Bathrobe's Le Petit Prince
unicode encoded

Home >
envelope

 

 

Translations of Le Petit Prince:
Chinese translation by Wú Dànrú (1999)

 

wu 1999

 

ID Title Author Translator Publisher Place and Date ISBN
Wú 1999 小王子
Xiǎo Wángzǐ
聖・修伯理
Shèng Xiūbólǐ
吳淡如
Wú Dànrú
格林文化事業
Gélín Wénhuà Shìyè
Grimm Press
台北 1999(三版)
Táiběi 1999
Taipei
957-745-248-5
Traditional characters - horizontal

Back to Top

JavaScript Menu By Milonic