Bathrobe's Le Petit Prince
unicode encoded

Home >
envelope

 

 

Translations of Le Petit Prince:
Chinese translation by Cāo Lín / Féng Qiàn (2004)

 

cao & 2004

 

ID Title Author Translator Publisher Place and Date ISBN
Cāo & Féng 2004 小王子
Xiǎo Wángzǐ
安东尼·圣艾修伯里
Āndōngní Shèng'àixiūbólǐ
曹琳 / 冯倩
Cāo Lín / Féng Qiàn
甘肃文化出版社
Gānsù Wénhuà Chūbǎn-shè
兰州 2004
Lánzhōu 2004
Lanzhou
7-80608-935-7
Simplified characters.
Includes English translation (Woods)

Back to Top

JavaScript Menu By Milonic