Bathrobe's Le Petit Prince
unicode encoded

Home >
envelope

 

 

Translations of Le Petit Prince:
Chinese translation by Yáng Yùniáng (2004)

 

yang 2004

 

ID Title Author Translator Publisher Place and Date ISBN
Yáng 2004 小王子
Xiǎo Wángzǐ
聖・修伯里
Shèng Xiūbólǐ
楊玉娘
Yáng Yùniáng
新潮社
Xīncháo-shè
台北 2004
Táiběi 2004
Taipei
957-452-900-2
Traditional characters - horizontal

Back to Top

JavaScript Menu By Milonic