Bathrobe's Le Petit Prince
unicode encoded

Home >
envelope

 

 

Translations of Le Petit Prince:
Chinese translation by Huáng Xùyǐng (2005)

 

huang 2005

 

ID Title Author Translator Publisher Place and Date ISBN
Huáng 2005 小王子
Xiǎo Wángzǐ
圣艾克絮佩里
Shèng'àikèxùpèilǐ
黄旭颖
Huáng Xùyǐng
江苏教育出版社
Jiāngsū Jiàoyù Chūbǎn-shè
北京 2005
Nánjīng 2005
Nanjing
7-5343-6194-X/G . 5889
Simplified characters

Back to Top

JavaScript Menu By Milonic