Bathrobe's Le Petit Prince
unicode encoded

Home >
envelope

 

 

Translations of Le Petit Prince:
Chinese translation supervised by Chén Měirú (1998)

 

chen 1998

 

ID Title Author Translator Publisher Place and Date ISBN
Chén 1998 小王子
Xiǎo Wángzǐ
安東尼・聖德修伯里
Āndōngní Shèngdéxiūbólǐ
總監:陳美儒
Supervisor: Chén Měirú
海風出版社
Hǎifēng Chūbǎn-shè
台北 1998
Táiběi 1998
Taipei
957-553-296-1
Traditional characters - vertical

Back to Top

JavaScript Menu By Milonic