Bathrobe's Le Petit Prince
unicode encoded

Home >
envelope

 

 

Translations of Le Petit Prince:
Chinese translation by Bái Lìwēi (2004)

 

bai 2004

 

ID Title Author Translator Publisher Place and Date ISBN
Bái 2004 小王子
Xiǎo Wángzǐ
圣·德克旭贝里
Shèng Dékèxùbèilǐ
白栗微
Bái Lìwēi
春风艺术出版社
Chūnfēng Wényì Chūbǎn-shè
沈阳 2004
Shěnyáng 2004
Shenyang
7-5313-2644-2
Simplified characters.
Includes English translation (Woods)

Back to Top

JavaScript Menu By Milonic