Bathrobe's Le Petit Prince
unicode encoded

Home >
envelope

 

 

Translations of Le Petit Prince:
Chinese translation by Dà Zhuàng (2006)

 

da 2006

 

ID Title Author Translator Publisher Place and Date ISBN
Dà 2006 青鸟·小王子
Qīngniǎo Xiǎo Wángzǐ
安东·德·埃克絮佩里
Āndōng dé Àikèxùpèilǐ
大壮
Dà Zhuàng
黑龙江人民出版社
Hēilóngjiāng Rénmín Chūbǎn-shè
哈尔滨 2006
Hā'ěrbīn 2006
Harbin
7-207-06693-7
Simplified characters.
Combined with Maeterlinck's Bluebird. New illustrations.

Back to Top

JavaScript Menu By Milonic