Bathrobe's Le Petit Prince
unicode encoded

Home >
envelope

 

 

Translations of Le Petit Prince:
Chinese translation by Dài Wèirán (2004)

 

dai 2004

 

ID Title Author Translator Publisher Place and Date ISBN
Dài 2004 小王子
Xiǎo Wángzǐ
圣埃克苏贝里
Shèng'áikèsūbèilǐ
戴蔚然
Dài Wèirán
文化艺术出版社
Wénhuà Yìshù Chūbǎn-shè
北京 2003
Běijīng 2003
Beijing
7-5039-2399-7
Simplified characters

Back to Top

JavaScript Menu By Milonic