HARRY POTTER PROJECT
envelope

 

Harry's Schoolmates

(For the romanisation of Japanese, see Transliteration. To understand the writing systems of CJV, see Writing Systems. Note: Vietnamese transliterations are taken from footnotes to the main text.)

The names of students at Hogwarts are not exactly exciting, but kind of interesting, nonetheless. Names in this list go as far as Marcus Flint, arranged in order of frequency of appearance in the first four books.)

SCHOOLMATES
       
English
Mainland
Taiwan
Japanese
Vietnamese
Harry Potter 哈利・波特
Hālì Bōtè
哈利波特
Hālì Pōtè or
Hālì Bōtè
ハリー・ポッター
Harii Pottā
Harry Potter
(Ha-ri Pốt-tơ)
Ron Weasley 罗恩・韦斯莱
Luó'ēn Wéisīlái
榮恩・衛斯理
Róng'ēn Wèisīlǐ
ロン・ウィーズリー
Ron Wiizurii
Ron Weasley
(Ron Guýt-li /
Rôn Guýt-li)
Hermione Granger 赫敏・格兰杰
Hèmǐn Gélánjié
妙麗・格蘭傑
Miàolì Gélánjié
ハーマイオニー・グレンジャー
Hāmaionii Gurenjā
Hermione
(Hà-mi-nhon)
Draco Malfoy 德拉科・马尔福
Délākē Mǎ'ěrfú
跩哥・馬份
Zhuǎi-gē Mǎfèn
ドラコ・マルフォイ
Dorako Marufoi
Draco Malfoy
(Đắc-cồ Man-phoi)
Fred Weasley 弗雷德・韦斯莱
Fúléidé Wéisīlái
弗雷・衛斯理
Fúléi Wèisīlǐ
フレッド・ウィーズリー
Fureddo Wiizurii
Fred Weasley
(Phét Guýt-li)
Cedric Diggory 塞德里克・迪戈里
Sàidélkè Dìgēlǐ
西追・迪哥里
Xīzhuī Dìgēlǐ
セドリック・ディゴリー
Sedorikku Digorii
Cedric Diggory
(Xê-đơ-rích Đi-gô-ri)
Neville Longbottom 纳威・隆巴顿
Nàwēi Lóngbādùn
奈威・隆巴頓
Nàiwēi Lóngbādùn
ネビル・ロングボトム
Nebiru Rongubotomu
Neville Longbottom
(Ne-vin Long-bốt-tòm)
George Weasley 乔治・韦斯莱
Qiáozhì Wéisīlái
喬治・衛斯理
Qiáozhì Wèisīlǐ
ジョージ・ウィーズリー
Jōji Wiizurii
George Weasley
(Giọt Guýt-li)
Percy Weasley 珀西・韦斯莱
Pò-xī Wéisīlái
派西・衛斯理
Pái Wèisīlǐ
パーシー・ウィーズリー
Pāshii Wiizurii
Percy Weasley
(Pơ-xi Guýt-li)
Oliver Wood 奥利弗・伍德
Aòlìfú Wǔdé
澳利佛・木透
Aòlìfó Mùtòu
オリバー・ウッド
Oribā Uddo
Oliver Wood
(Ô-li-vơ Gút)
Ginny Weasley 金妮・韦斯莱
Jīnnī Wéisīlái
金妮・衛斯理
Jīnnī Wèisīlǐ
ジニー・ウィーズリー
Jinii Wiizurii
Ginny Weasley
(Gin-ni Guýt-li)
Gregory Goyle 高尔
Gāo'ěr
高爾
Gāo'ěr
ゴイル
Goiru
Goyle
(Goi)
Vincent Crabbe 克拉布
Kèlābù
克拉
Kèlā
クラッブ
Kurabbu
Crabbe
(Cạp)
Seamus Finnegan 西莫・斐尼甘
Xīmò Fěinígān
西莫・斐尼干
Xīmò Fěinígān
シェーマス・フィネガン
Shēmasu Finegan
Seamus Finnigan
(Xi-mớt Fi-ni-gân)
Colin Creevey 科林・克里维
Kēlín Kèlǐwéi
柯林・克利維
Kēlín Kèlìwéi
コリン・クリービー
Korin Kuriibii
Colin Creevey
(Cô-lin Cờ-ri-vi)
Dean Thomas 迪安・托马斯
Dì-ān Tuōmǎsī
丁・湯馬斯
Dīng Tāngmǎsī
ディーン・トーマス
Diin Tōmasu
Dean Thomas
(Đin Tô-mát)
Parvati Patil 帕瓦蒂・帕蒂尔
Pāwádì Pàdì'ěr
芭蒂
Bādì
パーバティ・パチル
Pābati Pachiru
Parvati Patil
(Pạc-va-ti Pa-tin /
Pa-va-ti Pa-tin)
Cho Chang 张秋
Zhāng Qiū (Book 4)
秋・张
Qiū Zhāng (Book 5)
張秋
Zhāng Qiū
チョウ・チャン
Chō Chan
Cho Chang
Luna Lovegood 卢娜・洛夫古德
Lúnà Luòfūgǔdé
露娜・羅古德
Lùnà Luógǔdé
ルーナ・ラブグッド
Lūna Rabuguddo
Luna Lovegood
(Lovegood = Lâp-vơ-gút)
Lavender Brown 拉文德・布朗
Lāwéndé Bùlǎng
文妲・布朗
Wéndá Bùlǎng
ラベンダー・ブラウン
Rabendā Buraun
Lavender Brown
(La-ven-đơ Bôn /
La-ven-đơ Brao)
Lee Jordan 李・乔丹
Lǐ Qiáodān
李・喬丹
Lǐ Qiáodān
リー・ジョーダン
Rii Jōdan
Lee Jordan
(Li Giọt-đan)
Justin Finch-Fletchley 贾斯廷・芬列里
Jiǎsītíng Fēnlièlǐ
賈斯汀・方―列里
Jiǎsītīng Fāng-Lièlǐ
ジャスティン・フィンチ ‒ フレッチリー
Jasutin Finchi Furetchirii
Justin Finch-Fletchley
(Giất-stinh Phinh Phờ-lét-li /
Giất-tinh Phinh Phờ-lét-li /
Trất-tinh Finh Fét-li)
Marcus Flint 马库斯・弗林特
Mǎkùsī Fúlíntè
馬科・福林
Mǎkē Fúlín
マーカス・フリント
Mākasu Furinto
Marcus Flint
(Mác-cớt Phơ-linh)

Go to

 

arrow up