Bathrobe's Le Petit Prince
unicode encoded

Home >
envelope

 

 

Translations of Le Petit Prince:
Chinese translation by Wáng & Qián 2008

 

wang & qian 2008

 

ID Title Author Translator Publisher Place and Date ISBN
Wáng & Qián 2008 小王子
Xiǎo Wángzǐ
圣·埃克苏佩里
Shèng Áikèsùpèilǐ
王佳 / 钱治安
Wáng Jià / Qián Zhì'ān
长江文艺出版社
Chángjiāng Wényì Chūbǎnshè
湖北人民出版社
Húběi Rénmín Chūbǎnshè
武汉
Wǔhàn
978-7-5354-3702-0
Traditional characters - horizontal

Back to Top

JavaScript Menu By Milonic