Bathrobe's Le Petit Prince
unicode encoded

Home >
envelope

 

 

Translations of Le Petit Prince:
Chinese translation by Zhōu Kèxī (2002)

 

zhou 2002

 

ID Title Author Translator Publisher Place and Date ISBN
Zhōu 2002 小王子
Xiǎo Wángzǐ
圣埃克絮佩里
Shèng'àikèxùpèilǐ
周克希
Zhōu Kèxī
上海译文出版社
Shànghǎi Yìwén Chūbǎn-shè
上海 2002
Shànghǎi 2002
Shanghai
7-5327-2896-X
Simplified characters

Back to Top

JavaScript Menu By Milonic