HARRY POTTER PROJECT
envelope

 

The Four Houses

(For the romanisation of Chinese and Japanese, see Transliteration. To understand the writing systems of CJV, see Writing Systems.) Note: Vietnamese transliterations are taken from footnotes to the main text.

 

THE FOUR HOUSES
English
Mainland
Taiwan
Japanese
Vietnamese
Gryffindor 格兰芬多
Gélánfēnduō
葛來分多
Géláifēnduō
グリフィンドール
Gurifindōru
Gryffindor
(Rip-phin-đo)
Slytherin 斯莱特林
Sīláitèlín
史萊哲林
Shǐláizhélín
スリザリン
Surizarin
Slytherin
(Xờ-li-thơ-rin)
Ravenclaw 拉文克劳
Lāwénkèláo
雷文克勞
Léiwénkèláo
レイブンクロー
Reibunkurō
Ravenclaw
(Ra-ven-lo)
Hufflepuff 赫奇帕奇
Hèqípàqí
赫夫帕夫
Hèfūpàfū
ハッフルパフ
Haffurupafu
Hufflepuff
(Hấp-phơ-bấp)

FOUNDERS OF THE FOUR HOUSES
English
Mainland
Taiwan
Japanese
Vietnamese
Godric Gryffindor 戈德里克・格兰芬多
Gēdélǐkè Gélánfēnduō
高錐客・葛來分多
Gāozhuīkè Géláifēnduō
コドリック・グリフィンドール
Godorikku Gurifindōru
Godric Gryffindor
(Gô-đơ-rích Rip-phin-đơ)
Salazar Slytherin 萨拉查・斯莱特林
Sālāchá Sīláitèlín
薩拉札・史萊哲林
Sǎlāzhá Shǐláizhélín
サラザール・スリザリン
Sarazāru Surizarin
Salazar Slytherin
(Xa-la-za Xờ-li-thơ-rin)
Rowena Ravenclaw 罗伊纳・拉文克劳
Luóyīnà Lāwénkèláo
羅威娜・雷文克勞
Luówéinà Léiwénkèláo
ロウェナ・レイブンクロー
Rowena Reibunkurō
Rowera Ravenclaw
(Rô-guy-ra Ra-ven-lo)
Helga Hufflepuff 赫尔加・赫奇帕奇
Hè'ěrjiā Hèqípàqí
海加・赫夫帕夫
Hǎijiā Hèfūpàfū
ヘルガ・ハッフルパフ
Heruga Haffurupafu
Helga Hufflepuff
(Hen-ga Hấp-phơ-bấp)

Go to

 

arrow up