Bathrobe's Le Petit Prince
unicode encoded

Home >
envelope

 

 

Translations of Le Petit Prince:
Chinese translation by Yáo Wénquè (1994)

 

yao 1994

 

ID Title Author Translator Publisher Place and Date ISBN
Yáo 1994 小王子
Xiǎo Wángzǐ
安東・德・聖艾修伯理
Āndōng Dé Shèng'àixiūbólǐ
姚文雀
Yáo Wénquè
晨星出版
Chénxīng Chūbǎn
Morning Star Publishing
台北 1994
Táiběi 1994
Taipei
957-583-390-2
Traditional characters - vertical.
Illustrations by 曾銘祥 (Zēng Míngxiàng).

Back to Top

JavaScript Menu By Milonic