Bathrobe's Le Petit Prince
unicode encoded

Home >
envelope

 

 

Translations of Le Petit Prince:
Chinese translation by Sòng Bìyún (1992)

 

song 1992

 

ID Title Author Translator Publisher Place and Date ISBN
Sòng 1992 小王子
Xiǎo Wángzǐ
聖修伯理
Shèngxiūbólǐ
宋碧雲
Sòng Bìyún
志文出版社
Zhìwén Chūbǎn-shè
台北 1992
Táiběi 1992
Taipei
957-545-533-9
Traditional characters - vertical

Back to Top

JavaScript Menu By Milonic