Bathrobe's Le Petit Prince
unicode encoded

Home >
envelope

 

 

Translations of Le Petit Prince:
Chinese translation by Mǎ Zhènchéng (2001)

 

ma 2001

 

ID Title Author Translator Publisher Place and Date ISBN
Mǎ 2001 小王子
Xiǎo Wángzǐ
聖埃克蘇佩里
Shèng'áikèsūpèilǐ
馬振騁
Mǎ Zhènchéng
三聯書店(香港)有限公司
Sānlián Shūdiàn (Xiānggǎng) Yǒuxiàn Gōngsī
香港 2001
Xiānggǎng 2001
Hong Kong
9-789620-420344
Traditional characters - horizontal

Back to Top

JavaScript Menu By Milonic