu. Kimi ni wa nagai aida, hi no iri no odayaka na arisama dake ga kokoro no nagusame deshita. Sono koto o boku wa yokkame no asa hajimete shirimashita. Kimi ga konna fū ni itte kureta okage desu.
"Boku wa hi no iri ga sukinan'da. Hi ga shizumu no o mi ni ikō yo......"

Ah, Prince, in this way, I little by little came to understand your, little, sad way of life. For you for a long time, the only consolation of the heart was the calm sight of sunsets. This thing I first learnt on the morning of the fourth day. It was because you spoke in this way.
"I like the sunset. Let's go and watch the sun setting......"
F
9 Kawahara 2006 ああ、小さな王子君!僕にはきみのちょっとかげりのある幼い人生が、やっとすこしずつ見えてきたよ。もうずっと前からきみのただ一つのなぐさめは、夕日をしずかにながめることだったんだね。そのことを僕がはじめて知ったのは、四日目の朝、きみが僕にこう言ったときだった。
「ぼくね、夕日が大好きなんだ。ね、日の沈むとこ見に行こうよ」

Ā, chiisa na Ōji-kun! Boku ni kimi no chotta kageri no aru osanai jinsei ga, yatto sukoshi zutsu miete kita yo. Mō zutto mae kara kimi no tada hitotsu no nagusame wa, yūhi o shizuka ni nagameru koto dattan'da ne. Sono koto o boku ga hajimete shitta no wa, yokkame no asa, kimi ga boku ni kō itta toki datta.
"Boku ne, yūhi ga daisuki nan'da. Ne, hi no shizumu toko mi ni ikō yo"

Ah, Little Prince! I little by little finally came to see your somewhat dark young life. From way before your only consolation, was to quietly watch the sunset. This fact I first learnt on the morning of the fourth day, when you spoke to me thus.
"I, like the sunset a lot. Hey, let's go and watch the sun set"
F
10 Kojima 2006 ああ、王子さま、こうしてきみの憂鬱な人生が少しずつ理解できるようになりました。長いあいだ、穏やかな日の入りだけが気晴らしだったのですね。四日目の朝、きみが次のように言ったとき、ぼくはこの新しい事実を知ったのです。
「ぼく、日の入りが大好きなんだ。日の入りを見に行こうよ......」

Ā, Ōji-sama, kōshite kimi no yū'utsu na jinsei ga sukoshi zutsu rikai dekiru yō ni narimashita. Nagai aida, odayaka na hi no iri dake ga kibarashi datta no desu ne. Yokkame no asa, kimi ga tsugi no yō ni itta toki, boku wa kono atarashii jijitsu o shitta no desu.
"Boku, hi no iri ga daisuki nan'da. Hi no iri o mi ni ikō yo......"

Ah, Prince, in this way [I] little by little came to understand your melancholy life. For a long time, only the quiet sunset was a distraction, wasn't it. The morning of the fourth day, when you spoke as follows, I learnt this new fact.
"I, like the sunset a lot. Let's go and look at a sunset......"
F
11 Kōno 2006 ああ!小さな王子さま、こうして僕は、ささやかでせつないきみの人生を、少しずつ理解していった。きみには長いあいだ、やさしさに満ちた夕暮れどきの景色しか、心をなぐさめてくれるものがなかったことも。この新しい話を、僕は四日目の朝、きみがこう言ったときに知った。
「ぼく、夕日が大好きなの。見に行こうよ、夕日を......」

Ā! Chiisana Ōji-sama, kōshite boku wa, sasayaka de setsunai kimi no jinsei o, sukoshi zutsu rikai shite itta. Kimi ni wa nagai aida, yasashisa ni michita yūgure-doki no kesshiki shika, kokoro o nagusamete kureru mono ga nakatta koto mo. Kono atarashii hanashi o, boku yokkame no asa, kimi ga kō itta toki ni shitta.
"Boku, yūhi ga daisuki na no. Mi ni ikō yo, yūhi o......"

Ah! Little Prince, in this way I, little by little came to understand, your little oppressive life. For you for a long time, the only thing that consoled your heart was the scene of the time of dusk, filled with gentleness. This new fact, I learnt on the morning of the fourth day when you spoke thus.
"I, like the sunset a lot. Let's go and look at the sunset......"
F
12 Kurahashi 2006 ああ、小さな王子さま!こうしてだんだんときみの悲しいささやかな人生が理解できるようになった。長いこと、きみの唯一の楽しみと言えば、日の入りだった。四日目の朝、それについて詳しいことがわかったのはきみがこういったときのことだった。
「ぼくね、日が沈むときが大好きなんだ。見に行こうよ......」

Ā, chiisa na Ōji-sama! Kōshite dandan-to kimi no kanashii sasayaka na jinsei ga rikai dekiru yō ni natta. Nagai koto, kimi no yui'itsu no tanoshimi to ieba, hi no iri datta. Yokkame no asa, sore ni tsuite kuwashii koto ga wakatta no wa kimi ga kō itta toki no koto datta.
. "Boku ne, hi ga sizumu toki ga daisuki nan'da. Mi ni ikō yo......"

Ah, Little Prince! In this way [I] gradually came to understand your sad little life. A long time, when it came to your only pleasure, [it] was the sunset. The morning of the fourth day, it was when you spoke as follows that I understood detailed things about this.
"I, like the time the sun sets a lot. Let's go and look......"
F
13 Mita 2006 ああ......
星の王子さま。
ぼくは少しずつ、きみの悲しみに満ちたささやかな人生のことが、わかってきたよ。きみは長いあいだ、太陽が沈むのをながめる楽しみのほかには、どんな気晴らしももっていなかった。そのことがわかったのは、四日目の朝、きみがこう言ったときだった。
「ぼくは太陽が沈むのを見るのが好きなんだ。いまから見にいこうよ。」

Ā......
Hoshi no Ōji-sama.
Boku wa sukoshi zutsu, kimi no kanashimi ni michita sasayaka na jinsei no koto ga, wakatte kita yo. Kimi wa nagai aida, taiyō ga sizumu no o nagameru tanoshimi no hoka ni wa, donna kibarashi mo motte inakatta. Sono koto ga wakatta no wa, yokkame no asa, kimi ga kō itta toki datta.
"Boku wa taiyō ga shizumu no o miru no ga suki nan'da. Ima kara mi ni ikō yo."

Little Prince of the star.
I little by little, came to understand the fact of your little life filled with sadness. You for a long time, apart from the pleasure of watching the sun set, had no kind of distraction. It was on the morning of the fourth day when you spoke thus that I understood this fact.
"I like to watch the sun setting. Let's go and look now."
F
14 Nozaki 2006 ちいさな王子、きみのちょっとばかりさびしさの漂う暮らしのことが、ぼくにはそうやって、少しずつわかってきた。長いあいだ、おだやかな日没の景色だけがきみの気晴らしだった。そんな新しい事実を知ったのは、四日目の朝、きみがこういったからだ。
「ぼく、日が沈む景色が好きなんだ。いっしょに、日が沈むところを見に行こうよ...」

Chiisa na Ōji, kimi no chotta bakari sabishisa no tadayou kurashi no koto ga, boku ni wa sō yatte, sukoshi zutsu wakatte kita. Nagai aida, odayaka na nichibotsu no keshiki dake ga kimi no kibarashi datta. Sonna atarashii jijitsu o shitta no wa, yokkame no asa, kimi ga kō itta kara da.
"Boku, hi ga shizumu keshiki ga suki nan'da. Issho ni, hi ga shizumu tokoro o mi ni ikō yo..."

Little Prince, your life tinged with a faint suggestion of sadness, gradually in that way became understood to me. A long time, only the scene of the quiet sunset was your distraction. [I] learnt such a new fact on the morning of the fourth day because you spoke thus.
"I, like the scene of the sun setting. Together, let's go and watch the sun set..."
F
15 Tanigawa 2006 ねえ、君、ぼくのたいせつな王子さま、ぼくはこんなふうにして、君の物憂いささやかな暮らしのことを少しずつ知るようになった。長いあいだ、君には慰めといったら、夕日を見る楽しみしかなかったんだね。ぼくは、四日目の朝、この新しい小さな秘密を知った。君がぼくにこう言ったときだ。
「ぼく、夕日が好きなんだ。いっしょに見に行こうよ」

Nē, kimi, boku no taisetsu na Ōji-sama, boku wa konna fū ni shite, kimi no monoui sasayaka na kurashi no koto o sukoshi zutsu shiru yō ni natta. Nagai aida, kimi ni wa nagusame to ittara, yūhi o miru tanoshimi shika nakattan'da ne. Boku wa, yokkame no asa, kono atarashii chiisa na himitsu o shitta. Kimi ga boku ni kō itta toki da.
"Boku, yūhi ga sukinan'da. Issho ni mi ni ikō yo"

Hey, you, my precious Prince, I in this way, little by little came to learn of your melancholy little life. A long time, when it came to consolation, there was only the pleasure of watching the setting sun. I, on the morning of the fourth day, learnt this new little secret. It was when you spoke to me thus.
"I, like the setting sun. Let's go and look together"
F
Adaptations
1a Shinsan 2005 王子さま、何考えているかわからないとか、天然とか言ってごめんなさい。私はだんだん、君が人生に憂いているわけがわかってきました。気晴らしといえば、静かな日の入りを見ることくらい。血気さかんな若者なのに、何の娯楽もない生活だったのです。
4日目の朝、私を誘ってくれましたね。
「僕、日の入りが大好きなんだ。一緒に見ない?」って。

Ōji-sama, nani kangaete iru ka wakaranai to ka, tennen to ka itte gomen nasai. Watashi wa dandan, kimi ga jinsei ni ureeite iru wake ga wakatte kimashita. Kibarashi to ieba, shizuka na hi no iri o miru koto kurai. Kekki-sakan na wakamono na no ni, nan no goraku mo nai seikatsu datta no desu.
"Boku, hi no iri ga daisuki nan' da. Issho ni minai?" tte.

Prince, please forgive me for saying I don't know what you're thinking or that you're natural, etc. I gradually came to understand why your life was melancholy. As far as distraction is concerned, [you had] only the watching of the quiet sunset. Although you are full of youthful vigour, it was a life without any entertainment.
[You] said, "I, like the sunset a lot. Want to watch it together?"
F
Vietnamese
1 Long 2000-1 Ôi! Cậu hoàng tử ơi, dần dà, như vậy đó, tôi hiểu ra cuộc đời nhỏ nhoi, man mác của em. Để đùa chơi, bao lâu em chỉ có mỗi ánh dịu dàng khi mặt trời sắp tắt. Vào sáng ngày thứ tư thì tôi biết được nét mới đó, khi em bảo tôi:
- Tôi rất thích cảnh mặt trời lặn. Ta đi xem mặt trời lặn đi.

Oi! Little Prince, gradually, in this way, I understood you insignificant, vague life. For fun, for a long time, you only had each soft light when the sun goes down. On the morning of the fourth day I knew this new point, when you told me:
- I like the scene of the sun setting very much. Let's go and watch the sun go down.
F
2 Long 2000-2 Ôi! Cậu hoàng tử ơi, dần dà, như vậy đó, tôi hiểu ra cuộc đời nhỏ nhoi, man mác của em. Để đùa chơi, bao lâu em chỉ có mỗi ánh hoàng hôn êm dịu khi mặt trời sắp tắt. Vào sáng ngày thứ tư thì tôi biết được nét mới đó, khi em bảo tôi:
- Tôi rất thích cảnh mặt trời lặn. Ta đi xem mặt trời lặn đi.

Oi! Little Prince, gradually, in this way, I understood you insignificant, vague life. For fun, for a long time, you only had each gentle dusk light when the sun goes down. On the morning of the fourth day I knew this new point, when you told me:
- I like the scene of the sun setting very much. Let's go and watch the sun go down.
F
3 Đại 2005 Ah! Hoàng tử bé, chú đã hiểu được phần nào nỗi trầm tư của cháu. Từ lâu cháu chỉ có một thú tiêu khiển duy nhất là đắm mình vào sự êm ả lúc mặt trời lặn. Chú biết điều đó vì buổi sáng ngày thứ tư cháu đã gọi chú:
- Cháu rất thích cảnh mặt trời lặn. Mình đi coi nghěn chú...

Ah! Little Prince, ? could understand your slight meditative sentiments (?). For a long time you only had the sole pastime was to wallow in the tranquil time of sunset. I understood this fact because on the morning of the fourth day because you said to me:
- I very much like the scene of sunsets. Let's go and watch one...
F
4 Giáng 2006 Ah! Hoàng tử bé ơi, tôi đã lần hồi hiểu, theo vậy đó, cuộc đời bé bỏng sầu tư của chú. Từ lâu, chú chỉ có một chút khiển muộn, là bóng chiều vàng êm ả. Tôi đã rõ chi tiết mới mẻ này, vào buổi mai ngày thứ tư, lúc chú bảo:
"Tôi yêu chuộng những buổi chiều hồng. Chúng ta hãy đi nhìn một cảnh mặt trời lặn..."

Ah! Little Prince, in this way I ... understood... your sad little life. For a long time, you had only one way to dispel sorrow, the sweet golden evening light. I gained this new information on the morning of the fourth day, when you said:
"I like the pink afternoon (?). Let's go and look at a sunset."
F
5 Lạc ND Ôi! Ông hoàng bé nhỏ ơi, dần dà, như vậy đó, tôi hiểu ra cuộc đời nhỏ nhoi buồn bã của em. Bao lâu nay em chỉ nhờ sự êm đềm của hoàng hôn để mà khuây khoả. Tôi biết được nét mới đó vào buổi sáng ngày thứ tư, khi em bảo tôi:
– Tôi rất thích cảnh mặt trời lặn. Ta đi xem mặt trời lặn đi.

Oi! Mr Little Prince, gradually, like this, I understood your insignificant sad life. A long time you only depended on the pleasantness of the dusk for consolation. I understood this new point when the morning of the fourth day, when you told me:
- I very much like the scene of sunset. Let's go and look at a sunset.
F
Mongolian
1 Цэгмидийн Сүхбаатар Бяцхан хунтайж чиний уйтгарт амьдралыг би яваандаа ойлгож эхэлсэн юм. Эртнээс нааш нар жаргахыг үзэх гэж их мөрөөдөж иржээ.
- Би, нар жаргаж байгааг харах их дуртай. Нар жаргахыг үзэцгээе... гэж чи надад дөрөв дэх өдрийн өглөө хэлэхэд би чамайг жаргах наранд дуртай юм байна гэж ойлгосон.
byatskhaŋ huntaij chinii uitgart am'draliig bi yavaandaa oilgoj ekhelseŋ yum. ertnees naash nar jargakhiig uzekh gej ikh möröödöj irjee.
- bi, nar jargaj baigaag kharakh ikh durtai. nar jargakhiig uzetsgeeye... gej chi nadad döröv dekh ödriiŋ öglöö khelekhed bi chamaig jargakh narand durtai yum bain gej oilogsoŋ.
F
1 Цэгмидийн Сүхбаатар ᠪᠢᠴᠢᠬᠠᠨ ᠬᠣᠨᠩᠳᠠᠢᠵᠢ ᠴᠢᠨᠦ ᠣᠢᠢᠳᠭᠠᠷᠲᠣ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠯ ᠢ ᠪᠢ ᠶᠠᠪᠣᠭᠠᠨ ᠳᠦ ᠪᠠᠨ ᠣᠢᠯᠠᠭᠠᠵᠣ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠠᠨ ᠵᠣᠮ᠃ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠢᠨᠠᠭᠰᠢ ᠨᠠᠷᠠ ᠵᠢᠷᠭᠠᠬᠣ ᠵᠢ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠭᠡᠵᠥ ᠮᠦᠷᠥᠭᠡᠳᠵᠥ ᠢᠷᠡᠵᠡᠢ᠃

- ᠪᠢ᠂ ᠨᠠᠷᠠ ᠵᠢᠷᠭᠠᠵᠣ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠬᠠᠷᠠᠬᠣ ᠶᠡᠬᠡ ᠲᠣᠷᠠᠲᠠᠢ ᠃ ᠨᠠᠷᠠ ᠵᠢᠷᠭᠠᠬᠣ ᠵᠢ ᠦᠵᠡᠵᠠᠭᠡᠶ᠎ᠡ...ᠭᠡᠵᠦ ᠴᠢ ᠨᠠᠳᠠ ᠳᠦᠷ ᠳᠦᠷᠪᠡ ᠳᠡᠬᠢ ᠡᠳᠦᠷ ᠦᠨ ᠦᠷᠯᠦᠭᠡ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠪᠢ ᠴᠢᠮᠠ᠌ᠢᠶ ᠵᠢᠷᠭᠠᠬᠣ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠳᠦ ᠳᠣᠷᠠᠲᠠᠢ ᠶᠣᠮ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠣᠢᠯᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ᠃

byatskhaŋ huntaij chinii uitgart am'draliig bi yavaandaa oilgoj ekhelseŋ yum. ertnees naash nar jargakhiig uzekh gej ikh möröödöj irjee.
- bi, nar jargaj baigaag kharakh ikh durtai. nar jargakhiig uzetsgeeye... gej chi nadad döröv dekh ödriiŋ öglöö khelekhed bi chamaig jargakh narand durtai yum bain gej oilogsoŋ.
F
2 ᠶ ᠂ ᠲᠡᠮᠦᠷᠵᠢᠨ ᠡ! ᠪᠢᠴᠢᠬᠠᠨ ᠬᠠᠨ ᠬᠦᠪᠡᠭᠦᠨ ᠮᠢᠨᠢ᠂ ᠵᠢᠭᠠᠬᠠᠨ ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠣᠢᠳᠬᠠᠷᠲᠣ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠯ ᠢ ᠴᠢᠨᠢ ᠣᠯᠠᠮ ᠵᠢᠠᠷ ᠣᠢᠯᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦ ᠲᠡᠷᠡ ᠬᠦ ᠪᠠᠷᠠᠭᠲᠠᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠣᠷᠲᠣ ᠡᠳᠦᠷ ᠬᠣᠨᠣᠭ ᠦᠳ ᠲᠣ ᠨᠠᠮᠣᠭᠣᠬᠠᠨ ᠪᠦᠷᠦᠢ ᠵᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠠᠬᠣ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠢ ᠪᠠᠷᠠᠯᠠᠬᠣ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ ᠴᠢᠨᠦ ᠴᠣᠷ ᠦᠨ ᠭᠠᠭᠴᠠᠬᠠᠨ ᠣᠢᠳᠬᠠᠷ ᠰᠡᠷᠭᠦᠭᠡᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠵᠣ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠶᠣᠮ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠳᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠡᠳᠦᠷ ᠦᠨ ᠦᠷᠯᠦᠭᠡ ᠪᠣᠯᠣᠭᠠᠳ ᠰᠠᠶᠠ ᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠴᠢᠨᠢ ᠣᠯᠵᠣ ᠮᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠦᠵ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠴᠢ ᠨᠠᠳᠠ ᠳᠦ᠄

《ᠪᠢ ᠨᠠᠷᠠ ᠵᠢᠷᠭᠠᠬᠣ ᠵᠢ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠳᠣᠷᠠᠲᠠᠢ᠃ ᠬᠣᠶᠠᠭᠣᠯᠠ ᠣᠴᠢᠵᠣ ᠦᠵᠡᠶ᠎ᠡ!》ᠬᠡᠯ᠎ᠡ᠃

a! byatskhaŋ khaŋ khövüüŋ min', jaakhaŋ garig deerkh üitgart am'draliig chin' ulmaar oilogsoor bain. öngörsönii terkhüü baragdashgüi urt ödör khonoguudot namuukhaŋ büriiŋ jargakh narniig baraalakh yavdal chin' tsuriin gantskhaŋ uitgar sergeekh arаg bolj baisaŋ yum bain. döröv dügeer ödriin öglöö bolood say üüniig chin' olj medlee. Chi nadad: 'bi nar jargakhiig uzekh durtai. khoyuulaa ochij uzeye!'
 
3 Т. Төмөрхүлэг Аа! Бяцхан хунтайж минь, би чиний гунигтайхан даруу амьдралыг ойлгосон. Чи чухамдаа сэтгэлээ сэргээх гэж л нар жаргахын сайхныг удаан харж зогсдог байжээ. Би өмнө тааварлаагүй энэ нарийн ширийнийг чамайг дөрөв дэх өдрийн өглөөгүүр,
- Би нар жаргахыг харах дуртай. Нар жаргахыг харцгаая! гэж хэлэхэд чинь мэдсэн.
aa! Byatskhan khuntaij min', bi chinii gunigtaikhan daryy am'draliig oilogson. Chi chukhamdaa setgelee sergeekh gej l nar jargakhiin saikhniig udaan kharj zogsdog baijee. Bi ömnö taavarlaagüi en nariin shiriiniig chamaig döröv dekh ödriin öglögüür,
- bi, nar jargakhiig kharakh ikh durtai. nar jargakhiig kharsgaai! gej khelekhed chin' medsen.
F
Buryat
3 V. B. Namsaraev

Оо, Бишыхан хан тайжа! Шинии ажабайдал ямар уйдхартай байгаа гээшэб! Үнгэрэн ошоһон үдэр бүришни, барандаа нэгэл адляар үргэлжэлдэг байһан болоно. Би энээнииешни баймгахан лэойлгооб. Ши үни удаан саг соо бэеэ һамааруулха, сэдьхэлээ тэгшэлхэ гансахан лэ юмэтэй байгааш. Ши наранай орохые һайхашаан, нааршаан харадаг заншалтай байгаа ха юмши. Би энээн тухай дүрбэдэхи үдэрэйнгөө үглөөгүүр мэдээ һэм. Ши тиихэдэ иигэжэ хэлээ бэлэйш:

-- би наранай орохые хараха ехэ дуратайб. Наранай залиран орохые ошожо харахамнай гү?

F

Buryat version courtesy of Jean-Marc Probst.

Back to Top